Commit cfd7b7a0 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Eugen Rochko

i18n: Update Polish translation (#5639)

Signed-off-by: default avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 36376b5e
......@@ -62,11 +62,15 @@ pl:
by_domain: Domena
confirm: Potwierdź
confirmed: Potwierdzono
disable: Dezaktywuj
disable_two_factor_authentication: Wyłącz uwierzytelnianie dwuetapowe
disabled: Dezaktywowano
display_name: Wyświetlana nazwa
domain: Domena
edit: Edytuj
email: Adres e-mail
enable: Aktywuj
enabled: Aktywowano
feed_url: Adres kanału
followers: Śledzący
followers_url: Adres śledzących
......@@ -78,7 +82,9 @@ pl:
local: Lokalne
remote: Zdalne
title: Położenie
login_status: Stan logowania
media_attachments: Załączniki multimedialne
memorialize: Przełącz na „In Memoriam”
moderation:
all: Wszystkie
silenced: Wyciszone
......@@ -379,6 +385,7 @@ pl:
following: Lista śledzonych
muting: Lista wyciszonych
upload: Załaduj
in_memoriam_html: Ku pamięci.
landing_strip_html: "<strong>%{name}</strong> ma konto na %{link_to_root_path}. Możesz je śledzić i wejść z nim w interakcję jeśli masz konto gdziekolwiek w Fediwersum."
landing_strip_signup_html: Jeśli jeszcze go nie masz, możesz <a href="%{sign_up_path}">stworzyć konto</a>.
media_attachments:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment