Commit 71607c2c authored by Patrick Brunschwig's avatar Patrick Brunschwig

updated locale from Babelzilla

parent f9c67b65
# Strings used in the Mozill AccountManager\n
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=خصوصية OpenPGP
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP Security
# Strings used in the Mozill AccountManager\n
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=Seguretat OpenPGP
......@@ -62,9 +62,6 @@
<!ENTITY enigmail.noHushMailSupport.tooltip "Usa els caràcters '&lt;' i '&gt;' per indicar adreces de correu en el GnuPG. Desactiveu-ho si els destinataris tenen les antigues claus Hushmail.">
<!ENTITY enigmail.mime_parts_on_demand.tooltip "Hauríeu de desactivar-ho si rebeu missatges PGP/MIME en carpetes IMAP.">
<!ENTITY enigmail.disableSMIMEui.tooltip "Elimina el botó S/MIME de la barra d'eines de la finestra de composició dels missatges">
<!ENTITY enigmail.logdirectory.label "Directori del registre">
<!ENTITY enigmail.testemail.label "Correu de prova">
<!ENTITY enigmail.test.label "Prova">
<!ENTITY enigmail.decryptbutton.label "Desxifra">
<!ENTITY enigmail.decryptbutton.tip "Desxifra o verifica el missatge amb Enigmail">
<!ENTITY enigmail.messengermenu.accesskey "n">
......@@ -77,7 +74,6 @@
<!ENTITY enigmail.prefs.label "Preferències">
<!ENTITY enigmail.debugMenu.label "Opcions de depuració">
<!ENTITY enigmail.viewconsole.label "Visualitza la consola">
<!ENTITY enigmail.viewdebuglog.label "Visualitza el fitxer de registre">
<!ENTITY enigmail.generateKey.label "Genera la clau">
<!ENTITY enigmail.help.label "Ajuda">
<!ENTITY enigmail.about.title "Quant a l'Enigmail">
......@@ -99,7 +95,6 @@
<!ENTITY enigmail.setupWiz.accesskey "A">
<!ENTITY enigmail.prefs.accesskey "P">
<!ENTITY enigmail.viewconsole.accesskey "c">
<!ENTITY enigmail.viewdebuglog.accesskey "g">
<!ENTITY enigmail.help.accesskey "u">
<!ENTITY enigmail.about.accesskey "Q">
<!ENTITY enigmail.sendersKeyMenu.accesskey "C">
......@@ -133,6 +128,7 @@
<!ENTITY enigmail.defaultEncryption.label "Xifra per defecte els missatges">
<!ENTITY enigmail.usePGPMimeAlways.label "Utilitza el PGP/MIME per defecte">
<!ENTITY enigmail.advancedPrefsButton.label "Avançat...">
<!-- keySel Preferences -->
<!ENTITY enigmail.recipientsSelectionOption.label "Com s'haurien de triar les claus?">
<!ENTITY enigmail.defineRules.label "Defineix les regles ...">
<!ENTITY enigmail.wrapHtmlBeforeSend.label "Reajusta el text HTML signat abans d'enviar">
......@@ -419,65 +415,38 @@
<!ENTITY enigmail.changePasswd.currPasswd.label "Contrasenya actual">
<!ENTITY enigmail.changePasswd.newPasswd.label "Contrasenya nova">
<!ENTITY enigmail.changePasswd.repeatPasswd.label "Repetiu la contrasenya">
<!-- wizard: welcome step -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.title "Auxiliar de configuració de l'Enigmail">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.yes "Sí">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.no "No, gràcies">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgWelcome.desc "Aquest auxiliar us ajuda a iniciar correctament l'Enigmail. A les properes pantalles us faré algunes preguntes per configurar-ho tot. ">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgWelcome.startNow "Voleu emprar ara l'auxiliar?">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgWelcome.yes "Sí, m'agradaria que l'auxiliar m'ajudi a començar">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgWelcome.no "No, gràcies. Prefereixo configurar-ho manualment">
<!-- wizard: select account IDs step -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSelectId.title "Selecció d'identitats">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSelectId.subtitle "Seleccioneu els comptes o identitats amb els que treballarà l'Enigmail">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSelectId.desc "Els paràmetres Enigmail són específics als comptes i identitats. Per defecte, l'Enigmail es configurarà per treballar amb tots els comptes i identitats. Si no voleu això, seleccioneu de més avall un compte o identitat en concret amb la que treballarà l'Enigmail.">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSelectId.allIds "Voldríeu definir l'Enigmail per a totes les identitats?">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSelectId.selectIds "M'agradaria definir l'Enigmail només per a les següents identitats:">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSelectId.note "<a class='enigmailStrong'>Nota:</a> L'Enigmail sempre verificarà les signatures dels correus per cada compte o identitat, sense fer cas a si està habilitat o no.">
<!-- wizard: install GnuPG step -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgInstall.title "Requereix GnuPG">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgInstall.installButton "Instal·la...">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgInstall.locateButton "Navega...">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgInstall.downloadLabel "Baixant GnuPG...">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSign.title "Signat">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSign.subtitle "Signat digital dels vostres correus de sortida">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSign.desc "L'Enigmail us permet signar digitalment els vostres correus. Això és com la versió electrònica de signar una carta, i permet que els destinataris estiguin segurs de que un correu sigui realment vostre. Signar el correu de sortida és una bona pràctica de seguretat. ">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSign.signAllMsg "Voleu signar tot el vostre correu de sortida per defecte?">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSign.yesSign "Sí, vull signar tot el meu correu">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSign.noSign "No, vull crear regles per destinatari per als correus que s'han de signar">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSettings.title "Preferències">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSettings.subtitle "Canvis als vostres paràmetres de correu per treballar més segur amb l'Enigmail">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSettings.desc "Aquest auxiliar pot canviar els vostres paràmetres de correu per assegurar que no hi han problemes amb la signatura i el xifratge del correu a la vostra màquina. Aquests canvis de paràmetres són bàsicament tècnics i no els notareu, tot i que una conseqüència important és que el correu es redactarà en text pla per defecte.">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSettings.changePref "Voleu canviar uns quants dels paràmetres per defecte per fer que l'Enigmail treballi millor a la vostra màquina?">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSettings.details "Detalls ...">
<!-- wizard: key selection step -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeySel.title "Selecció de clau">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeySel.subtitle "Creació d'una clau per signar i xifrar correu">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeySel.desc "S'ha detectat que ja teniu una clau OpenPGP. Podeu emprar tant una de les vostres claus existents per signar, xifrar i desxifrar correus, o crear una nova parella de claus.">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeySel.newKey "Vull crear una nova parella de claus per signar i xifrar el meu correu">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeySel.useExistingKey "Vull seleccionar una de les claus següents per signar i xifrar el meu correu:">
<!-- wizard: key creation - password step -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyCreate.title "Creació de clau">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyCreate.subtitle "Creació d'una clau per signar i xifrar correu">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyCreate.desc1 "Heu de crear una 'parella de claus' per signar i xifrar correu, o per llegir correus xifrats. Una parella de claus té dues claus, una pública i una privada.">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyCreate.desc2 "Us cal donar la vostra clau pública a qualsevol de la vostra llista de contactes que desitgi verificar la vostra signatura, o per xifrar el correu que us enviï. Mentrestant heu de mantenir en secret la vostra clau privada. Mai l'heu d'entregar o deixar-la sense protecció. Permet llegir tot el correu xifrat que la gent us enviï. També permet xifrar correu en el vostre nom.Com que és secreta, està protegida per una contrasenya.">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyCreate.passRepeat "Confirmeu la vostra contrasenya teclejant-la una altra vegada">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgNoKeyFound.title "No funciona la clau OpenPGP">
<!-- wizard: import key page -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyImport.title "Importa les claus OpenPGP">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyImport.pubkeyFile "Fitxer de clau pública">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeyImport.seckeyFile "Fitxer de clau privada">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSummary.title "Resum">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSummary.subtitle "Confirmació que l'auxiliar efectuarà aquests canvis">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgSummary.desc "Gairebé heu acabat! Si feu clic al botó 'Següent', l'auxiliar efectuarà les accions següents:">
<!-- wizard: key creation - key generation step -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeygen.title "Creació de la clau">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgKeygen.subtitle "Ara s'està generant la vostra clau">
<!-- wizard: final page -->
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgComplete.title "Gràcies">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgComplete.desc "L'Enigmail està llest per emprar-lo ara.<html:br/><html:br/>Gràcies per emprar l'Enigmail.">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.title "Preferències">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.subtitle "Modificació dels paràmetres d'aplicació">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.imapOnDemand "Inhabilita la càrrega de les parts IMAP a petició ">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.changingPrefs "Aquest auxiliar modificarà les següents preferències:">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.noFlowedMsg "Inhabilita el text fluid (RFC 2646)">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.viewAsPlain "Mostra el cos del missatge com a text pla">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.8bitEncoding "Empra codificació de 8-bit en enviar el missatge">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.details.noComposeHTML "No redactis missatges HTML">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgNoStart.title "Cancel·la l'auxiliar">
<!ENTITY enigmail.setupWiz.pgNoStart.desc "Heu seleccionat no emprar l'auxiliar per configurar l'Enigmail. <html:br/><html:br/>Gràcies per emprar l'Enigmail.">
<!ENTITY enigmail.advancedIdentityDlg.title "Paràmetres d'identitat Enigmail avançats">
<!ENTITY enigmail.amPrefPgp.sendKeyWithMsg.label "Annexa la meva clau pública als missatges">
<!ENTITY enigmail.addPhoto.title "Afegeix una fotografia a la clau">
......
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager\n
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP/Enigmail
ar
bg-BG
bg
ca
cs-CZ
cs
de
el
es-ES
fi-FI
fi
fr
gl-ES
hu-HU
it-IT
ja-JP
ko-KR
gl
hu
it
ja
ko
lt
nb-NO
nl
pl
pt-BR
pt-PT
ru-RU
sk-SK
sl-SI
ru
sk
sl
sv-SE
tr
vi
......
# Strings used in the Mozill AccountManager
prefPanel-enigprefs= OpenPGP-Sicherheit
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP-Sicherheit
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager\n
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=Ασφάλεια OpenPGP
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager\n
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=Seguridad OpenPGP
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP-turvallisuus
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=Sécurité OpenPGP
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=Seguridade OpenPGP
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=Nizovi korišteni u Mozilla upravitelju računa\n\nOpenPGP sigurnost
This diff is collapsed.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Enigmail Help: Edit Per-Recipient Rule</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
dt { font-weight: bold; }
/*]]>*/
</style>
</head>
<body>
<h1>Enigmail Help</h1>
<h3>Using the Enigmail Rules Editor: Edit Per-Recipient Rule</h3>
<p>In the Rules Editor, you can specify defaults per recipient for enabling encryption, signing and PGP/MIME, and to define what OpenPGP key(s) to use. In this dialog, you can specify the rules for a single recipient, and for a group of recipients with very similar attributes.</p>
<dl>
<dt>Set Enigmail Rules for</dt>
<dd>Contains the email addresses of the recipients (without names, i.e. just an address like <tt>somebody@email.domain</tt>). You can specify several email addresses, separated by spaces. The address specified here can consist of only the domain section so that mail to any address at that domain will be matched, e.g. <tt>@email.domain will</tt> allow matching to <tt>body@email.domain</tt>, <tt>somebody@email.domain</tt>, <tt>anybody@email.domain</tt>, etc.</dd>
<dt>Apply rule if recipient ...</dt>
<dd>
This modifies the matching of the email addresses. If multiple addresses are entered, the setting will apply to all. The examples below are based on <tt>body@email.domain</tt> entered in the <em>Enigmail Rules</em> field above.
<ul>
<li><em>Is exactly</em>: with this setting, the rule will only trigger on emails to <tt>body@email.domain</tt> (exact, case insensitive matching).</li>
<li><em>Contains</em>: with this setting, any email address containing the string is matched, e.g. <tt>anybody@email.domain</tt> or <tt>body@email.domain.net</tt></li>
<li><em>Begins with</em>: with this setting, any email address starting with the string is matched, e.g. <tt>body@email.domain.net</tt>, <tt>body@email.domain-name.com</tt>.</li>
<li><em>Ends with</em>: with this setting, any email address ending with the string is matched, e.g. <tt>anybody@email.domain</tt> , <tt>somebody@email.domain</tt>.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Continue with the next rule for the matching address</dt>
<dd>Enabling this function will allow you to define a rule but not have to specify a KeyID in the <em>Use the following OpenPGP keys:</em> field, so that the email address is used to check for a key at the time of sending. Also, further rules for the same address(es) will be processed as well.</dd>
<dt>Do not check further rules for the matching address</dt>
<dd>Enabling this function stops processing any other rules for the matching address(es) if this rule is matched; i.e. rule processing continues with the next recipient.</dd>
<dt>Use the following OpenPGP keys:</dt>
<dd>Use the <em>Select Key(s)..</em> button to select the recipient keys to be used for encryption. As in the action above, no further rules for the matching address(es) are processed.</dd>
<dt>Default for Signing</dt>
<dd>
Enable or disable message signing. This either uses or overrides what you have specified in the message composition window. The values are:
<ul>
<li><em>Never</em>: disable signing, even if it was enabled in the message composition window (overrules the other values)</li>
<li><em>Yes, if selected from in Message Composition</em>: leave signing as specified in the message composition window</li>
<li><em>Always</em>: enable signing, even if it was <span style="font-style: italic;">not</span> enabled in the message composition window</li>
</ul>These signing settings are applied for all rules that match. If one of the rules disables signing, the message will not be signed, regardless of other rules that specify <em>Always</em>.
</dd>
<dt>Encryption</dt>
<dd>Enable or disable message encryption. The allowed settings and their meaning are the same as for message signing.</dd>
<dt>PGP/MIME</dt>
<dd>Enable or disable the use of the PGP/MIME (RFC 3156) message encoding. If PGP/MIME is disabled, the messages are encoded using "inline PGP". The allowed values and their meaning are the same as for message signing.</dd>
</dl>
<p>The rules are processed in the order displayed in the list in the <em>Per-Recipient Rules Editor</em>. Whenever a rule matches a recipient and contains a OpenPGP Key ID, in addition to using the specified Key ID, the recipient is not considered anymore when processing further rules.</p>
<hr />
<p>Further help is available on the <a href="http://www.enigmail.net/documentation/pgprules_file.php" target="_blank">Enigmail Per-Recipient Settings page</a></p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Enigmail Help</title>
</head>
<body>
<h1>Enigmail Help</h1>
<h3>Using Enigmail when reading messages</h3>
<ul>
<li><b>Decrypt button in main Mail window</b><br />
This button can be used for several purposes: decrypt, verify, or import public keys. Normally decryption/verification happens automatically, although this can be disabled through a preference. However, if this fails, usually a short error message will appear in the Enigmail status line. If you click the Decrypt button, you will be able to see a more detailed error message, including the output from the GnuPG command. </li>
<li><b>Pen and Key icons in Message Header display</b><br />
The <em>Pen</em> and <em>Key</em> icons in the Message Header display indicate if the message you are reading was signed and/or encrypted and if the signature is good, i.e. the message has not been changed since it was signed. If the message has been changed, the <em>Pen</em> icon will change to a <em>Broken Pen</em> to indicate that the signature is bad. Right clicking on either the Pen or Key icons will bring up a menu with the following options:
<ul>
<li><em>Enigmail Security info</em>: allows you to view the output status from GnuPG for the message.</li>
<li><em>Copy Enigmail Security info</em>: copies the output status from GnuPG to the clipboard; to paste into a reply message, etc.</li>
<li><em>View OpenPGP Photo ID</em>: allows you to view the <em>Photo ID</em> of the person who sent the message, if they have a photo embedded in their Public Key. (<em>This option will only be enabled if a Photo ID exists in their key.)</em></li>
<li><em>S/MIME Security info</em>: allows you to view the S/MIME Security Info for the message.</li>
</ul>
<p>If you do not have <em>keyserver-options auto-key-retrieve</em> set in your <tt>gpg.conf</tt> file and you read a message which is signed or encrypted, you will see a <em>Pen</em> icon in the headers display area with a <em>Question mark</em> on it, the Enigmail status line in the headers area will say <em>Part of the message signed; click pen icon for details</em> and the message in the Message Pane will show all the OpenPGP message block indicators and the signature block.</p>
<p>You may also see this if you have <em>keyserver-options auto-key-retrieve</em> set in your <tt>gpg.conf</tt> file and the OpenPGP key is not available on the default keyserver.</p>
<p>Clicking on the <em>Pen and Question mark</em> icon will bring up a window advising that the key is unavailable in your keyring. Clicking on OK will bring up another window with a list of keyservers from which you can select to download the sender's public key from.</p>
<p>To configure the list of keyservers you wish to use, go to <b>Enigmail -&gt; Preferences -&gt; Basic</b> tab and enter the keyserver addresses in the <em>Keyserver(s):</em> box, separated by a comma. <em>The first keyserver in the list will be used as the default.</em></p>
</li>
<li><b>Opening encrypted attachments / importing attached OpenPGP keys</b><br />
Attachments named *.pgp, *.asc and *.gpg are recognized as attachments that can be handled specially by Enigmail. Right clicking on such an attachment enables two special menu items in the context menu: <em>Decrypt and Open</em> and <em>Decrypt and Save</em>. Use these two menu items if you want Enigmail to decrypt an attachment before opening or saving it. If an attachment is recognized as an OpenPGP key file, you are offered to import the keys it into your keyrings. </li>
</ul>
<hr />
<p> Further help is available on the <a href="http://www.enigmail.net/support/" target="_blank">Enigmail Help web page</a> <br />
If you have questions or comments about enigmail, please send a message to the <a href="http://www.enigmail.net/support/list.php" target="_blank">Enigmail mailing list</a></p>
<p>Enigmail is open source and licensed under the <a href="http://www.mozilla.org/MPL/" target="_blank">Mozilla Public License</a> and the <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank">GNU General Public License</a></p>
</body>
</html>
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP adatbiztonság
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozilla AccountManager
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP セキュリティ
This diff is collapsed.
# Strings used in the Mozill AccountManager\n
# used in the AccountManager
prefPanel-enigprefs=OpenPGP 보안
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment