Commit 8a9ba4b2 authored by Niels's avatar Niels

#21 Typo

parent a5ce54d7
{
"description": "Met deze API worden alle omgevingsdocumenten ontsloten die door overheden beschikbaar zijn gesteld aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Het betreft alle gegevens waar het omgevingsdocument uit is opgebouwd. De gegevens worden objectgericht ontsloten op basis van de API strategie van het digitaal stelsel Omgevingswet.",
"description": "Met deze API worden alle omgevingsdocumenten ontsloten die door overheden beschikbaar zijn gesteld aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Het betreft alle gegevens waar het omgevingsdocument uit is opgebouwd. De gegevens worden objectgericht ontsloten op basis van de API strategie van het digitaal stelsel Omgevingswet.",
"organization_name": "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)",
"service_name": "Omgevingsdocumenten Opvragen",
"api_url": "https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/opvragen/v2",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment