Commit 93cdeccc authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Tidlig forslag til IT-prosedyre

parent c773f430
# Prosedyre for IT verdisikring
## 1 Formål
Oppnå forsvalig sikkring av bedriftens data.
## 2 Omfang
Prosedyren gjelder for all programmvare som eies av LTS AS.
## 3 Ansvar
Daglig leder
## 4 Utførelse
- Kartlegg fysiske enheter.
- Kartlegg brukere.
- Kartlegg operativsystem som benyttes.
- Kartlegg tjenester som eksponeres mot Internet.
- Kartlegg programmvare som er installert.
- Vurder om noe kan fjernes for å minimere angrepsflaten.
- Planlegg oppdatering av operativsystemer. Automatisk oppdatering er foretrukket.
- Planlegg oppdatering av programvare.
- Sørg for overvåking av tjenester som eksponeres mot Internet.
## Dokumentoversikt
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment