Commit edf91eb0 authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Prøver å flytte over en halvferdig rutine

parent ad0d1d3d
Pipeline #35279386 passed with stage
in 1 minute and 42 seconds
# Overskrift
# NS-EN ISO 13849-1 sjekkliste (ikke ferdig)
Tekst
- [ ] Identifiser alle sikkerhetsfunksjoner. PLr skal være kjent fra risikovurderingen.
- [ ] 5 Spesifiser karakteristikk for alle sikkerhetsfunksjoner.
- 5.2.1 Sikkerhetsrelatert stopp fra beskyttelsesinretning?
- 5.2.2 Manuell reset?
- 5.2.3 Start/restart funksjon? (automatisk restart)
- 5.2.4 Lokalstyring?
- Dødmannsknapp? IEC 60204-1:9.2.6.3, 10.9
- 5.2.5 "Muting"?
- Hold to run?
- Tiltak mot uventet oppstart?
- Nødtgang eller anordning for sikker reddning?
- Isolasjon og avvikling av restenergi?
- Kobling mellom sikkerhetsrelaterte deler
- 4.4.6 Overvåking av parametere for sikkerhets-PLS
- Nødstopp?
- [ ] MTTFd er valgt og
- [ ] DC
- [ ] CCF
- [ ] 6.3 Kalkuler samlet risiko
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment