Commit a757c0ed authored by Eelco's avatar Eelco Committed by Niels

Add some APIs

parent 339a7999
Pipeline #51280663 passed with stages
in 5 minutes and 37 seconds
{
"description": "De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.",
"organization_name": "Kadaster",
"service_name": "Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)",
"api_url": "https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/",
"api_specification_type": "OpenAPI3",
"specification_url": "https://rawgit.com/PDOK/open-api-specs/master/bag/oas.v1.yaml",
"documentation_url": "https://bag.basisregistraties.overheid.nl",
"badges": ["Gouden API"]
}
{
"description": "Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is via dit portaal beschikbaar als open data. Hier vindt u TOP10NL als Linked Data en via een API, en de kennisbank van de gebruikte begrippen inclusief verwijzing naar de relevante wetsartikelen. Deze site is op 27 juni 2016 door het Kadaster gelanceerd als bètaversie. Op dit moment is de kaartview functionaliteit beperkt en zijn alleen de gebouwen aanklikbaar. Verdere functionaliteit van de viewer is in ontwikkeling. Het Kadaster wil ervaring op doen om Linked Data als standaard dienstverlening aan te bieden.",
"organization_name": "Kadaster",
"service_name": "Basisregistratie Topografie (BRT)",
"api_url": "https://brt.basisregistraties.overheid.nl/api/v2",
"api_specification_type": "OpenAPI3",
"specification_url": "https://rawgit.com/PDOK/open-api-specs/master/brt/oas.v2.yaml",
"documentation_url": "https://brt.basisregistraties.overheid.nl"
}
{
"description": "Met deze API worden alle omgevingsdocumenten ontsloten die door overheden beschikbaar zijn gesteld aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Het betreft alle gegevens waar het omgevingsdocument uit is opgebouwd. De gegevens worden objectgericht ontsloten op basis van de API strategie van het digitaal stelsel Omgevingswet.",
"organization_name": "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)",
"service_name": "Omgevingsdocumenten Opvragen",
"api_url": "https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/opvragen/v2",
"api_specification_type": "OpenAPI2",
"specification_url": "https://pre.omgevingswet.overheid.nl/knooppunt/apistore/api-docs/Kadaster/Omgevingsdocumenten-Opvragen/v2",
"documentation_url": "https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/155982/20181121_functionele_documentatie_ozon_api_omgevingsdocumenten_opvragen.pdf"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment