Commit d30bfe8b authored by Milan Broz's avatar Milan Broz

Update po files.

parent 38fbd850
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Kan inte ändra storlek på loop-enhet.\n"
#: lib/setup.c:1444
msgid "Do you really want to change UUID of device?"
msgstr "Vill du verkligen ändra UUID-för en enhet?"
msgstr "Vill du verkligen ändra UUID för en enhet?"
#: lib/setup.c:1554
#, c-format
......@@ -308,7 +308,7 @@ msgstr "Ogiltig enhet %s.\n"
#: lib/setup.c:2298
msgid "Function not available in FIPS mode.\n"
msgstr "Funktion inte tillgänlig i FIPS-läge.\n"
msgstr "Funktion inte tillgänglig i FIPS-läge.\n"
#: lib/setup.c:2304
msgid "Volume key buffer too small.\n"
......@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Fel vid omläsning av LUKS-huvud efter uppdatering på enheten %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:665
#, c-format
msgid "Data offset for detached LUKS header must be either 0 or higher than header size (%d sectors).\n"
msgstr "Data-offset för fristående LUKS-huvud måste vara antingen 0 eller större än huvudstorleken (%d sectors).\n"
msgstr "Data-offset för fristående LUKS-huvud måste vara antingen 0 eller större än huvudstorleken (%d sektorer).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:677 lib/luks1/keymanage.c:768
msgid "Wrong LUKS UUID format provided.\n"
......@@ -630,7 +630,7 @@ msgstr "Nyckelplats %d är aktiv, rensa först.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:799
#, c-format
msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?\n"
msgstr "Nyckelplats %d material inkluderar för få stripes. Har huvudet manipulerats?\n"
msgstr "Nyckelplats %d material inkluderar för få remsor. Har huvudet manipulerats?\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:966
#, c-format
......@@ -689,7 +689,7 @@ msgstr "Begärt kryptogränssnitt för kärnan inte tillgängligt.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:564 src/cryptsetup.c:623
msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded.\n"
msgstr "Försäkra dig om att kärnmodulen algif_skchiper är inläst.\n"
msgstr "Försäkra dig om att kärnmodulen algif_skcipher är inläst.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:708
#, c-format
......@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr "Kärnan stöder inte dm-verity-mappning.\n"
#: lib/verity/verity.c:290
msgid "Verity device detected corruption after activation.\n"
msgstr "Verity-enhet identifierades som skadat efter aktivering.\n"
msgstr "Verity-enhet identifierades som skadad efter aktivering.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:59
#, c-format
......@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr "Förminskad dataoffset endast tillåtet för fristående LUKS-huvuden.\n
#: src/cryptsetup.c:890 src/cryptsetup.c:946
#, c-format
msgid "Key slot %d selected for deletion.\n"
msgstr "Nyckeplats %d markerad för borttagning.\n"
msgstr "Nyckelplats %d markerad för borttagning.\n"
#: src/cryptsetup.c:893
#, c-format
......@@ -940,7 +940,7 @@ msgid ""
"This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
"Device will become unusable after this operation."
msgstr ""
"Denna åtgärde kommer att ta bort alla nyckelplatser på enhet %s.\n"
"Denna åtgärd kommer att ta bort alla nyckelplatser på enhet %s.\n"
"Enheten kommer att bli oanvändbar efter denna åtgärd."
#: src/cryptsetup.c:1380
......@@ -989,7 +989,7 @@ msgstr "försök att reparera metadata på disken"
#: src/cryptsetup.c:1386
msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
msgstr "ta bort att nyckelplatser (ta bort krypteringsnyckeln)"
msgstr "ta bort alla nyckelplatser (ta bort krypteringsnyckeln)"
#: src/cryptsetup.c:1387 src/cryptsetup.c:1388
msgid "<device> [<new key file>]"
......@@ -1201,7 +1201,7 @@ msgstr "Begränsa läsningen från nyligen tillagd nyckelfil"
#: src/cryptsetup.c:1509
msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
msgstr "Antal byte att hoppa över in nyligen tillagd nyckelfil"
msgstr "Antal byte att hoppa över i nyligen tillagd nyckelfil"
#: src/cryptsetup.c:1510
msgid "Slot number for new key (default is first free)"
......@@ -1375,7 +1375,7 @@ msgstr "Endast ett argument för --key-file är tillåtet."
#: src/cryptsetup.c:1720 src/cryptsetup_reencrypt.c:1367
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1393
msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
msgstr "Endast en av flaggorna --use-[u]random options är tillåten."
msgstr "Endast en av flaggorna --use-[u]random är tillåten."
#: src/cryptsetup.c:1724
msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
......@@ -1407,7 +1407,7 @@ msgstr "Flaggan --tcrypt-hidden kan inte kombineras med --allow-discards.\n"
#: src/cryptsetup.c:1760
msgid "Option --veracrypt is supported only for TCRYPT device type.\n"
msgstr "Flaggan --veracrypt stöds endast för TCRYPT-enhetestyper.\n"
msgstr "Flaggan --veracrypt stöds endast för TCRYPT-enhetstyper.\n"
#: src/veritysetup.c:61
msgid "Invalid salt string specified.\n"
......@@ -1473,9 +1473,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"<namn> är enheten att skapa under %s\n"
"<data_enhet> är dataenheten\n"
"<hash_enhet> är enheten som innehåller verifieringsdata\n"
"<rot_hash> hash för rotnoden på <hash_enhet>\n"
"<dataenhet> är dataenheten\n"
"<hashenhet> är enheten som innehåller verifieringsdata\n"
"<rothash> hash för rotnoden på <hashenhet>\n"
#: src/veritysetup.c:357
#, c-format
......@@ -1559,7 +1559,7 @@ msgstr "Flaggorna --ignore-corruption och --restart-on-corruption kan inte anvä
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:150
#, c-format
msgid "Cannot exclusively open %s, device in use.\n"
msgstr "Kan inte öppna enheten %s, enheten används.\n"
msgstr "Kan inte öppna %s exklusivt, enheten används.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:154
#, c-format
......@@ -1671,7 +1671,7 @@ msgstr "Angivet UUID är ogiltigt.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1066
msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active.\n"
msgstr "Nyckelfil kan endast använda med --key-slot eller exakt en aktiv nyckelplats.\n"
msgstr "Nyckelfil kan endast användas med --key-slot eller exakt en aktiv nyckelplats.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1110 src/cryptsetup_reencrypt.c:1125
#, c-format
......@@ -1728,7 +1728,7 @@ msgstr "Skapa nytt huvud på icke-krypterad enhet."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1326
msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)."
msgstr "Dekryptera enheten permanent (ta bor kryptering)."
msgstr "Dekryptera enheten permanent (ta bort kryptering)."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1327
msgid "The uuid used to resume decryption."
......@@ -1769,7 +1769,7 @@ msgstr "Högsta förminskningsstorlek för enhet är 64 MiB."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1409
msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
msgstr "Minskningsstorlekt måste vara en multipel av 512-bytesektor."
msgstr "Minskningsstorlek måste vara en multipel av 512-bytesektor."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1413
msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment