Commit 5d084166 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner 🐑

Fetch translations from Transifex

parent 173d744c
......@@ -8,6 +8,7 @@
<string name="manage_accounts">アカウントの管理</string>
<string name="please_wait">しばらくお待ちください …</string>
<string name="send">送信</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">バッテリー最適化</string>
......@@ -44,6 +45,7 @@
<string name="navigation_drawer_external_links">外部リンク</string>
<string name="navigation_drawer_website">Web サイト</string>
<string name="navigation_drawer_faq">FAQ</string>
<string name="navigation_drawer_faq_url">https://www.davdroid.com/faq/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="navigation_drawer_forums">ヘルプ / フォーラム</string>
<string name="navigation_drawer_donate">寄付</string>
<string name="account_list_empty">DAVdroid にようこそ!\n\nCalDAV/CardDAV アカウントを追加できるようになりました。</string>
......@@ -90,6 +92,10 @@
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">このコレクションを同期</string>
<string name="account_read_only">読み取り専用</string>
<string name="account_calendar">カレンダー</string>
<string name="account_task_list">タスクリスト</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">アドレス帳リストを更新</string>
<string name="account_create_new_address_book">新しいアドレス帳を作成</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">カレンダーリストを更新</string>
......@@ -109,6 +115,7 @@
<string name="permissions_opentasks_details">ローカルのタスクリストと CalDAV タスクを同期するため、DAVdroid が OpenTasks にアクセスする必要があります。</string>
<string name="permissions_opentasks_request">OpenTasks アクセス許可の要求</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">アカウントを追加</string>
<string name="login_type_email">メールアドレスでログイン</string>
<string name="login_email_address">メールアドレス</string>
......@@ -173,6 +180,8 @@
<item>グループは個別の VCards</item>
<item>グループは連絡先カテゴリーごと</item>
</string-array>
<string name="settings_contact_group_method_change">グループ方法を変更</string>
<string name="settings_contact_group_method_change_reload_contacts">これはすべての連絡先を再読み込みする必要があります。 保存していないローカルの変更は破棄されます。</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past">過去イベントの時間限度</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">すべてのイベントが同期されます</string>
......
......@@ -8,6 +8,8 @@
<string name="manage_accounts">Behandle kontoer</string>
<string name="please_wait">Vent…</string>
<string name="send">Send</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">Batterioptimisering</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Det kan hende Android skrur av/reduserer DAVdroid-synkronisering etter et par dager. For å forhindre dette, skru av batterioptimisering.</string>
......@@ -43,6 +45,7 @@
<string name="navigation_drawer_external_links">Eksterne lenker</string>
<string name="navigation_drawer_website">Nettside</string>
<string name="navigation_drawer_faq">O-S-S</string>
<string name="navigation_drawer_faq_url">https://www.davdroid.com/faq/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Hjelp / Forum</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Doner</string>
<string name="account_list_empty">Velkommen til DAVdroid.\n\nDu kan legge til en CalDAV/CardDAV-konto nå.</string>
......@@ -89,6 +92,10 @@
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">synkroniser denne samlingen</string>
<string name="account_read_only">kun lesbar</string>
<string name="account_calendar">kalender</string>
<string name="account_task_list">oppgaveliste</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Gjenoppfrisk adressebokliste</string>
<string name="account_create_new_address_book">Opprett ny adressebok</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Gjenoppfrisk kalenderliste</string>
......@@ -108,6 +115,7 @@
<string name="permissions_opentasks_details">For å synkronisere CalDAV-gjøremål med din lokale gjøremålslister må DAVdroid ha tilgang til OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Forespør OpenTasks-tilganger</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Legg til konto</string>
<string name="login_type_email">Innlogging med e-postadresse</string>
<string name="login_email_address">E-postadresse</string>
......@@ -172,6 +180,8 @@
<item>Grupper er egne vKort</item>
<item>Grupper er kategorier per kontakt</item>
</string-array>
<string name="settings_contact_group_method_change">Endre gruppemetode</string>
<string name="settings_contact_group_method_change_reload_contacts">Dette krever ny innlasting av alle kontakter. Ulagrede lokale endringer vil bli forkastet.</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past">Tidsgrense for tidligere hendelser</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">Alle gjøremål vil bli synkronisert</string>
......
......@@ -8,6 +8,8 @@
<string name="manage_accounts">Zadządzaj kontami</string>
<string name="please_wait">Proszę czekać</string>
<string name="send">Wyślij</string>
<string name="homepage_url">https://www.davdroid.com/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="beta_feedback_url">https://forums.bitfire.at/category/9/beta-test-discussion?pk_campaign=davdroid-app</string>
<!--startup dialogs-->
<string name="startup_battery_optimization">Optymalizacja baterii</string>
<string name="startup_battery_optimization_message">Android może wyłączyć/zmniejszyć synchronizacje DAVdroid po kilku dniach. Aby temu zapobiec należy wyłączyć optymalizację baterii.</string>
......@@ -37,11 +39,13 @@
<string name="navigation_drawer_close">Zamknij menu nawigacji</string>
<string name="navigation_drawer_subtitle">Adapter synchronizacji CalDAV/CardDAV</string>
<string name="navigation_drawer_about">O DAVdroid / Licencja</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Przekaż opinię</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Ustawienia</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Nowości &amp; aktualizacje</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Zewnętrzne odnośniki</string>
<string name="navigation_drawer_website">Strona WWW</string>
<string name="navigation_drawer_faq">FQA</string>
<string name="navigation_drawer_faq">Pytania i odpowiedzi</string>
<string name="navigation_drawer_faq_url">https://www.davdroid.com/faq/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Pomoc / Forum</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Dotacja</string>
<string name="account_list_empty">Witamy w DAVdroid!\n\nMożesz teraz dodać konto CalDAV/CardDAV.</string>
......@@ -72,9 +76,9 @@
<string name="app_settings_debug">Debugowanie</string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage">Loguj to zewnętrznego pliku</string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage_on">Logowanie do zewnętrznej pamięci (jeśli jest dostępna)</string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage_off">Logowanie do zewnętrznego pliku jest niedostępne</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">Pokaż informacje do debug\'owania</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">Przeglądaj/udostępnij oprogramowanie i szczegóły konfiguracji </string>
<string name="app_settings_log_to_external_storage_off">Logowanie do zewnętrznego pliku jest wyłączone</string>
<string name="app_settings_show_debug_info">Pokaż informacje do debugowania</string>
<string name="app_settings_show_debug_info_details">Przejrzyj lub udostępnij informacje o programie i jego konfiguracji</string>
<!--AccountActivity-->
<string name="account_synchronize_now">Synchronizuj teraz</string>
<string name="account_synchronizing_now">Synchronizcja w toku</string>
......@@ -88,9 +92,13 @@
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Odśwież list książek adresowych</string>
<string name="account_synchronize_this_collection">Synchronizuj są kolekcję</string>
<string name="account_read_only">tylko do odczytu</string>
<string name="account_calendar">kalendarz</string>
<string name="account_task_list">lista zadań</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Odśwież listę książek adresowych</string>
<string name="account_create_new_address_book">Stwórz nową książkę adresową</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Odśwież liste kalendarzy</string>
<string name="account_refresh_calendar_list">Odśwież listę kalendarzy</string>
<string name="account_create_new_calendar">Stwórz nowy kalendarz</string>
<string name="account_no_webcal_handler_found">Nie znaleziono aplikacji obsługującej Webcal</string>
<string name="account_install_icsdroid">Zainstaluj ICSdroid</string>
......@@ -107,6 +115,7 @@
<string name="permissions_opentasks_details">Aby synchronizować zadania CalDav z lokalnymi listami zadań, DAVdroid potrzebuje dostępu do OpenTasks.</string>
<string name="permissions_opentasks_request">Zezwól na uprawnienia OpenTasks</string>
<!--AddAccountActivity-->
<string name="login_help_url">https://www.davdroid.com/tested-with/?pk_campaign=davdroid-app</string>
<string name="login_title">Dodaj konto</string>
<string name="login_type_email">Logowanie za pomocą adresu e-mail</string>
<string name="login_email_address">Adres e-mail</string>
......@@ -140,11 +149,11 @@
<string name="settings_password_summary">Zaktualizuj hasło zgodnie z serwerem.</string>
<string name="settings_enter_password">Wpisz hasło:</string>
<string name="settings_sync">Synchronizacja</string>
<string name="settings_sync_interval_contacts">Okres synchronizacji kontktów</string>
<string name="settings_sync_interval_contacts">Częstotliwość synchronizacji kontaktów</string>
<string name="settings_sync_summary_manually">Tylko ręcznie</string>
<string name="settings_sync_summary_periodically" tools:ignore="PluralsCandidate">Co %d minut oraz natychmiast przy zmianach lokalnych</string>
<string name="settings_sync_interval_calendars">Okres synchronizacji kalendarzy</string>
<string name="settings_sync_interval_tasks">Okres synchronizacji list zadań</string>
<string name="settings_sync_interval_calendars">Częstotliwość synchronizacji kalendarzy</string>
<string name="settings_sync_interval_tasks">Częstotliwość synchronizacji list zadań</string>
<string-array name="settings_sync_interval_names">
<item>Tylko ręcznie</item>
<item>Co 15 minut</item>
......@@ -155,7 +164,7 @@
<item>Raz dziennie</item>
</string-array>
<string name="settings_sync_wifi_only">Synchronizuj tylko przez WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_on">Synchronizacja jest ograniczony do połączeń WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_on">Synchronizacja jest ograniczona do połączeń WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_off">Rodzaj połączenia nie jest brany pod uwagę</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">Ograniczenia WiFi SSID</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids_on">Będzie synchronizować tylko w %s</string>
......@@ -167,6 +176,8 @@
<item>GROUP_VCARDS</item>
<item>CATEGORIES</item>
</string-array>
<string name="settings_contact_group_method_change">Zmień metodę grupową</string>
<string name="settings_contact_group_method_change_reload_contacts">Wymaga to ponownego pobrania wszystkich kontaktów. Niezapisane zmiany z tego telefonu zostaną usunięte.</string>
<string name="settings_caldav">CalDAV</string>
<string name="settings_sync_time_range_past">Limit czasowy przeszłych wydarzeń</string>
<string name="settings_sync_time_range_past_none">Wszystkie wydarzenia zostaną synchronizowane</string>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment