Commit ad0d1d3d authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

La til en kort introduksjonstekst

parent 88396ffd
Pipeline #35279143 passed with stage
in 1 minute and 41 seconds
# Test: dokumentasjon
# Velkommen til Åpent norsk industriverksted
TODO: lage dokumentasjon
Gruppen "Åpent norsk industriverksted" har innhold som norske bedrifter kan ha nytte av. Denne gruppen er laget i et håp om å oppnå sammarbeid, fagmiljø og gode løsninger.
Gruppens innhold publiseres under "MIT-lisensen". Dette gir alle mulighet til å bruke å selge innholdet.
Forked from @virtuacreative
## Åpent norsk industriverksted sin hjemmeside
<https://apent-norsk-industriverksted.gitlab.io/dokumentasjon/>
## Åpent norsk industriverksted sin gruppe hos GitLab
<https://gitlab.com/apent-norsk-industriverksted>
Det er gratis å registrere seg hos GitLab. Tjenesten er mye brukt av programerere som jobber i team. Det er også overkommelig å bli kjent for ikke-programmerere.
Stas om noen ønsker å være med på å dra lasset.
MVH
Håvard B Line
Tlf 9710 4347
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment