Commit 2221fa45 authored by Guillem Marpons's avatar Guillem Marpons

Procomú digital -> patrimoni digital

parent c7b3306d
......@@ -57,7 +57,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
* Assolir la plena sobirania municipal respecte quin codi i quins algorismes s'executen, quines dades s'emmagatzemen i qui hi té accés. Fer el codi auditable per part de la ciutadania.
* Independitzar els ajuntaments de les estratègies comercials dels proveïdors, millorant la capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten alhora que es promou la innovació i l'enfortiment del teixit tecnològic local.
* Millorar la qualitat, adaptabilitat, sostenibilitat i eficiència dels sistemes d'informació municipals.
* Contribuir a fer sostenible el procomú digital que suposa el programari lliure.
* Contribuir a fer sostenible el patrimoni digital que suposa el programari lliure.
#### Proposta programàtica
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment