mysql-shim

mysql-shim

Seamlessly redefines deprecated or missing mysql_ functions and MYSQL_ constants and calls the corresponding mysqli_ functions for PHP 7+ and PHP 5.5+. Converts PHP MySQL function calls to PHP MySQLi function calls.