Commit 08672969 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'intro-politicadades' into 'master'

Posar una introducció de manera que no estigui buida

See merge request !23
parents 65a9ac06 679fd8b6
Pipeline #34561386 passed with stage
in 1 minute and 2 seconds
......@@ -82,11 +82,11 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
### Política de dades
> falta introducció
Que el coneixement és poder és una cosa que hem sabut sempre. Avui dia, mitjançant dades tenim molta possibilitat de coneixement. Caldrà trobar maneres de fer que les dades estiguin protegides, respectant la privacitat dels ciutadans. Per això, necessitem assegurar l'accés públic a les dades obertes i posar eines per evitar els monopolis privats de dades.
#### Objectiu general de l'àmbit
* Fer l'administració més transparent i propera a la ciutadania.
* Fer una administració transparent i propera a la ciutadania.
* Facilitar l'accés i explotació dels conjunts de dades públics.
* Fer créixer les col·leccions de dades de lliure accés.
* Garantir, amb criteris ètics, la privacitat de les dades de caràcter personal, administrant-les de manera més conscient, i reduint els riscos derivats de la seva explotació.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment