Commit ed23b483 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex (thanks for Bulgarian and Silesian!)

parent da81482b
Pipeline #83301360 passed with stages
in 7 minutes and 48 seconds
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!--common strings-->
<string name="app_name">DAVx⁵</string>
<string name="account_title_address_book">DAVx⁵ адресен указател</string>
<string name="address_books_authority_title">Адресни указатели</string>
<string name="help">Помощ</string>
<string name="manage_accounts">Управление на регистрациите</string>
<string name="send">Изпрати</string>
<string name="notification_channel_general">Други важни съобщения</string>
<string name="notification_channel_sync">Синхронизиране</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">Грешки при синхронизирането</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Грешки с входа/изхода и мрежата.</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">Автоматична синхронизация</string>
<string name="startup_battery_optimization">Планувана синхронизация</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">Изключи за DAVx⁵</string>
<string name="startup_dont_show_again">Не показвай отново</string>
<string name="startup_not_now">Не сега</string>
<string name="startup_donate">Информация за отворения код</string>
<string name="startup_donate_message">Радваме се, че изполваш DAVx⁵ – софтуер с отворен код (GPLv3). Тъй като разработването на DAVx⁵ е много трудоемка работа, моля да направите дарение.</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_flavor_info">Тази версия може да се разпространява само чрез Google Play.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_couldnt_create_file">Не можах да създада файл с протокола</string>
<string name="logging_notification_send_log">Изпрати протокола</string>
<!--AccountsActivity-->
<string name="navigation_drawer_about">Относно / Лиценз</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Настройки</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Новини и нови версии</string>
<string name="navigation_drawer_website">Интернет страница</string>
<string name="navigation_drawer_manual">Упътване</string>
<string name="navigation_drawer_faq">Често задавани въпроси</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Помощ и форум</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Дарения</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Включи</string>
<!--DavService-->
<!--AppSettingsActivity-->
<string name="app_settings">Настройки</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">Покажи/сподели детайли за софтуера и настройките</string>
<string name="app_settings_logging">Подробно протоколиране</string>
<string name="app_settings_logging_on">Протоколирането е включено</string>
<string name="app_settings_logging_off">Протоколирането е изключено</string>
<string name="app_settings_connection">Връзка</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Промени прокси настройките</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Изполвай долупосочените прокси настройки</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Изпозвай прокси настройките на системата</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">Име на HTTP прокси сървъра</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">Порт на HTTP прокси</string>
<string name="app_settings_security">Защита</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs">Загуби доверието в системните сертификати</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_on">Издатели на сертификати познати на системата или добавени от потребителя няма да бъдат доверени</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_off">Издателите на сертификатите познати на системата или добавени от потребителя ще бъдат доверени (препоръчително)</string>
<string name="app_settings_notification_settings">Настройки за съобщенията</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">Всички подсказки ще се покажат отново</string>
<!--AccountActivity-->
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_no_address_books">Няма адресни указатели (все още)</string>
<string name="account_no_calendars">Няма календари (все още)</string>
<string name="account_no_webcals">Няма абонаменти за календари (все още)</string>
<string name="account_swipe_down">Дръпни надолу за да освежиш списъка от сървъра.</string>
<string name="account_synchronize_now">Синхронизирай сега</string>
<string name="account_synchronizing_now">Сега се синхронизира</string>
<string name="account_settings">Настройки на регистрацията</string>
<string name="account_rename">Преименовай регистрацията</string>
<string name="account_rename_new_name">Данните, който не са синхронизирани със сървъра, може да се изпарят. След преименоването е нужно ново синхронизаране. Ново име на регистрацията:</string>
<string name="account_rename_rename">Преименоване</string>
<string name="account_delete">Изтриване на регистрация</string>
<string name="account_delete_confirmation_title">Наистина ли да изтрия регистрацията?</string>
<string name="account_delete_confirmation_text">Всички местни копия на адресни указатели, календари и списъци със задачи ще бъдат изтрити.</string>
<string name="account_read_only">само за четене</string>
<string name="account_calendar">календар</string>
<string name="account_task_list">списък със задачи</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Опресни списъка с адресни указатели</string>
<string name="account_create_new_address_book">Създай нов адресен указател</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Опресни списъка с календари</string>
<string name="account_create_new_calendar">Създай нов календар</string>
<string name="account_install_icsx5">Инсталирай ICSx⁵</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Добави регистрация</string>
<string name="login_type_email">Вход с електронен адрес</string>
<string name="login_email_address">Електронен адрес</string>
<string name="login_email_address_error">Нужен е действителен електронен адрес</string>
<string name="login_password">Парола</string>
<string name="login_password_required">Трябва парола</string>
<string name="login_type_url">Вход с URL и потребителско име</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">Адресът трябва да започва с http(s)://</string>
<string name="login_url_must_be_https">Адресът трябва да започва с https://</string>
<string name="login_url_host_name_required">Нужен е адрес на сървър</string>
<string name="login_user_name">Потребителско име</string>
<string name="login_user_name_required">Нужно е потребителско име</string>
<string name="login_base_url">Основен адрес (URL)</string>
<string name="login_type_url_certificate">Влез с URL и сертификат</string>
<string name="login_back">Назад</string>
<string name="login_create_account">Създай регистрация</string>
<string name="login_account_name">Име на регистрация</string>
<string name="login_account_name_required">Изисква се име на регистрацията</string>
<string name="login_account_name_already_taken">Това име на регистрация вече се използва</string>
<string name="login_account_not_created">Регистрацията не можеше да бъде създадена</string>
<string name="login_querying_server">Изчакай, разпитвам сървъра…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Не бяха открити CalDAV или CardDAV услуги.</string>
<string name="login_view_logs">Покажи подробности</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Настройки: %s</string>
<string name="settings_username">Потребителско име</string>
<string name="settings_enter_username">Въведи потребитеско име:</string>
<string name="settings_password">Парола</string>
<string name="settings_password_summary">Промени паролата съгласно твоя сървър.</string>
<string name="settings_enter_password">Въведи парола:</string>
<string name="settings_sync">Синхронизация</string>
<string name="settings_sync_interval_contacts">Период за синхронизиране на контактите</string>
<string name="settings_sync_summary_manually">Само изрично</string>
<string name="settings_sync_summary_periodically" tools:ignore="PluralsCandidate">Всяка %dминута и веднага при местна промяна</string>
<string name="settings_sync_interval_calendars">Период за синхронизиране на календари</string>
<string name="settings_sync_interval_tasks">Период за синхронизиране на задачи</string>
<string name="settings_sync_wifi_only">Синхронизирай само през WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_on">Синхронизация се прави само при WiFi връзки</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">WiFi SSID ограничения</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on">Ще синхронизира само през %s</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_off">Всички WiFi връзки ще бъдат използвани</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_message">Списък на разделени със запетайка имена на мрежи (SSID WiFi) (остави празно за всички мрежи)</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">Метод за управление на групи от контакти</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
<item>Групите са отделни VCard контакти</item>
<item>Групите са категории във всеки контакт</item>
</string-array>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">Всички събития ще се синхронизират</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors">Управлявай цвета на календарите</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">Цветовете на календарите се управляват от DAVx⁵</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">Цветовете на календарите не се задават от DAVx⁵</string>
<string name="settings_event_colors">Поддръжка на цветове за събития</string>
<string name="settings_event_colors_on">Синхронизирай цветовете на събитията</string>
<string name="settings_event_colors_off">Не синхронизирай цветовете на събитията</string>
<!--collection management-->
<string name="create_addressbook">Създай адресен указател</string>
<string name="create_addressbook_display_name_hint">Моят адресен указател</string>
<string name="create_calendar">Създай календар</string>
<string name="create_calendar_time_zone">Часова зона</string>
<string name="create_calendar_time_zone_required">Изисква се часова зона</string>
<string name="create_calendar_type_vevent">Събития</string>
<string name="create_calendar_type_vtodo">Задачи</string>
<string name="create_calendar_type_vjournal">Бележки / журнал</string>
<string name="create_calendar_type_events_and_tasks">Комбинирано (събития и задачи)</string>
<string name="create_collection_color">Цвят</string>
<string name="create_collection_create">Създай</string>
<string name="delete_collection_confirm_title">Сигурен ли си?</string>
<string name="collection_properties">Свойства</string>
<string name="collection_properties_url">Адрес (URL)</string>
<string name="collection_properties_copy_url">Копирай адреса</string>
<!--ExceptionInfoFragment-->
<string name="exception">Възникна грешка</string>
<string name="exception_httpexception">Възникна HTTP грешка</string>
<string name="exception_ioexception">Възникна входно-изходна грешка</string>
<string name="exception_show_details">Покажи подробности</string>
<!--sync adapters and DebugInfoActivity-->
<string name="debug_info_logs_attached">Протоколът е закачен към това съобщение (изисква от получаващото приложение поддръжка за прикачени файлове).</string>
<string name="sync_contacts_read_only_address_book">Адресен указател само за четене</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVx⁵ права</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Необходими са допълнителни права</string>
<string name="sync_error_opentasks_too_old">OpenTasks е прекалено стара</string>
<string name="sync_error_opentasks_required_version">Изисква се версия: %1$s, а е налична %2$s.</string>
<string name="sync_error_http_dav">Грешка с HTTP сървъра – %s</string>
<string name="sync_error_retry">Опитай отново</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVx⁵: Защита на връзката</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVx⁵ се натъкна на непознат сертификат. Ще му се довериш ли?</string>
</resources>
......@@ -11,7 +11,11 @@
<string name="notification_channel_general">سایر پیام‌های مهم</string>
<string name="notification_channel_sync">همگام‌سازی</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">خطاهای همگام‌سازی</string>
<string name="notification_channel_sync_errors_desc">خطاهای مهمی که ممکن است همگام سازی را متوقف کند، مثل پاسخ غیرمنتظره از سمت کارگزار</string>
<string name="notification_channel_sync_warnings">هشدارهای همگام سازی</string>
<string name="notification_channel_sync_warnings_desc">مشکلات غیرمهم همگام سازی مانند بعضی فایهای نامعتبر</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">خطاهای شبکه</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors_desc">اتمام وقت، مشکل اتصال، غیره(اغلب موقت)</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">همگام سازی خودکار</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">%s سیستم عامل همگام سازی خودکار را مسدود می کند. می توانید همگام سازی خودکار را در تنظیمات اندروید خود انجام دهید.</string>
......@@ -27,6 +31,7 @@
<string name="startup_more_info">اطلاعات بیشتر</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">مورد باز شده نصب نمی باشد</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_message">برای همگام سازی وظایف، برنامه OpenTasks رایگان مورد نیاز است. (برای مخاطبین / رویدادها لازم نیست)</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davx5">پس از نصب برنامک وظایف، شما باید DAVx⁵ را دوباره نصب کرده و حساب ابری خود را مجدد وارد کنید.(مشکل اندروید)</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">نصب کردن</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_libraries">کتابخانه ها</string>
......@@ -36,6 +41,9 @@
<string name="about_license_info_no_warranty">این برنامه بدون هیچ گونه تغییری است. این نرم افزار رایگان است و شما می توانید آن را تحت شرایط خاصی توزیع کنید.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_couldnt_create_file">فایل ورودی خارجی ایجاد نشد: %s</string>
<string name="logging_notification_title">رویداد نگار DAVx⁵</string>
<string name="logging_notification_text">اکنون همه‌ی رویدادهای DAVx⁵ ثبت می‌شوند</string>
<string name="logging_notification_send_log">ارسال رویدادنگاری</string>
<!--AccountsActivity-->
<string name="navigation_drawer_open">باز کردن گزینه ها</string>
<string name="navigation_drawer_close">بستن گزینه ها</string>
......@@ -61,6 +69,9 @@
<string name="app_settings_debug">عیب یابی</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">نمایش اشکال زدایی اطلاعات</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">مشاهده / اشتراک گذاری نرم افزار و جزئیات پیکربندی</string>
<string name="app_settings_logging">رویدادنگاری مفصل</string>
<string name="app_settings_logging_on">رویدادنگاری فعال است</string>
<string name="app_settings_logging_off">رویدادنگاری غیرفعال است</string>
<string name="app_settings_connection">ارتباط</string>
<string name="app_settings_override_proxy">تنظیمات پروکسی را لغو کنید</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">از تنظیمات پروکسی سفارشی استفاده کنید</string>
......@@ -75,6 +86,8 @@
<string name="app_settings_reset_certificates_summary"> اعتبار همه گواهینامه های سفارشی را بازنشانی می کند</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_success"> همه گواهینامه های سفارشی پاک شده اند</string>
<string name="app_settings_user_interface"> رابط کاربری</string>
<string name="app_settings_notification_settings">تنظیمات اعلان</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">مدیریت کانالهای اعلان و تنظیمات</string>
<string name="app_settings_reset_hints">نکات بازنشانی</string>
<string name="app_settings_reset_hints_summary">مجددا امکان نکات را که قبلا رد شده اند را فعال کنید</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">تمام نکات دوباره نشان داده می شود</string>
......@@ -82,6 +95,10 @@
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_no_address_books">دفترچه آدرسی موجود نیست(هنوز)</string>
<string name="account_no_calendars">تقویمی موجود نیست(هنوز)</string>
<string name="account_no_webcals">اشتراک تقویمی موجود نیست(هنوز)</string>
<string name="account_swipe_down">صفحه را به پایین بکشید تا فهرست از کارگزار، نو شود.</string>
<string name="account_synchronize_now">همگام سازی </string>
<string name="account_synchronizing_now">در حال همگام سازی</string>
<string name="account_settings">تنظیمات حساب</string>
......@@ -100,6 +117,7 @@
<string name="account_refresh_calendar_list"> لیست تقویم را بازخوانی کنید</string>
<string name="account_create_new_calendar">ساخت تقویم جدید</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">هیچ Webcal-capable برنامه ای پیدا نشد</string>
<string name="account_install_icsx5">نصب ICSx⁵</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">افزودن حساب</string>
<string name="login_type_email">وارد شدن با آدرس ایمیل</string>
......@@ -123,6 +141,7 @@
<string name="login_account_name_info">از آدرس ایمیل خود به عنوان نام حساب استفاده کنید زیرا آندروید از نام حساب به عنوان ORGANIZER برای رویدادهایی که ایجاد می کنید استفاده می کند. شما نمی توانید دو حساب با نام یکی داشته باشید.</string>
<string name="login_account_contact_group_method">روش تماس با گروه:</string>
<string name="login_account_name_required">نام حساب کاربری مورد نیاز است</string>
<string name="login_account_name_already_taken">نام حساب قبلاً گرفته شده</string>
<string name="login_account_not_created">حساب ایجاد نمی شود</string>
<string name="login_configuration_detection">تشخیص پیکربندی</string>
<string name="login_querying_server">لطفا صبر کنید، در حال جست وجوی سرور …</string>
......@@ -157,8 +176,11 @@
<string name="settings_sync_wifi_only_off">نوع اتصال در نظر گرفته نمی شود</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">WiFi SSID محدودیت</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on">تنها همگام سازی خواهد شد %s</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on_location_services">فقط روی %s همگام خواهد شد.(خدمات مکان‌یابی لازم است)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_off">تمامی اتصالات wifi استفاده خواهد شد</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_message">نامهای جدا شده از علامت (SSID) از نامهای مجاز نامهای مجاز (SSID) از شبکههای مجاز Wi-Fi (برای همه خالی) شبکههای Wi-Fi (برای همه خالی)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_location_permission">برای خواندن نامهای وای فای دسترسی مکان لازم است و باید خدمات مکان بطور دائم فعال باشد</string>
<string name="settings_more_info_faq">اطلاعات بیشتر(FAQ)</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">روش تماس با گروه</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
......@@ -186,12 +208,26 @@
<!--collection management-->
<string name="create_addressbook">ایجاد دفترچه آدرس</string>
<string name="create_addressbook_display_name_hint">دفترچه آدرس های من</string>
<string name="create_calendar">ایجاد تقویم</string>
<string name="create_calendar_time_zone">منطقه‌ی زمانی</string>
<string name="create_calendar_time_zone_required">منطقه‌ی زمانی لازم است</string>
<string name="create_calendar_type">ورودیهای ممکن برای تقویم</string>
<string name="create_calendar_type_vevent">رویدادها</string>
<string name="create_calendar_type_vtodo">وظایف</string>
<string name="create_calendar_type_vjournal">یادداشت/دفتروقایع</string>
<string name="create_calendar_type_events_and_tasks">ترکیب شد (رویدادها و وظایف)</string>
<string name="create_collection_color">رنگ</string>
<string name="create_collection_creating">ایجاد مجموعه</string>
<string name="create_collection_display_name">عنوان</string>
<string name="create_collection_display_name_required">عنوان مورد نیاز</string>
<string name="create_collection_description">شرح</string>
<string name="create_collection_optional">دلخواه</string>
<string name="create_collection_home_set">محل ذخیره‌سازی</string>
<string name="create_collection_create">ایجاد شد</string>
<string name="delete_collection">حذف مجموعه</string>
<string name="delete_collection_confirm_title">آیا مطمءن هستین؟</string>
<string name="delete_collection_confirm_warning">مجموعه‌ی (%s) به همراه همه‌ی داده‌هایش برای همیشه حذف می‌شوند.</string>
<string name="delete_collection_data_shall_be_deleted">این داده ها باید از کارگزار حذف شوند.</string>
<string name="delete_collection_deleting_collection">حذف مجموعه</string>
<string name="collection_force_read_only">اجبار read-only</string>
<string name="collection_properties">مشخصات</string>
......@@ -204,6 +240,7 @@
<string name="exception_show_details">نمایش جزییات</string>
<!--sync adapters and DebugInfoActivity-->
<string name="debug_info_title">Debug اظلاعات</string>
<string name="debug_info_logs_attached">رویدادها به این پیام پیوست می‌شوند(لازم است برنامک دریافت کننده از پیوست پشتیبانی کند)</string>
<string name="sync_contacts_read_only_address_book">فقط از کتابچه آدرس ها خوانده شود</string>
<string name="sync_error_permissions">DAVx⁵ دسترسی های</string>
<string name="sync_error_permissions_text">اجازه برای دسترسی های اضافی</string>
......@@ -215,6 +252,10 @@
<string name="sync_error_local_storage">خطا در ذخیره سازی – %s</string>
<string name="sync_error_retry">دوباره</string>
<string name="sync_error_view_item">نمایش بخش ها</string>
<string name="sync_invalid_contact">اطلاعات مخاطب نامعتبر از کارگزار دریافت شد.</string>
<string name="sync_invalid_event">اطلاعات رویداد نامعتبر از کارگزار دریافت شد.</string>
<string name="sync_invalid_task">اطلاعات وظیفه‌ی نامعتبر از کارگزار دریافت شد.</string>
<string name="sync_invalid_resources_ignoring">یک یا چند منبع نادیده گرفته شد</string>
<!--cert4android-->
<string name="certificate_notification_connection_security">DAVx⁵: اتصال امن</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">DAVx⁵ با یک گواهی ناشناخته مواجه شده است. آیا می خواهید به آن اعتماد کنید؟</string>
......
......@@ -7,13 +7,23 @@
<string name="help">Aiuto</string>
<string name="manage_accounts">Gestione account</string>
<string name="send">Invia</string>
<string name="notification_channel_debugging">Testando</string>
<string name="notification_channel_general">Altri messaggi importanti</string>
<string name="notification_channel_sync">Sincronizzazione</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">Errori di sincronizzazione</string>
<string name="notification_channel_sync_errors_desc">Errori importanti che bloccano la sincronizzazione come risposte inattese del server</string>
<string name="notification_channel_sync_warnings">Avvisi di sincronizzazione</string>
<string name="notification_channel_sync_warnings_desc">Problemi di sincronizzazione non gravi come alcuni file non validi</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Errori di Rete e di I/O</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors_desc">Timeouts, problemi di connessione, ecc. (spesso temporanei)</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">Sincronizzazione automatica</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">Il firmware %s spesso blocca la sincronizzazione automatica. In questi casi, attiva la sincronizzazione automatica nelle impostazioni del tuo Android</string>
<string name="startup_battery_optimization">Sincronizzazione schedulata</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Il tuo dispositivo bloccherà la sincronizzazione DAVx⁵. Per forzare gli intervalli di sincronizzazione regolari di DAVx⁵, disabilita l\'impostazione \"ottimizzazione batteria\".</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">Disabilita per DAVx⁵</string>
<string name="startup_dont_show_again">Non mostrare più</string>
<string name="startup_not_now">Non adesso</string>
<string name="startup_donate">Informazioni sull\'Open-Source</string>
<string name="startup_donate_message">Siamo soddisfatti del tuo uso di DAVx⁵, programma Open-Source (GPLv3). Poiché lo sviluppo è un\'iniziativa complessa che comporta molte ore di lavoro ti invitiamo a fare una donazione.</string>
<string name="startup_donate_now">Mostra pagina donazioni</string>
......@@ -24,13 +34,22 @@
<string name="startup_opentasks_reinstall_davx5">Dopo l\'installazione di OpenTasks è necessario INSTALLARE NUOVAMENTE DAVx⁵ e aggiungere ancora gli account (per un bug di Android).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installa OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_libraries">Librerie</string>
<string name="about_version">Versione %1$s (%2$d)</string>
<string name="about_build_date">Compilato su %s</string>
<string name="about_flavor_info">Questa versione è idonea solo per la distribuzione tramite Google Play</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Il programma è distribuito SENZA ALCUNA GARANZIA. È software libero e può essere redistribuito sotto alcune condizioni.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_couldnt_create_file">Non riesco a creare il file di log</string>
<string name="logging_notification_title">Sto registrando DAVx⁵</string>
<string name="logging_notification_text">Ora sto registrando tutte le attività di DAVx⁵</string>
<string name="logging_notification_send_log">Invia log</string>
<!--AccountsActivity-->
<string name="navigation_drawer_open">Apri barra di navigazione</string>
<string name="navigation_drawer_close">Chiudi barra di navigazione</string>
<string name="navigation_drawer_subtitle">CalDAV/CardDAV adattatore di sincronizzazione</string>
<string name="navigation_drawer_about">Informazioni / Licenza</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Feedback sulla beta</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Impostazioni</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Notizie &amp; aggiornamenti</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Link esterni</string>
......@@ -50,6 +69,9 @@
<string name="app_settings_debug">Debug</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">Mostra informazioni di debug</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">Mostra e condividi i dettagli del programma e della configurazione</string>
<string name="app_settings_logging">Log completo</string>
<string name="app_settings_logging_on">Log attivo</string>
<string name="app_settings_logging_off">Log disabilitato</string>
<string name="app_settings_connection">Connessione</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Non rispettare la impostazioni del proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Impostazioni personalizzate del proxy</string>
......@@ -64,6 +86,8 @@
<string name="app_settings_reset_certificates_summary">Reimposta la fiducia nei certificati aggiunti</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_success">Sono stati cancellati tutti i certificati aggiunti</string>
<string name="app_settings_user_interface">Interfaccia utente</string>
<string name="app_settings_notification_settings">Impostazioni di notifica</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Gestisci i canali di notifica e le loro impostazioni</string>
<string name="app_settings_reset_hints">Reimposta i suggerimenti</string>
<string name="app_settings_reset_hints_summary">Riabilita i suggerimenti precedentemente disabilitati</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">I suggerimenti verranno mostrati</string>
......@@ -71,6 +95,10 @@
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_no_address_books">Non ci sono rubriche indirizzi (ancora)</string>
<string name="account_no_calendars">Non ci sono calendari (ancora)</string>
<string name="account_no_webcals">Non ci sono sottoscrizioni a calendari (ancora)</string>
<string name="account_swipe_down">Scorri in basso per aggiornare la lista dal server</string>
<string name="account_synchronize_now">Sincronizza adesso</string>
<string name="account_synchronizing_now">Sincronizzazione in corso</string>
<string name="account_settings">Impostazioni account</string>
......@@ -80,6 +108,7 @@
<string name="account_delete">Elimina account</string>
<string name="account_delete_confirmation_title">Cancellare l\'account?</string>
<string name="account_delete_confirmation_text">Tutte le copie locali delle rubriche, dei calendari e degli elenchi attività verranno eliminate.</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">Sincronizza questa raccolta</string>
<string name="account_read_only">sola lettura</string>
<string name="account_calendar">calendario</string>
<string name="account_task_list">elenco attività</string>
......@@ -87,6 +116,8 @@
<string name="account_create_new_address_book">Crea un nuovo indirizzario</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Aggiorna lista calendari</string>
<string name="account_create_new_calendar">Crea nuovo calendario</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Non ho trovato nessuna applicazione abilitata per Webcal</string>
<string name="account_install_icsx5">Installa ICSx⁵</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Aggiungi account</string>
<string name="login_type_email">Accedi con indirizzo email</string>
......@@ -110,10 +141,12 @@
<string name="login_account_name_info">Inserisci il tuo indirizzo email come nome dell\'account in quanto Android userà il nome dell\'account nel campo ORGANIZER degli eventi creati. Non è possibile avere due account con nome uguale.</string>
<string name="login_account_contact_group_method">Metodo del contact group:</string>
<string name="login_account_name_required">Richiesto il nome dell\'account</string>
<string name="login_account_name_already_taken">Nome account già usato</string>
<string name="login_account_not_created">L\'account non può essere creato</string>
<string name="login_configuration_detection">Rilevazione configurazione</string>
<string name="login_querying_server">Attendere, invio richiesta al server…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Impossibile trovare servizi CalDAV o CardDAV.</string>
<string name="login_view_logs">Visualizza dettagli</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Impostazioni: %s</string>
<string name="settings_authentication">Autenticazione</string>
......@@ -122,6 +155,7 @@
<string name="settings_password">Password</string>
<string name="settings_password_summary">Aggiorna la password come sul tuo server.</string>
<string name="settings_enter_password">Inserisci la tua password:</string>
<string name="settings_certificate_alias">Alias certificato cliente</string>
<string name="settings_sync">Sincronizzazione</string>
<string name="settings_sync_interval_contacts">Intervallo sincr. Contatti</string>
<string name="settings_sync_summary_manually">Solo manualmente</string>
......@@ -141,13 +175,20 @@
<string name="settings_sync_wifi_only_on">La sincronizzazione è limitata alle connessioni WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_off">Il tipo di connessione non è preso in considerazione</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">Restrizione SSID WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on">Sincronizzeremo solo oltre %s</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on_location_services">Sincronizzeremo solo oltre %s (richiede che i servizi di localizzazione siano attivi)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_off">Verranno utilizzate tutte le connessioni WIFI </string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_message">Nomi (SSID) delle reti WiFi autorizzate separati da virgola (lascia vuoto per autorizzarle tutte)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_location_permission">Per leggere i nomi WiFi, sono richiesti i permessi di Localizzazione e i servizi di localizzazione attivati sempre.</string>
<string name="settings_more_info_faq">Maggiori informazioni (FAQ)</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">Organizzazione dei gruppi di contatto</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
<item>I gruppi sono VCards separate</item>
<item>I gruppi sono categorie per ogni contatto</item>
</string-array>
<string name="settings_contact_group_method_change">Cambia il metodo del gruppo</string>
<string name="settings_contact_group_method_change_reload_contacts">Questo prevede di ricaricare tutti i contatti. Variazioni locali non salvate verranno perse.</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past">Limite di tempo per gli eventi trascorsi</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">Verranno sincronizzati tutti gli eventi</string>
......
......@@ -7,19 +7,40 @@
<string name="help">Hjelp</string>
<string name="manage_accounts">Behandle kontoer</string>
<string name="send">Send</string>
<string name="notification_channel_debugging">Feilsøking</string>
<string name="notification_channel_general">Andre viktige beskjeder</string>
<string name="notification_channel_sync">Synkronisering</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">Synkroniseringsfeil</string>
<string name="notification_channel_sync_errors_desc">Viktige feil som avbryter synkronisering, som uventede svar fra serveren</string>
<string name="notification_channel_sync_warnings_desc">Ikke-kritiske synkroniseringsproblem, som enkelte ugyldige filer</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Nettverk- og I/O-feil</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">Automatisk synkronisering</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">Firmware fra %s stenger ofte for automatisk synkronisering. I så fall tillat automatisk synkronisering i Android innstillingene</string>
<string name="startup_battery_optimization">Planlagt synkronisering</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Enheten din vil begrense DAVx⁵ synkronisering. For å sikre jevnlige DAVx⁵ synkroniseringsintervall må du skru av \"batterioptimalisering\"</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">Skru av for DAVx⁵</string>
<string name="startup_dont_show_again">Ikke vis igjen</string>
<string name="startup_not_now">Ikke nå</string>
<string name="startup_donate">Friprog-informasjon</string>
<string name="startup_donate_message">Vi er glade for at du bruker DAVx⁵, som er fri programvare (GPLv3). Siden utvikling av DAVx⁵ er hardt arbeid og har tatt tusenvis av arbeidstimer, bes du overveie en donasjon.</string>
<string name="startup_donate_now">Vis donasjonsside</string>
<string name="startup_donate_later">Kanskje senere</string>
<string name="startup_more_info">Mer informasjon</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks er ikke installert</string>
<string name="startup_opentasks_reinstall_davx5">Etter å ha installert OpenTasks, må du reinstallere Davdroid og legge til kontoene dine igjen (Android-feil).</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Installer OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_libraries">Bibliotek</string>
<string name="about_version">Versjon %1$s(%2$d)</string>
<string name="about_build_date">Kompilert på %s</string>
<string name="about_flavor_info">Denne versjonen kan bare distribueres over Google Play.</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Dette programmet kommer uten NOEN FORM FOR GARANTI. Det er fri programvare, og du er velkommen til å redistribuere det under gitte forhold.</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_couldnt_create_file">Kan ikke opprette loggfil</string>
<string name="logging_notification_title">DAVx⁵ logging</string>
<string name="logging_notification_text">Logger nå all aktivitet fra DAVx⁵</string>
<string name="logging_notification_send_log">Send logg</string>
<!--AccountsActivity-->
<string name="navigation_drawer_open">Åpne navigasjonsskuff</string>
<string name="navigation_drawer_close">Lukk navigasjonsskuff</string>
......@@ -30,6 +51,7 @@
<string name="navigation_drawer_news_updates">Nyheter og oppdateringer</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Eksterne lenker</string>
<string name="navigation_drawer_website">Nettside</string>
<string name="navigation_drawer_manual">Manuell</string>
<string name="navigation_drawer_faq">O-S-S</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Hjelp / Forum</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Doner</string>
......@@ -44,6 +66,9 @@
<string name="app_settings_debug">Feilretting</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">Vis feilrettingsinfo</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">Vis/del programvare- og oppsettsdetaljer</string>
<string name="app_settings_logging">Grundig logging</string>
<string name="app_settings_logging_on">Logging er aktivert</string>
<string name="app_settings_logging_off">Logging er skrudd av</string>
<string name="app_settings_connection">Tilkobling</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Overstyr mellomtjenerinnstillinger</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Bruk egendefinerte mellomtjenerinnstillinger</string>
......@@ -58,6 +83,7 @@
<string name="app_settings_reset_certificates_summary">Tilbakestiller tillit til alle egendefinerte sertifikater</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_success">Alle egendefinerte sertifikater har blitt fjernet</string>
<string name="app_settings_user_interface">Brukergrensesnitt</string>
<string name="app_settings_notification_settings">Varselsinnstillinger</string>
<string name="app_settings_reset_hints">Tilbakestill hint</string>
<string name="app_settings_reset_hints_summary">Skrur på hint som har blitt avslått tidligere</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">Alle hint vil bli vist igjen</string>
......@@ -65,6 +91,10 @@
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_no_address_books">Det eksisterer ingen adressebøker (enda).</string>
<string name="account_no_calendars">Det eksisterer ingen kalendere (enda).</string>
<string name="account_no_webcals">Du abonnerer ikke på noen kalendere (enda).</string>
<string name="account_swipe_down">Dra ned for å oppdatere listen fra serveren.</string>
<string name="account_synchronize_now">Synkroniser nå</string>
<string name="account_synchronizing_now">Synkroniserer nå</string>
<string name="account_settings">Kontoinnstillinger</string>
......@@ -83,6 +113,7 @@
<string name="account_refresh_calendar_list">Gjenoppfrisk kalenderliste</string>
<string name="account_create_new_calendar">Opprett ny kalender</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Fant ingen programmer med støtte for Webcal</string>
<string name="account_install_icsx5">Installer ICSx⁵</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_title">Legg til konto</string>
<string name="login_type_email">Innlogging med e-postadresse</string>
......@@ -92,6 +123,7 @@
<string name="login_password_required">Passord kreves</string>
<string name="login_type_url">Logg inn med nettadresse og brukernavn</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">Nettadresse må begynned med http(s)://</string>
<string name="login_url_must_be_https">Nettadresse må begynne med https://</string>
<string name="login_url_host_name_required">Vertsnavn kreves</string>
<string name="login_user_name">Brukernavn</string>
<string name="login_user_name_required">Brukernavn påkrevd</string>
......@@ -103,10 +135,12 @@
<string name="login_account_name_info">Bruk din e-postadresse som kontonavn fordi Android vil bruke kontonavnet som ORGANISATOR-felt for hendelser du oppretter. Du kan ikke ha to kontoer med samme navn.</string>
<string name="login_account_contact_group_method">Kontaktgruppemetode:</string>
<string name="login_account_name_required">Kontonavn påkrevd</string>
<string name="login_account_name_already_taken">Brukernavnet er allerede i bruk</string>
<string name="login_account_not_created">Kontonavnet kan ikke opprettes</string>
<string name="login_configuration_detection">Oppdagelse av oppsett</string>
<string name="login_querying_server">Vent, spør tjener…</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Fant ikke CalDAV eller CardDAV-tjeneste.</string>
<string name="login_view_logs">Vis fler detaljer</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Innstillinger: %s</string>
<string name="settings_authentication">Identitetsbekreftelse</string>
......@@ -135,8 +169,10 @@
<string name="settings_sync_wifi_only_off">Tilkoblingstypen blir ikke tatt i betraktning</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">Wi-Fi SSID -begrensning</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on">Vil kun synkronisere over %s</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on_location_services">Vil bare synkronisere over %s (krever å ha lokasjonstjenester aktivert)</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_off">Alle Wi-Fi -tilkoblinger vil bli brukt</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_message">Kommainndelte navn (SSID-er) på tillatte Wi-Fi -nettverk (la stå tomt for alle)</string>
<string name="settings_more_info_faq">Mer informasjon (FAQ)</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_contact_group_method">Kontaktgruppemetode</string>
<string-array name="settings_contact_group_method_entries">
......@@ -163,14 +199,30 @@
<!--collection management-->
<string name="create_addressbook">Opprett adressebok</string>
<string name="create_addressbook_display_name_hint">Min adressebok</string>
<string name="create_calendar">Opprett kalender</string>
<string name="create_calendar_time_zone">Tidssone</string>
<string name="create_calendar_time_zone_required">Tidssone kreves</string>
<string name="create_calendar_type">Mulige kalenderhendelser</string>
<string name="create_calendar_type_vevent">Hendelser</string>
<string name="create_calendar_type_vtodo">Oppgaver</string>
<string name="create_calendar_type_events_and_tasks">Kombinert (hendelser og gjøremål)</string>
<string name="create_collection_color">Farge</string>
<string name="create_collection_creating">Oppretter samling</string>
<string name="create_collection_display_name">Tittel</string>
<string name="create_collection_display_name_required">Tittel kreves</string>
<string name="create_collection_description">Beskrivelse</string>
<string name="create_collection_optional">valgfri</string>
<string name="create_collection_home_set">Lagringslokasjon</string>
<string name="create_collection_create">Opprett</string>
<string name="delete_collection">Slett samling</string>
<string name="delete_collection_confirm_title">Er du sikker?</string>
<string name="delete_collection_confirm_warning">Denne samlingen (%s) og all dens data vil bli permanent slettet.</string>
<string name="delete_collection_data_shall_be_deleted">Disse datene blir slettet fra serveren.</string>
<string name="delete_collection_deleting_collection">Sletter samling</string>
<string name="collection_force_read_only">Tving kun lesbar</string>
<string name="collection_properties">Egenskaper</string>
<string name="collection_properties_url">Adresse (URL):</string>
<string name="collection_properties_copy_url">Kopier nettadresse</string>
<!--ExceptionInfoFragment-->
<string name="exception">En feil har inntruffet</string>
<string