Commit 23e90533 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Inclou els fitxers per generar el pdf

parent c901c269
Pipeline #51958488 passed with stage
in 1 minute and 33 seconds
>%nobreak%
> ## Impulsores
> Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [[email protected]](mailto:[email protected]).
> * Sobtec - http://sobtec.cat
> * Barcelona Free Software - https://bcnfs.org
> * Pangea - https://pangea.org
> * Colectic - https://colectic.coop
> * Pirates de Catalunya - http://pirata.cat
> * Xarxa Innovació Pública - http://www.xarxaip.cat
> * GuifiNet/Exo - https://guifi.net
>%nobreak%
> ## Contribuidores
>
> Els contribuidors s'encarreguen de fer propostes específiques per ampliar els diferents apartats de la guia.
>
> * The Things Network Catalunya
> * FemProcomuns
> * Free Knowledge Institute
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/css/brands.css" integrity="sha384-QT2Z8ljl3UupqMtQNmPyhSPO/d5qbrzWmFxJqmY7tqoTuT2YrQLEqzvVOP2cT5XW" crossorigin="anonymous">
<i class="fab fa-mastodon" ></i> [https://mastodont.cat/@apoderadigital](https://mastodont.cat/@apoderadigital)
<i class="fab fa-twitter" ></i> [https://twitter.com/ApoderaDigital](https://twitter.com/ApoderaDigital)
<i class="fab fa-facebook"></i> [https://www.facebook.com/ApoderamentDigital](https://www.facebook.com/ApoderamentDigital)
<i class="fas fa-at"></i> [[email protected]](mailto:[email protected])
---
layout: null
---
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="stylesheet" href="document.css">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/css/brands.css" integrity="sha384-QT2Z8ljl3UupqMtQNmPyhSPO/d5qbrzWmFxJqmY7tqoTuT2YrQLEqzvVOP2cT5XW" crossorigin="anonymous" />
<title>Estratègies municipals per l&#39;apoderament digital</title>
</head>
<body>
<div style="page-break-after: always;" class="portada-content">
<img src='portada.svg' width="100%">
</div>
{% include toc.html html=content %}
{{ content }}
</div>
</body>
</html>
@page {
size: A4;
margin: 25mm 25mm 25mm 25mm;
}
@page :portada {
margin: 0;
}
@media print {
a {
color: black !important;
text-decoration: none;
}
}
div.portada-content {
page: portada;
}
body {
font-family: Roboto;
counter-reset: comptador;
line-height: 1.6;
margin-top:0 !important;
}
h1 {
font-size: 2.1em;
text-align: center;
page-break-after: avoid;
}
h2 {
font-size: 2.3em;
text-align: center;
page-break-after: avoid;
}
h3 {
font-size: 2em;
page-break-before: always;
text-align: center;
page-break-after: avoid;
}
h4 {
font-size: 1.7em;
text-align: center;
page-break-after: avoid;
}
ol + h5 {
font-size: 1.6em;
text-align: center;
margin-top: 2cm
}
h5 {
page-break-after: avoid;;
}
.nobreak {
page-break-inside: avoid;
}
.center {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
div.social {
text-align: center;
}
ol {
list-style-type: none;
}
ol li:before
{
counter-increment: comptador;
content: counter(comptador) ".\00A0\00A0";
font-family: Krub, sans-serif;
font-size: 20pt;
font-weight: bold;
color: #c63131;
margin-bottom: 5cm
}
#entitats img {
width: 100pt
}
#entitats img + em {
padding: 5px;
display: block;
text-align: center;
}
---
layout: printabledoc
permalink: /document
---
{{ toc }}
{% include que_es.md %}
{% include estrategies.md %}
# Segueix-nos!
<div class="social" markdown="1">
{% include social.md %}
</div>
This diff is collapsed.
......@@ -4,12 +4,4 @@ permalink: /segueixnos/
toc: false
---
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/css/brands.css" integrity="sha384-QT2Z8ljl3UupqMtQNmPyhSPO/d5qbrzWmFxJqmY7tqoTuT2YrQLEqzvVOP2cT5XW" crossorigin="anonymous">
<i class="fab fa-mastodon" ></i> [https://mastodont.cat/@apoderadigital](https://mastodont.cat/@apoderadigital)
<i class="fab fa-twitter" ></i> [https://twitter.com/ApoderaDigital](https://twitter.com/ApoderaDigital)
<i class="fab fa-facebook"></i> [https://www.facebook.com/ApoderamentDigital](https://www.facebook.com/ApoderamentDigital)
<i class="fas fa-at"></i> [[email protected]](mailto:[email protected])
{% include social.md %}
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment