Commit 6e9338c9 authored by Mantas Zimnickas's avatar Mantas Zimnickas

Fix hierarchy table in docs

parent 21e3c221
Pipeline #138550521 failed with stage
in 2 minutes and 26 seconds
......@@ -53,13 +53,13 @@ aprašymus, susieti su žodynu, konvertuoti duomenis į kitus formatus ir t.t.
Inventorizacijos lentelė yra sudaryta hierarchiniu principu, 5 stulpeliai
einantys po lauko `id` nurodo hierarchijos lygį:
= ======== ===============================================
d dataset Duomenų rinkinio pavadinimas
r resource Duomenų šaltinio arba distribucijos pavadinimas
b base Modelio bazės pavadinimas
m model Modelio arba lentelės pavadinimas
property Modelio savybės pavadinimas
= ======== ===============================================
== ======== ===============================================
d dataset Duomenų rinkinio pavadinimas
r resource Duomenų šaltinio arba distribucijos pavadinimas
b base Modelio bazės pavadinimas
m model Modelio arba lentelės pavadinimas
\ property Modelio savybės pavadinimas
== ======== ===============================================
Lentelėje šie pavadinimai yra sutrumpinti, dėl aiškumo, tačiau šie pavadinimai
inventorizacijos lentelėse turi būti pilni.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment