Commit 653e0b1b authored by Nicolas Guilbert's avatar Nicolas Guilbert

Mail-adresse og telefonnummer opdateret

parent ef8c3d20
......@@ -21,7 +21,7 @@ Skolepenge:2500,- (vuggestue 3600,- NB: kun blefri børn)
Indskrivning: 1200,-
Hvis I ønsker at tilmelde jeres barn, så udfyld venligst [tilmeldingsblanketten](dokumenter/fiche-inscription-efd.pdf) , og send den til ovenstående adresse, eller scan+mail den til nicolas@ange.dk, telefon 4141 8228 . OBS: lang venteliste til børnehaven.
Hvis I ønsker at tilmelde jeres barn, så udfyld venligst [tilmeldingsblanketten](dokumenter/fiche-inscription-efd.pdf), og send den til ovenstående adresse, eller scan+mail den til contact@ecolefrancodanoise.dk, telefon 3070 3355. OBS: lang venteliste til børnehaven.
Ferie 2019-2020
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment