Commit 4e2ab4f3 authored by Leandro Navarro's avatar Leandro Navarro

actualització i revisió secció estàndards lliures

parent e11c490b
......@@ -36,9 +36,9 @@ Les decisions que es prenen relatives a la regulació, evolució o ampliació d'
2. Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada per Guifi.net, que promou amb la màxima agilitat i eficiència possible, estimula i maximitza l'eficiència de qualsevol tipus d'inversió i, alhora assegura la seva sostenibilitat en base a l'ús que se'n fa, minimitzant el cost per a l'administració pública i també per al ciutadà i la societat en general.
3. Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d'avaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d'ús.
##### Desplegament de noves infraestructures de comunicacions per serveis de nova generació (com 5G i futurs)
4. Impulsar que el desplegament d'infraestructures d'accés (fibra, 5G) es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
5. Facilitar la implantació d'antenes en edificis públics.
##### Desplegament de noves infraestructures per serveis de comunicacions (existents o de nova generació com 5G i futurs)
4. Impulsar que el desplegament d'infraestructures d'accés (fixe i mòbil, existent o nova com 5G) es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
5. Facilitar la compartició d'infraestructura pública: implantació d'antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.
##### Contractació de serveis de telecomunicacions
6. Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l'interrompin, com en el cas del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.
......@@ -53,10 +53,10 @@ Les decisions que es prenen relatives a la regulació, evolució o ampliació d'
Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar, l'anomenem lliure. El programari lliure ens permet llavors resoldre necessitats informàtiques comunes d'una manera inclusiva, en la que diferents actors poden tenir interès proactiu en una solució sense haver de desenvolupar-la dues vegades o demanar a un tercer que ho faci per nosaltres. Evita així la dependència a tercers que tenen un control sobre el programa i possibilita verificar què és exactament el que fa el programa, tant per assegurar que fa el que ha de fer, com per assegurar que no està tractant les nostres dades de maneres indesitjades.
#### Objectiu general de l'àmbit
* Valorar les solucions lliures per les necessitats ja establertes
* Assegurar que les dades dels ciutadans només es processen mitjançant programes auditables
* Valorar les solucions lliures per les necessitats ja establertes.
* Assegurar que les dades dels ciutadans només es processen mitjançant programes auditables.
* Potenciar l'ús de programari lliure compartit entre diferents ajuntaments i dividir-ne la responsabilitat.
* Promoure l'ús de programari lliure a la societat
* Promoure l'ús de programari lliure a la societat.
#### Proposta programàtica
......@@ -135,4 +135,17 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
### Estàndards lliures
* establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Els documents, dades i interacció entre els serveis municipals i els ciutadans son una necessitat i un recurs per a la ciutadania per molts aspectes de la seva vida. El format i les eines d'accés no han de ser mai obstacle.
Les especificacions i formats lliures estan totalment documentats i estan disponible públicament; han de ser lliures de restriccions de drets d'autor, reclamacions de propietat intel·lectual o llicències restrictives; el format es decideix per una organització de normes independent d'un proveïdor o per a una comunitat (p. ex., comunitat de desenvolupament de codi obert); hi han implementacions de eines de suport de lliure us.
#### Objectius generals
* Facilitar la interoperabilitat i compartició de les dades en els serveis finançats amb fons públics pel benefici dels ciutadans, evitant barreres d'accés, fent servir especificacions per formats de dades i serveis que segueixin estàndards oberts.
* Evitar crear dependències i costos de tercers: preferència per estàndards de formats de dades i protocols lliures de patents, llicències, drets intel·lectuals.
* Evitar condicionar decisions amb la preferència per protocols lliures, àmpliament implementats i aplicats en diversitat de productes i serveis.
#### Proposta programàtica
* Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
* Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
* Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
* Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment