Commit 31594f33 authored by Guillem Marpons's avatar Guillem Marpons

PL: pla realista -> pla rigorós

parent 6fb4fb5f
......@@ -68,7 +68,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
4. No acceptar donacions de programari privatiu per part d'empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l'ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Aquest punt és especialment important en el camp de l'educació.
##### Implantació de programari lliure a cada ajuntament
5. Establir un pla realista de migració a programari lliure de tots els serveis d'informació de l'ajuntament.
5. Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis d'informació de l'ajuntament.
6. Migrar l'ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.
7. Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: obligar en els nous contractes a entregar el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components no lliures per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.
8. Desplegar les solucions tecnològiques únicament en ordinadors que estiguin sota control del personal municipal o de les diputacions.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment