Commit 10a2cb97 authored by Bart's avatar Bart 🌴

Added VMWare movie

parent 7af984d9
Pipeline #52514948 passed with stages
in 1 minute and 9 seconds
......@@ -9,6 +9,7 @@ menu:
Op internet zijn veel bronnen te vinden over Kubernetes. Hieronder een lijst:
- [Kubernetes in 5 minutes](https://www.youtube.com/watch?v=PH-2FfFD2PU). Een kort filmpje van VMWare met een uitleg van de de basiscomponenten.
- [De officiële Kubernetes documentatie](https://kubernetes.io/docs/home/). In de officiële documentatie worden alle mogelijkheden van Kubernetes belicht en kun je veel technische documentatie vinden over alle aspecten van Kubernetes.
- [Kubernetes basics](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/). Een interactieve tutorial die ongeveer dezelfde onderwerpen behandelt als onze "Aan de slag".
- [Scalable Microservices with Kubernetes](https://eu.udacity.com/course/scalable-microservices-with-kubernetes--ud615). Een uitgebreide gratis cursus op Udacity over Kubernetes met uitleg over microservices, het bouwen van Docker containers, Kubenetes en het uitrollen van microservices.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment