Commit 713d2fca authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Ser ut som det er knotete å få til PDF. HTML er OK for nå.

parent db856939
Pipeline #35234072 passed with stage
in 1 minute and 54 seconds