Ví dụ cách xây dựng file glossary và lưu trữ trên máy chủ git để chia sẻ