Commit a6682a30 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Yamagishi Kazutoshi

i18n: fix typo in Polish translation (#5688)

parent 4112a063
......@@ -629,7 +629,7 @@ pl:
manual_instructions: 'Jeżeli nie możesz zeskanować kodu QR, musisz wprowadzić ten kod ręcznie:'
recovery_codes: Przywróć kody zapasowe
recovery_codes_regenerated: Pomyślnie wygenerowano ponownie kody zapasowe
recovery_instructions_html: Jeżeli kiedykolwiek utracisz dostęp do telefonu, możesz wykorzystać jeden z kodów zapasowych, aby odzyskać dostęp do konta. <strong>Trzymaj je w bezpiecznym miejscu</strong>. Na przykład, wydrukuj je i przechowuj z ważnymu dokumentami.
recovery_instructions_html: Jeżeli kiedykolwiek utracisz dostęp do telefonu, możesz wykorzystać jeden z kodów zapasowych, aby odzyskać dostęp do konta. <strong>Trzymaj je w bezpiecznym miejscu</strong>. Na przykład, wydrukuj je i przechowuj z ważnymi dokumentami.
setup: Skonfiguruj
wrong_code: Wprowadzony kod jest niepoprawny! Czy czas serwera i urządzenia jest poprawny?
users:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment