Commit 3f6c448a authored by Håvard Line's avatar Håvard Line

La inn bilder

parent a826cddf
Pipeline #35389932 passed with stage
in 1 minute and 40 seconds
......@@ -20,9 +20,15 @@ Fagansvarlig elektro
- Lim inn kopien i prosjektmappen "L:\\projects\\<prosjektnavn>\\"
- Identifiser alle sikkerhetsfunksjoner. PLr skal være kjent fra risikovurderingen.
- Åpne SISTEMA-filen fra prosjektmappen (filtype .ssm)
- Sett inn prosjektnavn og prosjektnummer
![alt text](Elektro/13849-1-01.png "Logo Title Text 1")
<p class="note tip">Legg merke til at prosjektmalen starter med en sikkerhetsfunksjon (SF). Det finnes også en liste med meldinger i bunn av vinduet.</p>
![SISTEMA mal](Elektro/13849-1-00.png)
<p class="note tip">Legg merke til at prosjektmalen starter med en sikkerhetsfunksjon (SF). Det finnes en liste med meldinger i bunn av applikasjonsvinduet.</p>
- Legg til nødvendig antall sikkerhetsfunksjoner.
![SISTEMA mal](Elektro/13849-1-01.png)
<p class="note tip">Feltet i bunn av applikasjonsvinduet viser nyttige meldinger underveis.</p>
- 5 Etabler alle sikkerhetsfunksjoner og velg spesifikasjoner
- 5.2.1 Sikkerhetsrelatert stopp fra beskyttelsesinretning?
......@@ -39,7 +45,9 @@ Fagansvarlig elektro
- 4.4.6 Overvåking av parametere for sikkerhets-PLS
- Nødstopp?
- 4.3 Sett inn PLr
- 4.3 Sriv inn PLr for alle sikkerhetsfunsjoner.
![SISTEMA SF PLr](Elektro/13849-1-02.png)
- 4.4
......
prosedyrer/Elektro/13849-1-01.png

79.9 KB | W: | H:

prosedyrer/Elektro/13849-1-01.png

53.5 KB | W: | H:

prosedyrer/Elektro/13849-1-01.png
prosedyrer/Elektro/13849-1-01.png
prosedyrer/Elektro/13849-1-01.png
prosedyrer/Elektro/13849-1-01.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment