Commit 90c81839 authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Fjernet ubrukte filer

parent 10f7ec3a
/_book/
/node_modules/
/book.pdf
/book.mobi
/book.epub
\ No newline at end of file
# requiring the environment of NodeJS 10
image: node:10
# add 'node_modules' to cache for speeding up builds
cache:
paths:
- node_modules/ # Node modules and dependencies
before_script:
- npm install gitbook-cli -g # install gitbook
- gitbook fetch 3.2.3 # fetch final stable version
- gitbook install # add any requested plugins in book.json
test:
stage: test
script:
- gitbook build . public # build to public path
only:
- branches # this job will affect only the 'master' branch
except:
- master
# the 'pages' job will deploy and build your site to the 'public' path
pages:
stage: deploy
script:
- gitbook build . public # build to public path
artifacts:
paths:
- public
expire_in: 1 week
only:
- master # this job will affect only the 'master' branch
# Velkommen til Åpent norsk industriverksted
# Internkontrollrutiner for WingTech AS
Gruppen "Åpent norsk industriverksted" har innhold som norske bedrifter kan ha nytte av. Denne gruppen er laget i et håp om å oppnå sammarbeid, fagmiljø og gode løsninger.
Gruppens innhold publiseres under "MIT-lisensen". Dette gir alle mulighet til å bruke å selge innholdet.
## Åpent norsk industriverksted sin gruppe hos GitLab
# Kilde
<https://gitlab.com/apent-norsk-industriverksted>
Det er gratis å registrere seg hos GitLab. Tjenesten er mye brukt av programerere som jobber i team. Det er også overkommelig å bli kjent for ikke-programmerere.
Rammen for disse rutinene er hentet fra Åpent norsk industriverksted
Stas om noen ønsker å være med på å dra lasset i nye eller eksisterende prosjekter.
MVH
Håvard B Line
Tlf 9710 4347
\ No newline at end of file
<https://gitlab.com/apent-norsk-industriverksted>
# Sammendrag
* [Introduksjon](README.md)
* [Rutiner](rutiner/README.md)
* [Prosedyrer](prosedyrer/README.md)
* [Elektro, vedlikehold av kompetanse](prosedyrer/Elektro-kompetanse.md)
* [Elektro, NS-EN ISO 13849-1](prosedyrer/Elektro-ISO13849-1.md)
{
"root": ".",
"title": "Åpent norsk industriverksted",
"description": "Oversikt over gruppens ressurser",
"language": "nb"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment