Commit 21687a79 authored by ghost-88527-1156924's avatar ghost-88527-1156924 🖥
Browse files

Update README.md

parents
Waarom aansluiten bij Weclaim?
<a href="https://weclaim.nu">Weclaim</a> is gespecialiseerd in het voeren van juridische procedures tegen grote bedrijven. Als alleenstaande consument is dit lastig, het vereist een lange adem, ervaring en een grote tijdsinvestering. Ook is het vanuit financieel oogpunt soms gewoon niet lonend om als alleenstaande <a href="https://www.consumentenbond.nl/">consument</a> een zaak te beginnen, bijvoorbeeld om een paar honderd euro terug te kunnen claimen.
Servicekosten airbnb terugvragen
Airbnb is op een incorrectie manier met servicekosten omgesprongen, daarom kun jij als consument je <a href="https://weclaim.nu/airbnb-servicekosten-claimen/">airbnb servicekosten terugvragen</a>. Sluit je bij ons aan en laat ons jouw belangen verdedigen!
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment