1. 05 Jun, 2019 1 commit
 2. 02 Jun, 2019 1 commit
 3. 10 Mar, 2019 1 commit
 4. 09 Sep, 2018 3 commits
 5. 08 Aug, 2018 1 commit
 6. 20 Jul, 2018 2 commits
 7. 12 Jul, 2018 4 commits
 8. 11 Jul, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Subnivel final en cada país · 40255f14
   Daniel Barbeira Hayes authored
   Engádese a parametrización e o control necesario para poder xerar un subnivel final para cada país. Dito subnivel combina cores e textos dos outros catro subniveis.
   40255f14
 9. 09 Jul, 2018 2 commits
 10. 08 Jul, 2018 1 commit
 11. 07 Jul, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Rexistro de puntuacións · 894a0896
   Daniel Barbeira Hayes authored
   Funcionalidade engadida para almacenar a nivel de sesión as puntuación obtidas polo xogador.
   
   Gardanse tanto o número de puntos obtidos en cada subnivel coma o número de liñas feitas.
   
   Os totais por nivel(país) e o total global calcúlanse coma agregados a partir das puntuacións gardadas.
   894a0896
 12. 05 Jul, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Botón de pausa · 6aab4231
   Daniel Barbeira Hayes authored
   Engádese un botón de pausa que aparece na esquina superiro esquerda da partida. Permite pausar/relanzar o xogo. Funciona tanto picando nel como premendo a tecla "p".
   6aab4231
 13. 04 Jul, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Obstáculos · 41ddb3de
   Daniel Barbeira Hayes authored
   Engádese a funcionalidade que permite parametrizar a xeración de obstáculos en cada nivel. Os obstáculos consisten en puntos simples que se xeran cunha distribución aleatoria.
   
   - Nos subniveis parametrízase so se quere que saian obstáculos ou non, e o número de obstáculos que se desexa xerar en cada subnivel.
   41ddb3de
 14. 22 Jun, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Melloras na visibilidade dos textos das pezas e do mapa · 3b374a83
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Os textos asociados a cada peza agora saen nun color máis claro que o da peza para mellorar a súa visibilidade.
   
   - Incrementouse o tamaño do texto, facendoo adaptativo en función do tamaño da pantalla de visualización.
   
   - O mapa agora é responsivo, adaptándose ao tamaño da ventá.
   3b374a83
 15. 21 Jun, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Popup ao desblqoeuar un novo nivel · 283a7670
   Daniel Barbeira Hayes authored
   Engádese un popup que sae na páxina do mapa cando se desbloquea un novo nivel, coa súa mensaxe correspondente.
   
   Para iso, modifícase a parametrización dos niveis desbloqueados engagdindo un booleano que permite saber si se mostrou ou non a mensaxe de desbloqueo.
   
   Engádense os textos necesarios nos ficheiros de internacionalización.
   283a7670
 16. 18 Jun, 2018 2 commits
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Correción dun erro · dd2bf3c1
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Corríxese un erro que se producía cando saía unha peza especial por primeira vez, o texto estábase amosando na cor por defecto e non na cor da peza especial.
   dd2bf3c1
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Xeralización de textos especiais · e4c55470
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Paramterízase en cada subnivel un conxunto(array) cos textos especiais que poden saír. Para cada tipo de texto parametrízase o nome dese tipo, a cor e a probabilidade de que saia.
   
   - Engádese a lóxica necesaria no controlador para manexar os etxtos especiais, simplificando e xeralizando a estructura empregada anteriormente.
   e4c55470
 17. 14 Jun, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Modificacións parametrización · d5d11470
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Engádese na configuración global do xogo os temas incluidos, que se utilizan para logo diferenciar o tema e a cor das pezas/textos.
   
   - Engádese na parametrización de cada subnivel a cor dos textos do subnivel.
   
   - Modifícase a parametrización dos niveis/subniveis, facendo que os parámetros next_level_code e next_level_file estén incluidos no nivel e non repetidos nos subniveis.
   d5d11470
 18. 13 Jun, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Descripcións de países no mapa e textos dos niveis · 25b93b7c
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Engádese a parametrización necesaria para diferenciar entre países bloqueados e desbloqueados.
   
   - Os países bloqueados aparecen en vermello; os desbloqueados en verde.
   
   - Ao pulsr nun país, aparece o texto descriptivo do mesmo na páxina do mapa.
   25b93b7c
 19. 04 Jun, 2018 1 commit
 20. 28 May, 2018 2 commits
 21. 25 May, 2018 1 commit
 22. 24 May, 2018 1 commit
 23. 23 May, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Xerarquía de niveis e subniveis · 34916797
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Engádense clases e funcións para crear unha xerarquía de nivel/subnivel, permitindo a especialización de determinadas funcións dependendo do tipo de subnivel que se instancie.
   
   - Engadido ficheiro languagePicker.js co código para o control do selector de idioma e o manexo da internacionalización.
   34916797
 24. 21 May, 2018 1 commit
  • Daniel Barbeira Hayes's avatar
   Parametrización global dos niveis. · eb4295a2
   Daniel Barbeira Hayes authored
   - Engádese unha clase para a creación de niveis e para encapsular os parámetros dos mesmos.
   
   - Engádese na configuración global o directorio dos ficheiros de configuración dos niveis para xeneralizalo.
   
   - Por último, modifícnase os nomes dos ficheiros de definición dos niveis a 1.json, 2.json.. En cada ficheiro inclúsese tanto a configuración global coma a do subniveis que conforman un nivel.
   eb4295a2
 25. 04 May, 2018 2 commits
 26. 06 Mar, 2018 1 commit
 27. 25 Feb, 2018 1 commit
 28. 14 Feb, 2018 1 commit
 29. 28 Jan, 2018 1 commit
 30. 14 Jan, 2018 1 commit