Commit 0cec2ed8 authored by Guillem Marpons's avatar Guillem Marpons

Prog. lliure: re-estructurar Objectius i Proposta programàtica

- 4 objectius que intenten expressar de forma general quins avantatges creiem que
  aportaria l'ús de PL.
- Proposta programàtica dividida en 3 apartats, amb un total de 13 propostes, en una
  estructura semblant a l'apartat d'Infraestructures de comunicació.
- Les propostes comencen amb un verb en infinitiu.
- Algunes propostes s'han fusionat, d'altres s'han simplificat.
- Propostes noves:
  + no acceptar donacions
  + tots els sistemes en ordinadors sota control municipal
  + establir pla de migració de sistemes d'informació
  + migrar ofimàtica
  + migrar escriptoris
parent f061d653
......@@ -52,26 +52,34 @@ Les decisions que es prenen relatives a la regulació, evolució o ampliació d'
Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar, l'anomenem lliure. El programari lliure ens permet llavors resoldre necessitats informàtiques comunes d'una manera inclusiva, en la que diferents actors poden tenir interès proactiu en una solució sense haver de desenvolupar-la dues vegades o demanar a un tercer que ho faci per nosaltres. Evita així la dependència a tercers que tenen un control sobre el programa i possibilita verificar què és exactament el que fa el programa, tant per assegurar que fa el que ha de fer, com per assegurar que no està tractant les nostres dades de maneres indesitjades.
#### Objectiu general de l'àmbit
* Valorar les solucions lliures per les necessitats ja establertes.
* Assegurar que les dades dels ciutadans només es processen mitjançant programes auditables.
* Potenciar l'ús de programari lliure compartit entre diferents ajuntaments i dividir-ne la responsabilitat.
* Promoure l'ús de programari lliure a la societat.
#### Objectiu generals
* Assolir la plena sobirania municipal respecte quin codi i quins algorismes s'executen, quines dades s'emmagatzemen i qui hi té accés. Fer el codi auditable per part de la ciutadania.
* Independitzar els ajuntaments de les estratègies comercials dels proveïdors, millorant la capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten alhora que es promou la innovació i l'enfortiment del teixit tecnològic local.
* Millorar la qualitat, adaptabilitat, sostenibilitat i eficiència dels sistemes d'informació municipals.
* Contribuir a fer sostenible el procomú digital que suposa el programari lliure.
#### Proposta programàtica
1. Assegurar que el codi font finançat per la ciutadania estigui disponible.
1. Basar els nous desenvolupaments en tecnologies lliures. Publicar-los sota una llicència de programari lliure. En cas que no sigui possible, caldrà aïllar aquelles parts que transitòriament hagin de fer ús de tecnologies privatives en forma de components substituïbles amb interfícies ben documentades. TODO: desenvolupaments tecnològics i estudis tècnics en general (Muriel).
1. Quan es publiqui un projecte, caldrà fer-ho de manera que qualsevol persona amb els coneixements tècnics necessaris el pugui reutilitzar.
1. Respectar les pràctiques i els codis de conducta, explícits o no, de les comunitats en que es participa.
1. Quan es modifiqui un projecte, caldrà contribuir les millores i modificacions realitzades al projecte original, procurant que siguin incloses abans de fer-les servir (upstream first).
1. Ple control i capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten, qui en gestiona les dades i quins algorismes les governen.
1. Les webs, aplicacions i plataformes tecnològiques municipals, han de funcionar correctament sobre plataformes lliures (navegadors, escriptoris, sistemes operatius), sense requerir la instal·lació components que no siguin lliures. Una bona manera és respectant els estàndards de la indústria (W3C, IEEE, etc.), tot i que no la única.
1. La compra de maquinari ha de tenir com a prioritat que aquest pugui funcionar sense inconvenients sobre programari lliure. Es valorarà positivament que aquest maquinari estigui sota el control de l'usuari, que no tingui parts que l'usuari no pot saber com funcionen i no pugui reemplaçar.
1. Crear mecanismes de coordinació entre administracions i altres entitats que permetin mancomunar desenvolupaments. Fomentar la conversa prèvia amb organitzacions interessades per incloure-les en processos de disseny i desenvolupament que resolguin necessitats comunes.
1. Formar el personal administratiu en programari lliure.
1. Promoure la innovació i la creació d'un teixit tecnològic local basat en tecnologies lliures.
1. No forçar la ciutadania a utilitzar solucions que d'un proveïdor concret. Especialment quan es tracta de serveis que recol·lecten dades.
##### Relació amb la ciutadania
1. Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap desavantatge amb programari lliure.
2. Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.
3. No incorporar en les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir programari privatiu per cap via.
4. No acceptar donacions de programari privatiu per part d'empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l'ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Aquest punt és especialment important en el camp de l'educació.
##### Implantació de programari lliure a cada ajuntament
5. Establir un pla realista de migració a programari lliure de tots els serveis d'informació de l'ajuntament.
6. Migrar l'ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.
7. Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: obligar en els nous contractes a entregar el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components no lliures per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.
8. Desplegar les solucions tecnològiques únicament en ordinadors que estiguin sota control del personal municipal o de les diputacions.
9. No adquirir maquinari (incloent tauletes i telèfons) que no sigui plenament funcional sota programari 100% lliure (amb la possible excepció de la BIOS i el *firmware* d'alguns dispositius per als que no existeixi cap alternativa lliure).
10. Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d'escriptori i el sistema operatiu dels ordinadors municipals.
##### Cooperació entre administracions i amb les comunitats de programari lliure
11. Crear mecanismes de coordinació entre administracions que permetin mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.
12. Prioritzar la participació en projectes ja existents, procurant que les millores realitzades quedin incorporades al producte original. Respectar les pràctiques i els codis de conducta de les comunitats en que es participa.
13. Afavorir la reutilització de solucions mitjançant la correcta documentació i la publicitat dels projectes.
### Política de dades
> falta introducció
......@@ -149,4 +157,3 @@ Les especificacions i formats lliures estan totalment documentats i estan dispon
1. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
1. Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
1. Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment