aletheia-python

aletheia-python

A Python implementation of Aletheia