Commit 87efea8f authored by bzt's avatar bzt
Browse files

More docs

parent 3e9a1705
......@@ -114,7 +114,7 @@ Példa:
A `file` és a `directory` kölcsönösen kizárja egymást. Mindkettő lehet sztring (ha csak egy architektúrához generálunk),
vagy tömb (egy elem minden architektúrához). Jelenleg három támogatott, azaz minden tömb maximum három elemű lehet.
Hogy melyik architektúrát jelenti, azt az dönti el, hogy a mabbában vagy lemezképben milyen architektúrájú kernel található.
A `type` típus csak `directory` esetén kötelező megadni.
A `type` típust csak `directory` esetén kötelező megadni.
Példák:
```
......@@ -141,7 +141,7 @@ fix "EFI System Partition" névvel. Ugyanezért a `size` méret megadása kötel
Az első elem esetén a `type` lehetséges értékei: `boot` (vagy explicit `fat16` és `fat32`). Csak 8+3 fájlneveket generál.
A parancs igyekszik kényelmesen kezelni ezt, ha lehet FAT16-ot választva, helytakarékosság miatt. A boot partíció
minimális mérete 16 Megabájt. Bár mind a lemezkép készítő, mind a BOOTBOOT betöltő képes lenne kezelni kissebb méretet,
minimális mérete 8 Megabájt. Bár mind a lemezkép készítő, mind a BOOTBOOT betöltő képes lenne kezelni kissebb méretet,
néhány UEFI förmver helytelenül FAT12-nek hiszi, ha túl kevés kluszter van a fájlrendszeren. Ha a partíció mérete meghaladja
a 128 Megabájtot, akkor automatikusan FAT32-t választ. Ha nem használsz `iso9660`-t, akkor kissebb méretű is lehet, de
legalább 33 Megabájt (ez a FAT32 minimális mérete). Ugyanakkor `iso9660` használata esetén garantálni kell, hogy minden
......
......@@ -140,7 +140,7 @@ for the first (boot) partition.
For the first entry, valid values for `type` are: `boot` (or explicit `fat16` and `fat32`). Generates only 8+3 file names.
The utility handles this comfortably, it tries to use FAT16 if possible to save storage space. There's a minimal size
for the boot partition, 16 Megabytes. Although both the image creator and BOOTBOOT is capable of handling smaller sizes,
for the boot partition, 8 Megabytes. Although both the image creator and BOOTBOOT is capable of handling smaller sizes,
some UEFI firmware incorrectly assumes FAT12 when there are too few clusters on the file system. If the partition size is
bigger than 128 Megabytes, then it automatically switches to FAT32. If you don't use `iso9660`, then you can also set FAT32
for smaller images, but at least 33 Megabytes (that's a hard lower limit for FAT32). With `iso9660`, each cluster must
......
......@@ -122,7 +122,7 @@ void esp_makepart()
if(boot_size < i) boot_size = i;
/* we must force 16M at least, because if FAT16 has too few clusters, some UEFI thinks it's FAT12... */
if(boot_size < 16) boot_size = 16;
if(boot_size < 8) boot_size = 8;
if(boot_fat == 16 && boot_size >= 128) boot_fat = 32;
/* we must force 128M, because if FAT32 has too few clusters, some UEFI thinks it's FAT16... */
i = (iso9660 ? 128 : 33);
......
......@@ -162,7 +162,7 @@ void parsejson(char *json)
free(tmp);
tmp = json_get(json, "partitions.0.size");
if(!tmp || !*tmp) { fprintf(stderr,"mkbootimg: %s\r\n",lang[ERR_NOPARTSIZE]); exit(1); }
boot_size = atoi(tmp); free(tmp); if(boot_size < 16) boot_size = 16;
boot_size = atoi(tmp); free(tmp); if(boot_size < 8) boot_size = 8;
if(!diskguid.Data1) diskguid.Data1 = crc32(0,(uint8_t*)&t, sizeof(time_t)) ^ 0x08040201;
if(!diskguid.Data2 && !diskguid.Data3) {
((uint32_t*)&diskguid)[1] = crc32(0,(uint8_t*)&diskguid.Data1, 4);
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment