Commit 3b9a0c41 authored by eskerda's avatar eskerda

Afegir PPPs en politica de dades

parent d8a6c824
......@@ -27,6 +27,13 @@ Les dades obertes contribueixen a crear una ciutadania més implicada, més acti
* s'ha de fer alguna restricció en l'us de les dades? S'ha de fer pagar alguna cosa al agunes empreses?
* facilitar la federació dels diferents datasets per poder fer cerques sobre tots alhora.
* l'ajuntament hauria de treballar directament amb les dades publicades.
* els serveis públics derivats d'una [concessió público-privada (PPP)][PPP] no
poden estar exclosos de les polítiques de dades. Per a assegurar la
disponibilitat i lliure accés als conjunts de dades derivats d'un PPP cal que
l'administració especifiqui clarament els requisits en política de dades
durant la licitació i el contracte del servei.
[PPP]: https://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
**Experiències inspiradores**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment