Commit a826cddf authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Fortsatte på 13849-1 rutiner

parent 58e0f1c1
Pipeline #35367266 passed with stage
in 1 minute and 47 seconds
# NS-EN ISO 13849-1 sjekkliste (ikke ferdig)
SRP/CS - Safety related part of a control system
## 1 Formål
Sikre god kvalitet og dokumentasjon av sikkerhetsrelaterte deler av styresystem.
## 2 Omfang
Prosedyren skal utføres ved konstruksjon av sikkerhetsrelaterte styresystem. Programmvaren SISTEMA v2 brukes i dette arbeidet.
## 3 Ansvar
Fagansvarlig elektro
## 4 Utførelse
- Lag en kopi av SISTEMA-malen i "L:\\templates\\SISTEMA\SISTEMA v2 MAL.ssm"
- Lim inn kopien i prosjektmappen "L:\\projects\\<prosjektnavn>\\"
- Identifiser alle sikkerhetsfunksjoner. PLr skal være kjent fra risikovurderingen.
- Åpne SISTEMA-filen fra prosjektmappen (filtype .ssm)
![alt text](Elektro/13849-1-01.png "Logo Title Text 1")
<p class="note tip">Legg merke til at prosjektmalen starter med en sikkerhetsfunksjon (SF). Det finnes også en liste med meldinger i bunn av vinduet.</p>
- 5 Etabler alle sikkerhetsfunksjoner og velg spesifikasjoner
- 5.2.1 Sikkerhetsrelatert stopp fra beskyttelsesinretning?
- 5.2.2 Manuell reset?
......@@ -16,6 +39,10 @@
- 4.4.6 Overvåking av parametere for sikkerhets-PLS
- Nødstopp?
- 4.3 Sett inn PLr
- 4.4
- [ ] MTTFd er valgt og
- [ ] DC
- [ ] CCF
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment