Commit 1b168a25 authored by Nicolas Guilbert's avatar Nicolas Guilbert

Venteliste i bornhaven + dato for opdatering af evaluering

parent f671dde9
......@@ -21,7 +21,7 @@ Skolepenge:2500,- (vuggestue 3600,- NB: kun blefri børn)
Indskrivning: 1200,-
Hvis I ønsker at tilmelde jeres barn, så udfyld venligst [tilmeldingsblanketten](dokumenter/fiche-inscription-efd.pdf) , og send den til ovenstående adresse, eller scan+mail den til nicolas@ange.dk, telefon 4141 8228 .
Hvis I ønsker at tilmelde jeres barn, så udfyld venligst [tilmeldingsblanketten](dokumenter/fiche-inscription-efd.pdf) , og send den til ovenstående adresse, eller scan+mail den til nicolas@ange.dk, telefon 4141 8228 . OBS: lang venteliste til børnehaven.
Ferie 2019-2020
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ Undervisningsmiljøvurdering (obligatorisk): [0-3](http://www.ecolefrancodanoise
[Undervisningsplaner for de enkelte fag (vejledende)](http://www.ecolefrancodanoise.dk/~nicolas/undervisningsplaner.zip)
[Resultat af løbende evaluering og opfølning](http://www.ecolefrancodanoise.dk/~nicolas/14-note-evalueringslog-3-aar.pdf)
[Resultat af løbende evaluering og opfølgning, opdateres årligt i primo september](http://www.ecolefrancodanoise.dk/~nicolas/14-note-evalueringslog-3-aar.pdf)
Tilsynsførende: Søren Hedegaard
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment