Commit 958fe0f7 authored by m4sk1n's avatar m4sk1n Committed by Eugen Rochko

i18n: @7a889a8e (pl) (#4144)

* i18n: @7a889a8e (pl)

* Update pl.yml
parent e670fa2a
......@@ -221,6 +221,12 @@ pl:
authorize_follow:
error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
follow: Śledź
following: 'Pomyślnie! Od teraz śledzisz:'
follow_request: 'Wysłano prośbę o pozwolenie na obserwację:'
post_follow:
web: Przejdź do sieci
return: Powróć do strony użytkownika
close: Ewentualnie, możesz po prostu zamknąć tą stronę.
prompt_html: 'Ty (<strong>%{self}</strong>) chcesz śledzić:'
title: Śledź %{acct}
datetime:
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment