Commit 87cb43b0 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex

parent 2e073897
This diff is collapsed.
......@@ -2,18 +2,119 @@
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!--common strings-->
<string name="app_name">DAVdroid</string>
<string name="account_title_address_book">DAVdroid Llibreta d’Adreces</string>
<string name="address_books_authority_title">Llibreta d’adreces</string>
<string name="help">Ajuda</string>
<string name="manage_accounts">Gestiona comptes</string>
<string name="please_wait">Esperi si us plau...</string>
<string name="send">Enviar</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="notification_channel_debugging">Depurador</string>
<string name="notification_channel_general">Altres missatges importants</string>
<string name="notification_channel_sync">Sincronització</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Xarxa i errors E/S</string>
<string name="notification_channel_sync_status">Estat dels misatges</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">%s permisos d\'inici automàtic</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">El microprogramari del dispositiu pot impedir la sincronització automàtica. Hauries de permetre la sincronització automàtica manualment.</string>
<string name="startup_battery_optimization">Optimització de la bateria</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android pot desactivar/reduir la sincronització de DAVdroid després d\'uns dies. Per impedir això, desactiva l\'optimització de la bateria.</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">Desactiva per DAVdroid</string>
<string name="startup_dont_show_again">No mostrar de nou</string>
<string name="startup_donate">Informació de Codi Obert</string>
<string name="startup_donate_message">Som feliços de que utilitzis DAVdroid, el qual és programari lliure (GPLv3). Desenvolupar DAVdroid ens porte moltes hores i molta feina, si us plau, considera fer una donació.</string>
<string name="startup_donate_now">Mostra la pàgina de donació</string>
<string name="startup_donate_later">Més tard</string>
<string name="startup_google_play_accounts_removed">Informació d\'errors DRM a Play Store</string>
<string name="startup_more_info">Més informació</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed">OpenTasks no està instal·lada</string>
<string name="startup_opentasks_not_installed_install">Instal·lar OpenTasks</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_license_terms">Termes de la llicència</string>
<!--global settings-->
<string name="logging_no_external_storage">Emmagatzematge extern no trobat</string>
<!--AccountsActivity-->
<string name="navigation_drawer_about">Quan a / Llicència</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Retroacció de la Beta</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Paràmetres</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Novetats &amp; Actualitzacions</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Enllaços externs</string>
<string name="navigation_drawer_website">Pàgina web</string>
<string name="navigation_drawer_manual">Manual</string>
<string name="navigation_drawer_faq">Preguntes Freqüents</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Ajuda / Fòrums</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Fer donació</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Activar</string>
<!--DavService-->
<!--AppSettingsActivity-->
<string name="app_settings">Paràmetres</string>
<string name="app_settings_user_interface">Interfície d’usuari</string>
<string name="app_settings_reset_hints">Reiniciar pistes</string>
<string name="app_settings_security">Seguretat</string>
<string name="app_settings_debug">Depurador</string>
<!--AccountActivity-->
<string name="account_synchronize_now">Sincronitza ara</string>
<string name="account_synchronizing_now">Sincronitzant ara</string>
<string name="account_settings">Paràmetres del compte</string>
<string name="account_rename">Canvia el nom al compte</string>
<string name="account_rename_rename">Canvia el nom</string>
<string name="account_delete">Esborra el compte</string>
<string name="account_delete_confirmation_title">Segur que vols esborrar el compte?</string>
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">Sincronitzar aquesta col·lecció</string>
<string name="account_read_only">Només de lectura</string>
<string name="account_calendar">Calendari</string>
<string name="account_task_list">Llista de tasques</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Actualitza la llista de llibretes d’adreces</string>
<string name="account_create_new_address_book">Crear nova llibreta d’adreces</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Actualitzar llista de calendaris</string>
<string name="account_create_new_calendar">Crear nou calendari</string>
<string name="account_install_icsdroid">Instal·lar ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Afegir compte</string>
<string name="login_type_email">Entra amb una adreça de correu electrònic</string>
<string name="login_email_address">Correu electrònic</string>
<string name="login_email_address_error">Es requereix un correu electrònic vàlid</string>
<string name="login_password">Contrasenya</string>
<string name="login_password_required">Es requereix contrasenya</string>
<string name="login_type_url">Entra amb una URL i un nom d\'usuari</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">La URL hauria de començar amb http(s)://</string>
<string name="login_url_must_be_https">La URL hauria de començar amb https://</string>
<string name="login_url_host_name_required">Es requereix nom d\'amfitrió</string>
<string name="login_user_name">Nom d\'usuari/a</string>
<string name="login_user_name_required">Es requereix nom d\'usuari/a</string>
<string name="login_base_url">URL base</string>
<string name="login_select_certificate">Selecciona certificat</string>
<string name="login_login">Entrada</string>
<string name="login_back">Sortir</string>
<string name="login_create_account">Crear compte</string>
<string name="login_account_name">Nom del compte</string>
<string name="login_view_logs">Veure els registres</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Paràmetres: %s</string>
<string name="settings_authentication">Autentificació</string>
<string name="settings_username">Nom d\'usuari/a</string>
<string name="settings_enter_username">Escriu el nom d\'usuari/a:</string>
<string name="settings_password">Contrasenya</string>
<string name="settings_enter_password">Escriu la teva contrasenya</string>
<string name="settings_sync">Sincronització</string>
<string name="settings_sync_summary_manually">Només a mà</string>
<string-array name="settings_sync_interval_names">
<item>Només a mà</item>
<item>Cada 15 minuts</item>
<item>Cada 30 minuts</item>
<item>Cada hora</item>
<item>Cada 2 hores</item>
<item>Cada 4 hores</item>
<item>Una vegada al dia</item>
</string-array>
<string name="settings_sync_wifi_only">Sincronitzar només amb WI-FI</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<!--collection management-->
<!--ExceptionInfoFragment-->
<!--sync adapters and DebugInfoActivity-->
......
......@@ -9,15 +9,15 @@
<string name="please_wait">Vent...</string>
<string name="send">Send</string>
<string name="notification_channel_debugging">Fejlsøgning</string>
<string name="notification_channel_general">Andre vigtige meddelelser</string>
<string name="notification_channel_general">Andre vigtige beskeder</string>
<string name="notification_channel_sync">Synkronisering</string>
<string name="notification_channel_sync_errors">Synkroniserings-fejl</string>
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Netværks- og I/O-fejl</string>
<string name="notification_channel_sync_status">Statusmeddelelser</string>
<string name="notification_channel_sync_status">Status beskeder</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_autostart_permission">%s tilladelse til at starte automatisk</string>
<string name="startup_autostart_permission_message">Enhedens firmware kan forbyde automatisk synkronisering. Du er muligvis nødt til at tillade automatisk synkronisering manuelt.</string>
<string name="startup_battery_optimization">Batterioptimering</string>
<string name="startup_battery_optimization">Batteri optimering</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android kan deaktivere/reducere DAVDroid synkronisering efter et par dage. For at undgå dette, slå batterioptimering fra.</string>
<string name="startup_battery_optimization_disable">Deaktivere DAVdroid</string>
<string name="startup_dont_show_again">Vis ikke igen</string>
......@@ -46,7 +46,7 @@
<string name="navigation_drawer_subtitle">CalDAV/CardDAV synkroniseringsadapter</string>
<string name="navigation_drawer_about">Om / licens</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Beta tilbagemelding</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Indstillinger</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Opsætning</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Nyheder &amp; opdateringer</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Eksterne henvisninger</string>
<string name="navigation_drawer_website">Netsted</string>
......@@ -59,7 +59,7 @@
<string name="accounts_global_sync_enable">Aktivere</string>
<!--DavService-->
<string name="dav_service_refresh_failed">Registrering af tjeneste kunne ikke foretages</string>
<string name="dav_service_refresh_couldnt_refresh">Kunne opdatere liste over sæt</string>
<string name="dav_service_refresh_couldnt_refresh">Kunne ikke opdatere samling liste</string>
<!--AppSettingsActivity-->
<string name="app_settings">Indstillinger</string>
<string name="app_settings_user_interface">Brugerflade</string>
......@@ -79,69 +79,69 @@
<string name="app_settings_reset_certificates">Nulstil (ikke-)betroede certifikater</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_summary">Nulstiller tilliden til brugerdefinerede certifikater</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_success">Alle brugerdefinerede certifikater er blevet rydet</string>
<string name="app_settings_debug">Debugging</string>
<string name="app_settings_debug">Fejlsøgning</string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage">Log til ekstern fil</string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage_on">Logger til eksternt lager (hvis muligt)</string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage_off">Ekstern logning deaktiveret</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">Vis debug-info</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">Vis fejlsøgnings information</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">Vis/del software og opsætningsoplysninger</string>
<!--AccountActivity-->
<string name="account_synchronize_now">Synkroniser nu</string>
<string name="account_synchronizing_now">Synkroniserer nu</string>
<string name="account_synchronize_now">Synkronisere</string>
<string name="account_synchronizing_now">Synkroniserer</string>
<string name="account_settings">Opsætning af konti</string>
<string name="account_rename">Omdøb konto</string>
<string name="account_rename">Omdøbe konto</string>
<string name="account_rename_new_name">Lokaldata der ikke er gemt kan gå tabt. Eftersynkronisering er krævet efter omdøbning. Nyt kontonavn: </string>
<string name="account_rename_rename">Omdøb</string>
<string name="account_delete">Slet konto</string>
<string name="account_delete_confirmation_title">Ønsker du at slette konto?</string>
<string name="account_rename_rename">Omdøbe</string>
<string name="account_delete">Slette konto</string>
<string name="account_delete_confirmation_title">Slette konto?</string>
<string name="account_delete_confirmation_text">Alle lokale kopier af addessebøger, kalendere og opgavelister vil blive slettet.</string>
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">Synkroniser denne samling</string>
<string name="account_read_only">Skrivebeskyttet</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">synkronisere samling</string>
<string name="account_read_only">skrivebeskyttet</string>
<string name="account_calendar">kalender</string>
<string name="account_task_list">opgave liste</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Opdater adressebogslister</string>
<string name="account_create_new_address_book">Opret ny adressebog</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Opdater kalenderliste</string>
<string name="account_create_new_calendar">Opret ny kalender</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Der er ikke fundet nogen app, der kan håndtere Webcal.</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installer ICSdroid</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Opdatere adressebogslister</string>
<string name="account_create_new_address_book">Oprette ny adressebog</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Opdatere kalenderliste</string>
<string name="account_create_new_calendar">Oprette ny kalender</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Der er ikke fundet noget program der kan håndtere Webcal.</string>
<string name="account_install_icsdroid">Installere ICSdroid</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Tilføj konto</string>
<string name="login_type_email">Log ind med emailadresse</string>
<string name="login_email_address">Emailadresse</string>
<string name="login_email_address_error">Gyldig emailadresse påkrævet</string>
<string name="login_title">Tilføje konto</string>
<string name="login_type_email">Logge ind med e-post adresse</string>
<string name="login_email_address">E-post adresse</string>
<string name="login_email_address_error">Gyldig e-post adresse påkrævet</string>
<string name="login_password">Adgangskode</string>
<string name="login_password_required">Adgangskode påkrævet</string>
<string name="login_type_url">Log ind med URL og brugernavn</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">URL skal begynde med http(s)://</string>
<string name="login_url_must_be_https">URL skal starte med HTTPS://</string>
<string name="login_type_url">Logge ind med URL og brugernavn</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">URL skal starte med http(s)://</string>
<string name="login_url_must_be_https">URL skal starte med https://</string>
<string name="login_url_host_name_required">Værtsnavn påkrævet</string>
<string name="login_user_name">Brugernavn</string>
<string name="login_user_name_required">Brugernavn påkrævet</string>
<string name="login_base_url">Basis-URL</string>
<string name="login_type_url_certificate">Log ind med URL og klientcertifikat</string>
<string name="login_select_certificate">Vælg certifikat</string>
<string name="login_login">Login</string>
<string name="login_base_url">Basis URL</string>
<string name="login_type_url_certificate">Logge ind med URL og klientcertifikat</string>
<string name="login_select_certificate">Vælge certifikat</string>
<string name="login_login">Logge ind</string>
<string name="login_back">Tilbage</string>
<string name="login_create_account">Opret konto</string>
<string name="login_create_account">Oprette konto</string>
<string name="login_account_name">Kontonavn</string>
<string name="login_account_name_info">Brug emailadressen som kontonavn, for Android vil bruge kontonavnet til ORGANIZER-feltet for aktiviteter, som du opretter. Du kan ikke have to konti med samme navn.</string>
<string name="login_account_contact_group_method">Gruppering af kontakter:</string>
<string name="login_account_name_required">Kontonavn påkrævet</string>
<string name="login_account_not_created">Konto kunne ikke oprettes</string>
<string name="login_configuration_detection">Check konfiguration</string>
<string name="login_querying_server">Vent, forespørger hos serveren...</string>
<string name="login_querying_server">Vent, forespørger serveren...</string>
<string name="login_no_caldav_carddav">Kunne ikke finde CalDAV- eller CardDAV-tjeneste.</string>
<string name="login_view_logs">Vis logs.</string>
<!--AccountSettingsActivity-->
<string name="settings_title">Indstillinger: %s</string>
<string name="settings_authentication">Adgangsgodkendelse</string>
<string name="settings_username">Brugernavn</string>
<string name="settings_enter_username">Indtast brugernavn:</string>
<string name="settings_enter_username">Indtaste brugernavn:</string>
<string name="settings_password">Adgangskode</string>
<string name="settings_password_summary">Opdater adgangskoden, så den svarer til din server.</string>
<string name="settings_enter_password">Indtast adgangskode:</string>
......
#!/bin/bash
declare -A android
android=([ca]=ca [cs]=cs [da]=da [de]=de [es]=es [fr]=fr [hu]=hu [it]=it [ja]=ja [nl]=nl [nb_NO]=nb-rNO [pl]=pl [pt]=pt [pt_BR]=pt-rBR [ru]=ru [sr]=sr [tr_TR]=tr-rTR [uk]=uk [zh_CN]=zh-rCN [zh_TW]=zh-rTW)
android=([ar_SA]=ar [ca]=ca [cs]=cs [da]=da [de]=de [es]=es [fr]=fr [hu]=hu [it]=it [ja]=ja [nl]=nl [nb_NO]=nb-rNO [pl]=pl [pt]=pt [pt_BR]=pt-rBR [ru]=ru [sr]=sr [tr_TR]=tr-rTR [uk]=uk [zh_CN]=zh-rCN [zh_TW]=zh-rTW)
for lang in ${!android[@]}
do
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment