Commit c773f430 authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Merge branch 'wip-stillinger' into 'master'

Stillingsbeskrivelser

See merge request !1
parents 5f67ec3d c5847729
# Stillingsinstruks for daglig leder
## Stillingens formål
Daglig leder er ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter.
Daglig leder har ansvaret for produktportefølje og markedsføring i bedriften.
Daglig leder skal bestemme bedriftens mål og strategier. Målet er økt inntjening, samt samsvar med lover, forskrifter og kundekrav.
Daglig leder har økonomisk ansvar og skal sette opp og følge budsjett.
Daglig leder har ansvar for bedriftens ansettelser og personalsaker.
Daglig leder skal utføre årlig medarbeidersamtale med alle ansatte og sørge for at ansatte har gode verktøy og rammer som de trenger for å bidra i bedriften.
Daglig leder skal vedlikeholde bedriftens internkontrollsystem.
## Organisasjonsmessing plassering
## Hovedoppgaver - ansvar
Bedriftens økonomi
Bedriftens utvikling
Ansettelser
Deligere myndighet
Rapportere til styret
Lover og forskrifter
## Fullmakter og økonomiske rammer
Prokura
\ No newline at end of file
# Stillingsinstruks for <stillingstittel>
## Stillingens formål
## Organisasjonsmessing plassering
## Hovedoppgaver - ansvar
## Fullmakter og økonomiske rammer
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment