Commit 902c5cf7 authored by m4sk1n's avatar m4sk1n Committed by Eugen Rochko

i18n: update (pl) (#4233)

* i18n: update (pl)

* Update pl.yml
parent b15f7902
......@@ -10,7 +10,7 @@ pl:
domain_count_after: instancji
domain_count_before: Serwer połączony z
features:
humane_approach_body: Nauczeni na błędach innych sieci społecznościowych, Mastodon został zaprojektowany tak, aby uniknąć częstych nadużyć.
humane_approach_body: Nauczeni na błędach innych sieci społecznościowych, zaprojektowaliśmy Mastodona tak, aby uniknąć częstych nadużyć.
humane_approach_title: Bardziej ludzkie podejście
not_a_product_body: Mastodon nie jest komercyjną siecią. Nie doświadczysz tu reklam, zbierania danych, ani centralnego ośrodka, tak jak w przypadku wielu rozwiązań.
not_a_product_title: Jesteś człowiekiem, nie produktem
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ pl:
one: Pozostał <span class="name-counter">1</span> znak.
other: Pozostało <span class="name-counter">%{count}</span> znaków
header: PNG, GIF lub JPG. Maksymalnie 2MB. Zostanie zmniejszony do 700x335px
locked: Musisz akceptować obserwacje; Twoje wpisy są domyślnie widoczne tylko dla Twoich obserwujących
locked: Musisz akceptować prośby o śledzenie
note:
few: Pozostały <span class="name-counter">%{count}</span> znaki.
many: Pozostało <span class="name-counter">%{count}</span> znaków
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment