Commit 2f20ffc4 authored by Mantas Zimnickas's avatar Mantas Zimnickas

Fix a link in docs

parent 2c43cf46
Pipeline #116027495 passed with stage
in 2 minutes and 36 seconds
......@@ -26,7 +26,7 @@ teikiami įrankiai, kurie metaduomenų pagrindu automatizuoja daugelį duomenų
atvėrimo ir pateikimo naudojimui veiklų.
Manifesto (lapelis ant spintos) sudarymo procesas vadinamas duomenų
`inventorizacija <inventorying>`_. Tarkime, kaip pavyzdį, galime panagrinėti
`inventorizacija <inventorying>`:ref:. Tarkime, kaip pavyzdį, galime panagrinėti
išgalvotos įstaigos „Duomenų centras“ sutrumpintai vadinamos DC duomenis. DC
duomenų bazėje yra lentelė techniniu pavadinimu `COUNTRIES`, lentelės
turinys atrodo taip:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment