Commit 73cd16ee authored by Mantas Zimnickas's avatar Mantas Zimnickas

Update columns all all inventory tables to be the same

parent 8ec83827
Pipeline #139585322 failed with stage
in 2 minutes and 35 seconds
......@@ -45,23 +45,23 @@ id code country
inventorizacija. Duomenų inventorizacijos metu sudaromi įstaigoje esančių
duomenų laukų sąrašai, kurie atrodo taip:
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| id | d | r | b | m | property | source | uri | prepare | type | ref | level | access | title | description |
+====+===+===+===+===+===========+===========+=====+=========+=========+======+=======+========+=======+=============+
| 47 | datasets/gov/dc/countries | | | | | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| | | sql | | | | | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| cd | | | | countries | COUNTRIES | | | | id | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| | | | | | id | id | | | integer | | 4 | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| | | | | | code | code | | | string | | 2 | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
| | | | | | name | country | | | string | | 2 | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+-------------+
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| id | d | r | b | m | property | source | prepare | type | ref | level | access | uri | title | description |
+====+===+===+===+===+===========+===========+=========+=========+======+=======+========+=====+=======+=============+
| 47 | datasets/gov/dc/countries | | | | | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| | | sql | | | | | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| cd | | | | countries | COUNTRIES | | | id | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| | | | | | id | id | | integer | | 4 | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| | | | | | code | code | | string | | 2 | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
| | | | | | name | country | | string | | 2 | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+--------+-----+-------+-------------+
Tokią pirminę inventorizacijos lentelę daugeliu atveju galima sugeneruoti
automatiškai iš duomenų šaltinio.
......@@ -92,40 +92,40 @@ lentele:
Galiausiai atlikus visus išvardintus žingsnius gauname tokią pilnai sutvarkytą
inventorizacijos lentelę:
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| id | d | r | b | m | property | source | uri | prepare | type | ref | level | access | title | description |
+====+===+===+===+===+===========+===========+=======================+=========+=========+======+=======+=========+==============+=================+
| 47 | datasets/gov/dc/countries | | | | | | | | Šalys | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| | | sql | | | | | | | | Duomenų bazė | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| | | | /country | | | | | code | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| cd | | | | countries | COUNTRIES | schema:Country | | | id | | | Šalis | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| | | | | | id | id | | | integer | | 5 | private | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| | | | | | code | code | esco:isoCountryCodeA2 | | string | | 5 | open | Šalies kodas | Dviejų simbolių |
| | | | | | | | | | | | | | | šalies kodas |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
| | | | | | name | country | og:country-name | | string | | 5 | open | Pavadiniams | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------------------+---------+---------+------+-------+---------+--------------+-----------------+
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| id | d | r | b | m | property | source | prepare | type | ref | level | access | uri | title | description |
+====+===+===+===+===+===========+===========+=========+=========+======+=======+=========+=======================+==============+=================+
| 47 | datasets/gov/dc/countries | | | | | | | | Šalys | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| | | sql | | | | | | | | Duomenų bazė | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| | | | /country | | | | code | | | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| cd | | | | countries | COUNTRIES | | | id | | | schema:Country | Šalis | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| | | | | | id | id | | integer | | 5 | private | | | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| | | | | | code | code | | string | | 5 | open | esco:isoCountryCodeA2 | Šalies kodas | Dviejų simbolių |
| | | | | | | | | | | | | | | šalies kodas |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
| | | | | | name | country | | string | | 5 | open | og:country-name | Pavadiniams | |
+----+---+---+---+---+-----------+-----------+---------+---------+------+-------+---------+-----------------------+--------------+-----------------+
Ši inventorizacijos lentelė yra susieta su baziniais modeliais. Baziniai
modeliai sudaro vidinį manifesto žodyną ir yra susieti su pasauliniais
žodynais. Galutinė bazinių modelių lentelė atrodo taip:
+---+---+----------+--------+-----------------------+---------+--------+-----+---------------------+-------------+
| b | m | property | source | uri | prepare | type | ref | title | description |
+===+===+==========+========+=======================+=========+========+=====+=====================+=============+
| | | | | | | | |
+---+---+----------+--------+-----------------------+---------+--------+-----+---------------------+-------------+
| | country | | schema:Country | | | | Šalis | |
+---+---+----------+--------+-----------------------+---------+--------+-----+---------------------+-------------+
| | | code | | esco:isoCountryCodeA2 | | string | | ISO 3166-1 A2 kodas | |
+---+---+----------+--------+-----------------------+---------+--------+-----+---------------------+-------------+
| | | name | | og:country-name | | string | | Pavadinimas | |
+---+---+----------+--------+-----------------------+---------+--------+-----+---------------------+-------------+
+----+---+---+----------+--------+---------+--------+-----+-------+--------+-----------------------+---------------------+-------------+
| id | b | m | property | source | prepare | type | ref | level | access | uri | title | description |
+====+===+===+==========+========+=========+========+=====+=======+========+=======================+=====================+=============+
| | | | | | | | | | | |
+----+---+---+----------+--------+---------+--------+-----+-------+--------+-----------------------+---------------------+-------------+
| | | country | | | | | | | schema:Country | Šalis | |
+----+---+---+----------+--------+---------+--------+-----+-------+--------+-----------------------+---------------------+-------------+
| | | | code | | | string | | | | esco:isoCountryCodeA2 | ISO 3166-1 A2 kodas | |
+----+---+---+----------+--------+---------+--------+-----+-------+--------+-----------------------+---------------------+-------------+
| | | | name | | | string | | | | og:country-name | Pavadinimas | |
+----+---+---+----------+--------+---------+--------+-----+-------+--------+-----------------------+---------------------+-------------+
Manifestas
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment