Commit 917e745c authored by Mantas Zimnickas's avatar Mantas Zimnickas

Fix ReST errors in docs

parent 73cd16ee
Pipeline #139590012 failed with stage
in 2 minutes and 39 seconds
......@@ -26,10 +26,10 @@ teikiami įrankiai, kurie metaduomenų pagrindu automatizuoja daugelį duomenų
atvėrimo ir pateikimo naudojimui veiklų.
Manifesto (lapelis ant spintos) sudarymo procesas vadinamas duomenų
`inventorizacija <inventorying>`:ref:. Tarkime, kaip pavyzdį, galime panagrinėti
`inventorizacija <inventory>`:ref:. Tarkime, kaip pavyzdį, galime panagrinėti
išgalvotos įstaigos „Duomenų centras“ sutrumpintai vadinamos DC duomenis. DC
duomenų bazėje yra lentelė techniniu pavadinimu `COUNTRIES`, lentelės
turinys atrodo taip:
duomenų bazėje yra lentelė techniniu pavadinimu `COUNTRIES`, lentelės turinys
atrodo taip:
======= ======== ===========
COUNTRIES
......
.. default-role:: literal
.. _inventory:
Inventorizacija
###############
......
This diff is collapsed.
......@@ -440,7 +440,7 @@ Objektai be identifikatoriaus
Duomenų šaltinis ne visada leidžia unikaliai identifikuoti objektą. Pavyzdžiui,
jei turime tokią šaltinio lentelę:
======== =============
=========== ==========
VILLAGES
-----------------------
name population
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment