Commit a595a084 authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Prøver uten sjekkboks

parent e6d052be
Pipeline #35280832 passed with stage
in 1 minute and 51 seconds
# NS-EN ISO 13849-1 sjekkliste (ikke ferdig)
- [ ] Identifiser alle sikkerhetsfunksjoner. PLr skal være kjent fra risikovurderingen.
- [ ] 5 Spesifiser karakteristikk for alle sikkerhetsfunksjoner.
- Identifiser alle sikkerhetsfunksjoner. PLr skal være kjent fra risikovurderingen.
- 5 Etabler alle sikkerhetsfunksjoner og velg spesifikasjoner
- 5.2.1 Sikkerhetsrelatert stopp fra beskyttelsesinretning?
- 5.2.2 Manuell reset?
- 5.2.3 Start/restart funksjon? (automatisk restart)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment