Commit ed23b483 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex (thanks for Bulgarian and Silesian!)

parent da81482b
Pipeline #83301360 passed with stages
in 7 minutes and 48 seconds
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Subproject commit 50aa218a1cde086fdd024d25c34f17d9f352d3c2
Subproject commit 3b6e552e74a39f11a0035512830af757b2901fcb
DAVx⁵ е програма за Андроид, която синхронизира данни с CalDAV/CardDAV протоколите и се интегрира с приложенията за календари и контакти в Андроид.
Използвай я със собствения си сървър или с доверен доставчик, за да държиш контактите, събитията и задачите си под контрол.
За повече информация и списък на изпробваните сървъри и услуги погледни интернет страницата.
\ No newline at end of file
CalDAV/CardDAV синхронизиране и клиент
\ No newline at end of file
Client e Sincronizzazione CalDAV/CardDAV
\ No newline at end of file
DAVx⁵ to je aplikacyjo zarzōndzanio i synchrōnizacyje CalDAV/CardDAV dlo Androida, co natywnie integruje sie ze aplikacyjami kalyndorza/kōntaktōw Androida.
Używej to ze swojim włosnym serwerym abo ze zaufanym hostym, żeby trzimać swoje kōntakty, zdarzynia i zadania pod kōntrolōm.
Po wiyncyj informacyji i lista przetestowanych serwerōw/serwisōw, wejzdrzij na strōna internetowo.
\ No newline at end of file
Synchrōnizacyjo i klijynt CalDAV/CardDAV
\ No newline at end of file
#!/bin/bash
declare -A android
android=([ar_SA]=ar [ca]=ca [cs]=cs [da]=da [de]=de [el]=el [es]=es [eu]=eu [fa]=fa [fi_FI]=fi [fr]=fr [gl]=gl [hu]=hu [it]=it [ja]=ja [nl]=nl [nb_NO]=nb-rNO [pl]=pl [pt]=pt [pt_BR]=pt-rBR [ru]=ru [sk_SK]=sk [sl_SI]=sl-rSI [sr]=sr [tr_TR]=tr-rTR [uk]=uk [zh_CN]=zh-rCN [zh_TW]=zh-rTW)
android=([ar_SA]=ar [bg]=bg [ca]=ca [cs]=cs [da]=da [de]=de [el]=el [es]=es [eu]=eu [fa]=fa [fi_FI]=fi [fr]=fr [gl]=gl [hu]=hu [it]=it [ja]=ja [nl]=nl [nb_NO]=nb-rNO [pl]=pl [pt]=pt [pt_BR]=pt-rBR [ru]=ru [sk_SK]=sk [sl_SI]=sl-rSI [sr]=sr [szl]=szl [tr_TR]=tr-rTR [uk]=uk [zh_CN]=zh-rCN [zh_TW]=zh-rTW)
BASE_DIR=`realpath -L $0 | xargs dirname`/..
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment