Added Gitlab link, mediawork image local

parent 10bc2f8e
Pipeline #38484245 passed with stage
in 2 minutes and 55 seconds
......@@ -27,6 +27,7 @@ google_analytics: UA-91568265-1
twitter_username: AVC_SH
facebook_username: avc.siliconhill
github_username: AVCSH
gitlab_username: AVCSH
yt_channel_id: UCBf1rBqOMjoXbBI_gPGwCEg
# Build settings
......
- title: Mediawork group s r.o.
link: http://www.mediawork.cz
description: Mezi naše důležité partnery patří Mediawork group s r.o., se kterou spolupracujeme především při zajištění technologie pro live video streaming.
logo-src: http://www.mediawork.cz/wp-content/themes/mediawork/images/mw_logo.png
logo-src: assets/images/logo_mediawork.png
- title: HEXAR
link: https://hexar.cz
description: Ač AVC.SH disponuje množstvím techniky, na některé akce jí bylo a je stále málo. Proto spolupracujeme s firmou HEXAR, která nám také často pomáhá s dopravou naší techniky na místo určení.
......
......@@ -52,6 +52,10 @@ permalink: /
<li>
<a href="https://github.com/{{ site.github_username }}" target="_blank"><i class="fab fa-github"></i></a>
</li>{% endif %}
{% if site.gitlab_username %}
<li>
<a href="https://gitlab.com/{{ site.gitlab_username }}" target="_blank"><i class="fab fa-gitlab"></i></a>
</li>{% endif %}
</ul>
</div> <!-- end header-nav__content -->
......@@ -114,6 +118,11 @@ permalink: /
<i class="fab fa-github"></i>
<span class="home-social-text">GitHub</span>
</a></li>{% endif %}
{% if site.gitlab_username %}
<li><a href="https://gitlab.com/{{ site.gitlab_username }}" target="_blank">
<i class="fab fa-gitlab"></i>
<span class="home-social-text">GitLab</span>
</a></li>{% endif %}
</ul> <!-- end home-social -->
<a href="#about" class="home-scroll smoothscroll">
......@@ -356,7 +365,7 @@ permalink: /
</div>
<div class="col-block stats__col">
<div class="stats__count">2</div>
<h5>Přenosů na ISS</h5>
<h5>Přenosy na ISS</h5>
</div>
</div> <!-- end stats -->
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment