Commit e6d052be authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Nevnte prosjekter på forside

parent edf91eb0
......@@ -14,7 +14,7 @@ Gruppens innhold publiseres under "MIT-lisensen". Dette gir alle mulighet til å
Det er gratis å registrere seg hos GitLab. Tjenesten er mye brukt av programerere som jobber i team. Det er også overkommelig å bli kjent for ikke-programmerere.
Stas om noen ønsker å være med på å dra lasset.
Stas om noen ønsker å være med på å dra lasset i nye eller eksisterende prosjekter.
MVH
Håvard B Line
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment