Commit 58e0f1c1 authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

Forslag til prosedyre for elektrokompetanse

parent 5dee8679
Pipeline #35284654 (#20) passed with stage
in 1 minute and 41 seconds
...@@ -3,4 +3,5 @@ ...@@ -3,4 +3,5 @@
* [Introduksjon](README.md) * [Introduksjon](README.md)
* [Rutiner](rutiner/README.md) * [Rutiner](rutiner/README.md)
* [Prosedyrer](prosedyrer/README.md) * [Prosedyrer](prosedyrer/README.md)
* [Elektro NS-EN ISO 13849-1](prosedyrer/Elektro-ISO13849-1.md) * [Elektro, vedlikehold av kompetanse](prosedyrer/Elektro-kompetanse.md)
* [Elektro, NS-EN ISO 13849-1](prosedyrer/Elektro-ISO13849-1.md)
# Prosedyre for å vedlikeholde elektrokompetanse (prosedyre til godkjenning)
## 1 Formål
Opprettholde et trygt kompetansenivå og tilgjengeliggjøre kravene til det som skal leveres.
## 2 Omfang
Prosedyren skal utføres årlig.
## 3 Ansvar
Fagansvarlig elektro
## 4 Utførelse
- Planlegg årlig FSE-kurs for personell i avdelingen. Registrer planlagte datoer i kalenderen.
- Planlegg bruk av avdelingens budsjett for kompetanseutvikling. Registrer planlagte datoer i kalenderen.
- Sjekk gyldighet av dokumentene nevnt i kapittelet under.
- Oppdater dokumentoversikten i kapittelet under og kjøp inn nye dokumenter ved behov.
## Dokumentoversikt
Dokumentene skal være i papirformat og plassert i hyllen på konoret. Hvis dokumenter er tilgjengelig i søkbart elektronisk format kan de i tillegg plasseres i L:\library.
- FOR-2009-05-20-544 Forskrift om maskiner
- NEK 439:2013, Del A, Lavspennings koblings- og kontrolltavler
- NEK 439:2015, Del C, Guide for spesifisering av tavler
- NEK EN 50110-1:2013 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -Generelle krav-
- NEK EN 60204-1:2006, Maskinsikkerhet -Maskinens elektriske utrustning -Generelle krav
- NS-EN ISO 12100:2010, Maskinsikkerhet -Hovedprinsipper for konstruksjon -Risikovurdering og risikoreduksjon.
- NS-EN ISO 13849-1:2015, Maskinsikkerhet -Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer -Hovedprinsipper for konstruksjon
- NEK 410
- DNVGL
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment