Commit acfdcec4 authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Rullet tilbake til siste test som ikke feilet

parent e057486f
Pipeline #35272508 failed with stage
in 53 seconds