Commit 6fdf79f9 authored by Annika Backstrom's avatar Annika Backstrom

Add SVG social icons to home page

parent 158e28ca
......@@ -2026,8 +2026,22 @@ footer {
footer > p {
display: inline-block; }
.social-item {
text-transform: lowercase; }
.social-icons {
display: flex;
justify-content: center;
flex-direction: row;
margin: 1em 0;
padding: 0; }
.social-icons svg {
height: 30px;
width: 30px;
display: inline-block; }
.social-icons li {
display: inline-block;
list-style-type: none;
flex: 0 0 auto;
padding: 0;
margin: 0 5px; }
/* Tables */
table {
......@@ -2070,6 +2084,7 @@ p:first-child {
div.headshot {
height: 240px;
width: 240px;
margin: 0 auto;
border-radius: 120px;
-moz-border-radius: 120px;
-webkit-border-radius: 120px;
......
{
"version": 3,
"mappings": "AAiBA,aAAa;ACjBb,4DAA4D;AAE5D;;;;GAIG;AAEH,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,UAAU;EAAE,OAAO;EAChC,oBAAoB,EAAE,IAAI;EAAE,OAAO;EACnC,wBAAwB,EAAE,IAAI;EAAE,OAAO;;AAGzC;;GAEG;AAEH,IAAK;EACH,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH;;;;;;;;;;;OAWQ;EACN,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB;;;GAGG;AAEH;;;KAGM;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EAAE,OAAO;EAC9B,cAAc,EAAE,QAAQ;EAAE,OAAO;;AAGnC;;;GAGG;AAEH,qBAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;;;GAGG;AAEH;QACS;EACP,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,CAAE;EACA,UAAU,EAAE,WAAW;;AAGzB;;GAEG;AAEH;OACQ;EACN,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,WAAY;EACV,aAAa,EAAE,UAAU;;AAG3B;;GAEG;AAEH;MACO;EACL,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB;;GAEG;AAEH,GAAI;EACF,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB;;;GAGG;AAEH,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,MAAM,EAAE,QAAQ;;AAGlB;;GAEG;AAEH,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb;;GAEG;AAEH,KAAM;EACJ,SAAS,EAAE,GAAG;;AAGhB;;GAEG;AAEH;GACI;EACF,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,GAAI;EACF,GAAG,EAAE,MAAM;;AAGb,GAAI;EACF,MAAM,EAAE,OAAO;;AAGjB;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,GAAI;EACF,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;;GAEG;AAEH,cAAe;EACb,QAAQ,EAAE,MAAM;;AAGlB;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,QAAQ;;AAGlB;;GAEG;AAEH,EAAG;EACD,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;;GAEG;AAEH,GAAI;EACF,QAAQ,EAAE,IAAI;;AAGhB;;GAEG;AAEH;;;IAGK;EACH,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,SAAS,EAAE,GAAG;;AAGhB;gFACgF;AAEhF;;;GAGG;AAEH;;;;;GAKG;AAEH;;;;QAIS;EACP,KAAK,EAAE,OAAO;EAAE,OAAO;EACvB,IAAI,EAAE,OAAO;EAAE,OAAO;EACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;;AAGpB;;GAEG;AAEH,MAAO;EACL,QAAQ,EAAE,OAAO;;AAGnB;;;;;GAKG;AAEH;MACO;EACL,cAAc,EAAE,IAAI;;AAGtB;;;;;;GAMG;AAEH;;;oBAGqB;EACnB,kBAAkB,EAAE,MAAM;EAAE,OAAO;EACnC,MAAM,EAAE,OAAO;EAAE,OAAO;;AAG1B;;GAEG;AAEH;oBACqB;EACnB,MAAM,EAAE,OAAO;;AAGjB;;GAEG;AAEH;uBACwB;EACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ;;;GAGG;AAEH,KAAM;EACJ,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB;;;;;;GAMG;AAEH;mBACoB;EAClB,UAAU,EAAE,UAAU;EAAE,OAAO;EAC/B,OAAO,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;;AAGrB;;;;GAIG;AAEH;+CACgD;EAC9C,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;;;;GAIG;AAEH,oBAAqB;EACnB,kBAAkB,EAAE,SAAS;EAAE,OAAO;EACtC,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,kBAAkB,EAAE,WAAW;EAAE,OAAO;EACxC,UAAU,EAAE,WAAW;;AAGzB;;;;GAIG;AAEH;+CACgD;EAC9C,kBAAkB,EAAE,IAAI;;AAG1B;;GAEG;AAEH,QAAS;EACP,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,OAAO,EAAE,qBAAqB;;AAGhC;;;GAGG;AAEH,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;;AAGrB;;GAEG;AAEH,QAAS;EACP,QAAQ,EAAE,IAAI;;AAGhB;;;GAGG;AAEH,QAAS;EACP,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB;EACG;EACD,OAAO,EAAE,CAAC;;ACraZ;;;;;;;;EAQE;AAEF;;QAES;EACP,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC3B,eAAe,EAAE,UAAU;EACtB,UAAU,EAAE,UAAU;;AAGhC,+CAA+C;AAC/C,IAAK;EACH,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,SAAS,EAAC,KAAK;EAAE,+CAA+C;EAChE,MAAM,EAAC,MAAM;;AAGf,6BAA6B;AAC7B,4DAA4D;AAC5D,SAAU;EACR,WAAW,EAAE,QAAQ;EAAE,uCAAuC;EAC9D,YAAY,EAAE,QAAQ;EAAE,wCAAwC;EAChE,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,gBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAAE,qDAAqD;EACvE,KAAK,EAAC,IAAI;;AAGZ,kFAAkF;AAElF,6BAA8B;EAC5B,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGd,cAAc;AACd,yCAA0C;EACxC,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AAEb;gBACiB;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,GAAG;;AAGd,gBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,yBAAM;EACJ,KAAK,EAAE,eAAe;;AAGxB,2BAAO;EACL,KAAK,EAAE,gBAAgB;;AAGzB,2CAA2C;AAC3C,kBAAmB;EACjB,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC1B,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC1B,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC1B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE5B,2BAA2B;EAC3B,oBAAqB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EAChC,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACvC,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACvC,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACvC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAErD,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC9B,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC9B,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC9B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC/B,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC/B,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE7C,aAAc;IACZ,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,eAAgB;IACd,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,yDAAsB;IACpB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,4BAA6B;IAC3B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAEf,4CAA4C;AAC5C,wCAAyC;EACvC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE3B,qCAAqC;EACvC,qBAAsB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EACjC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAEtD,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE9C,cAAe;IACb,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,gBAAiB;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,2DAAuB;IACrB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,6BAA8B;IAC5B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAEf,iEAAiE;AAEjE,wCAAyC;EACvC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE7B,qCAAqC;EACrC,qBAAsB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EACjC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAEtD,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE9C,cAAe;IACb,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,gBAAiB;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,2DAAuB;IACrB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,6BAA8B;IAC5B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,yCAAyC;AACzC,aAAc;EAAE,OAAO,EAAE,IAAI;;AAC7B,wCAAyC;EACvC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC5B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC5B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC5B,gBAAiB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC1C,gBAAiB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC1C,gBAAiB;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE9B,qCAAqC;EACrC,sBAAuB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EAClC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACzC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACzC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACzC,uBAAwB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACvD,uBAAwB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAEvD,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAChC,qBAAsB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,qBAAsB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EACjC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EACjC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EACjC,qBAAsB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC/C,qBAAsB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE/C,eAAgB;IACd,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,iBAAkB;IAChB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,6DAAwB;IACtB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,8BAA+B;IAC7B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,wCAAwC;EACpC,SAAU;IAAE,KAAK,EAAC,IAAI;AAG1B,2CAA2C;AAEzC,sDAAuD;EAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;AACjF,WAAY;EAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;;AAEzC,4CAA6C;EAC3C,MAAO;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EACpB,WAAY;IAAE,OAAO,EAAC,eAAe;;EACrC,WAAY;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAGzC,kEAAmE;EACjE,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;EACvC,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAG1C,kEAAmE;EACjE,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;EACvC,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAG1C,wCAAyC;EACvC,aAAc;IAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;EACxC,aAAc;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAG3C,4BAA4B;AAC5B,eAAgB;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,SAAS,EAAE,IAAI;;AAEnB,qBAAqB;AAErB;;EAEE;AACF;;;;;;;;EAQE;ACraF,IAAK;EACL,gBAAgB,EAAC,OAAO;;AAExB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,IAAK;EACL,MAAM,EAAC,iBAAiB;;AAExB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,gBAAgB,EAAC,OAAO;EACxB,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;ACnLT,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AC/B3C,iBAAkB;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,MAAM;EAEhB;;;;yBAIM;IACJ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;;AAKb,uBAAwB;EACtB,cAAc,EAAE,MAAM;;AAIxB,sBAAuB;EACrB,cAAc,EAAE,GAAG;;ACzBb,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAuB3C,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,OAAQ;EACN,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,aAAc;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;ANfpB,YAAY;AAEZ,CAAE;EOfA,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;EPgB3B,iBAAkB;IOlBlB,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;;APqB7B,IAAK;EACH,sBAAsB,EAAE,oBAAoB;;AAG9C,IAAK;EAED,WAAM,EA/BE,qBAAqB;EAgC7B,SAAI,EA7BS,IAAI;EAgCnB,KAAK,EArCU,OAAW;;AAwC5B,IAAK;EACH,SAAS,EAAE,KAAK;;AAGlB;;;;EAIG;EACD,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,0BAAO;IACL,aAAa,EAAE,CAAC;;AAIpB,YAAa;EACX,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;;AAOd,+CAAiB;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,QAAS;EACP,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,YAAY,EAAE,iBAAiB;EAC/B,OAAO,EAAE,eAAe;;AAG1B,qBAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;;AAGvB,YAAY;AAEZ,MAAO;EACL,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,SAAS;EACjB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,aAAa,EAAE,iBAAgB;EAE/B,SAAG;IACD,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,KAAK,EAAE,OAAO;EAGhB,QAAE;IACA,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EAGjB,gBAAU;IACR,UAAU,EAAE,KAAK;EAOnB,SAAG;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,KAAK;;AAIjB,UAAW;EACT,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,YAAY,EAAE,GAAG;;AAGnB,YAAY;AAEZ,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAmB;;AAGhC,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,MAAqB;EAChC,MAAM,EAAE,WAAW;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EO9HhB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,UAAU,EAAE,6GAA2I;EACvJ,eAAe,EAAE,6BAA6B;EAC9C,iBAAiB,EAAE,8BAA8B;EACjD,WAAW,EAAE,wLAA4Q;EACzR,qBAAqB,EAAE,aAA8B;EACrD,qBAAqB,EAAE,YAAY;EAEnC,aAAa;IACX,WAAW,EAAE,wLAAgQ;IAC7Q,UAAU,EAZqD,IAAI;EAcrE,kBAAkB;IAChB,WAAW,EAAE,wLAAgQ;IAC7Q,UAAU,EAhBqD,IAAI;EAkBrE,kDAAwC;IACtC,WAAW,EAAE,IAAI;EAEnB,UAAS;IACP,KAAK,EAAE,OAAO;;AP6GlB,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,MAAqB;;AAIhC,4EAAuB;EACrB,WAAW,EA/IA,kBAAkB;EAgJ7B,WAAW,EAAE,IAAI;AAGnB,WAAG;EACD,MAAM,EAAE,SAAS;EAEjB,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,aAAa,EAAE,IAAI;;AAMzB,WAAW;AAEX,CAAE;EACA,MAAM,EAAE,aAAa;;AAGvB,CAAE;EACA,KAAK,EAzKM,OAAkB;EA2K7B,iBAAkB;IAChB,KAAK,EA3KQ,OAAW;;AAgL5B,QAAS;EACP,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,iBAAkB;EAC1B,OAAO,EAAE,OAAO;;AAGlB,GAAI;EAEA,WAAM,EApLE,iBAAiB;EAqLzB,SAAI,EAAE,KAAK;EACX,UAAK,EAAE,MAAM;EAGf,UAAU,EAAE,8BAA+B;EAC3C,cAAc,EAAE,OAAO;EACvB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,UAAU;EACrB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EOvMX,aAAa,EPyMU,GAAG;EOxM1B,kBAAkB,EPwMK,GAAG;EOvM1B,qBAAqB,EPuME,GAAG;EOtM1B,iBAAiB,EPsMM,GAAG;;AAG5B,EAAG;EACD,MAAM,EAAE,eAAe;EACvB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,UAAU,EAAE,yBAAyB;EO/MrC,aAAa,EPgNU,GAAG;EO/M1B,kBAAkB,EP+MK,GAAG;EO9M1B,qBAAqB,EP8ME,GAAG;EO7M1B,iBAAiB,EP6MM,GAAG;;AAI5B,aAAa;AAEb,eAAgB;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,qBAAM;IACJ,WAAW,EAAE,GAAG;;AAIpB,SAAU;EACR,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EApOM,OAAe;EAqO1B,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,UAAU,EAAE,iBAAuB;EAEnC,WAAE;IACA,KAAK,EAzOI,OAAe;IA0OxB,0DAA6B;MAC3B,KAAK,EA3OE,OAAe;;AAgP5B,YAAa;EACX,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,gBAAgB,EArPR,OAAO;EAsPf,OAAO,EAAE,OAAO;EOhPhB,aAAa,EPiPU,GAAG;EOhP1B,kBAAkB,EPgPK,GAAG;EO/O1B,qBAAqB,EP+OE,GAAG;EO9O1B,iBAAiB,EP8OM,GAAG;;AAG5B,aAAc;EACZ,OAAO,EAAE,MAAM;;AAGjB,yBAA0B;EACxB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,SAAU;;AAGpB,WAAY;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX,OAAQ;EACN,MAAM,EAAE,eAAe;;AAGzB,GAAI;EACF,eAAe,EAAE,IAAI;;AAGvB,2BAAO;EACL,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGd,yBAAM;EACJ,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,kBAAmB;EAEjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAGpB,mBAAoB;EAElB,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB,OAAQ;EACN,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,MAAM,EAAE,iBAA2B;EACnC,gBAAgB,EAAE,OAAiB;;AAGrC,OAAQ;EACN,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,OAAO,EAAE,GAAG;;AAGd,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EAEZ,KAAK,EAAE,KAAK;EAEZ,YAAM;IACJ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,MAAM;;AAKlB,UAAW;EACT,aAAa,EAAE,CAAC;;AAGlB,cAAc;AAGZ,aAAG;EACD,MAAM,EAAE,KAAK;EAEb,uCAAY;IACV,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAKf,uCAAe;EACb,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,YAAa;EAEX,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,iBAAK;IACH,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,YAAY,EAAE,GAAG;IACjB,aAAa,EAAE,GAAG;;AAItB,eAAe;AAEf,WAAY;EACV,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,cAAG;IACC,OAAO,EAAE,YAAY;;AAI3B,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AACzC,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AACzC,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AACzC,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AAEzC,gBAAgB;AAEhB,WAAY;EACV,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,QAAQ;;AAGlB,YAAY;AAEZ,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,kBAAkB;EAC9B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,SAAS,EAAE,KAAK;EAEhB,UAAI;IACF,OAAO,EAAE,YAAY;;AAKzB,YAAa;EACX,cAAc,EAAE,SAAS;;AAI3B,YAAY;AAEZ,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;;AAE3B,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,OAAO,EAAE,OAAO;;AAElB,EAAG;EACD,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAEb,QAAS;EACP,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAE3B,uBAAwB;EACtB,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAG3B,cAAc;AAEd,cAAe;EACb,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,aAAc;EACZ,UAAU,EAAE,CAAC;;AAGf,aAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAGd,kBAAE;IACA,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,SAAS,EAAE,GAAG;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AAKjB,QAAS;EACP,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,YAAa;EACX,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EO9bZ,aAAa,EPgcU,KAAK;EO/b5B,kBAAkB,EP+bK,KAAK;EO9b5B,qBAAqB,EP8bE,KAAK;EO7b5B,iBAAiB,EP6bM,KAAK;EAE5B,UAAU,EAAE,0DAA0D;;AAGxE,iBAAkB;EAChB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,iBAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,cAAc;EAC1B,WAAW,EAAE,GAAG",
"mappings": "AAiBA,aAAa;ACjBb,4DAA4D;AAE5D;;;;GAIG;AAEH,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,UAAU;EAAE,OAAO;EAChC,oBAAoB,EAAE,IAAI;EAAE,OAAO;EACnC,wBAAwB,EAAE,IAAI;EAAE,OAAO;;AAGzC;;GAEG;AAEH,IAAK;EACH,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH;;;;;;;;;;;OAWQ;EACN,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB;;;GAGG;AAEH;;;KAGM;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EAAE,OAAO;EAC9B,cAAc,EAAE,QAAQ;EAAE,OAAO;;AAGnC;;;GAGG;AAEH,qBAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;;;GAGG;AAEH;QACS;EACP,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,CAAE;EACA,UAAU,EAAE,WAAW;;AAGzB;;GAEG;AAEH;OACQ;EACN,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,WAAY;EACV,aAAa,EAAE,UAAU;;AAG3B;;GAEG;AAEH;MACO;EACL,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB;;GAEG;AAEH,GAAI;EACF,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB;;;GAGG;AAEH,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,MAAM,EAAE,QAAQ;;AAGlB;;GAEG;AAEH,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb;;GAEG;AAEH,KAAM;EACJ,SAAS,EAAE,GAAG;;AAGhB;;GAEG;AAEH;GACI;EACF,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,GAAI;EACF,GAAG,EAAE,MAAM;;AAGb,GAAI;EACF,MAAM,EAAE,OAAO;;AAGjB;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,GAAI;EACF,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;;GAEG;AAEH,cAAe;EACb,QAAQ,EAAE,MAAM;;AAGlB;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,QAAQ;;AAGlB;;GAEG;AAEH,EAAG;EACD,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX;;GAEG;AAEH,GAAI;EACF,QAAQ,EAAE,IAAI;;AAGhB;;GAEG;AAEH;;;IAGK;EACH,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,SAAS,EAAE,GAAG;;AAGhB;gFACgF;AAEhF;;;GAGG;AAEH;;;;;GAKG;AAEH;;;;QAIS;EACP,KAAK,EAAE,OAAO;EAAE,OAAO;EACvB,IAAI,EAAE,OAAO;EAAE,OAAO;EACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;;AAGpB;;GAEG;AAEH,MAAO;EACL,QAAQ,EAAE,OAAO;;AAGnB;;;;;GAKG;AAEH;MACO;EACL,cAAc,EAAE,IAAI;;AAGtB;;;;;;GAMG;AAEH;;;oBAGqB;EACnB,kBAAkB,EAAE,MAAM;EAAE,OAAO;EACnC,MAAM,EAAE,OAAO;EAAE,OAAO;;AAG1B;;GAEG;AAEH;oBACqB;EACnB,MAAM,EAAE,OAAO;;AAGjB;;GAEG;AAEH;uBACwB;EACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ;;;GAGG;AAEH,KAAM;EACJ,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB;;;;;;GAMG;AAEH;mBACoB;EAClB,UAAU,EAAE,UAAU;EAAE,OAAO;EAC/B,OAAO,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;;AAGrB;;;;GAIG;AAEH;+CACgD;EAC9C,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;;;;GAIG;AAEH,oBAAqB;EACnB,kBAAkB,EAAE,SAAS;EAAE,OAAO;EACtC,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,kBAAkB,EAAE,WAAW;EAAE,OAAO;EACxC,UAAU,EAAE,WAAW;;AAGzB;;;;GAIG;AAEH;+CACgD;EAC9C,kBAAkB,EAAE,IAAI;;AAG1B;;GAEG;AAEH,QAAS;EACP,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,OAAO,EAAE,qBAAqB;;AAGhC;;;GAGG;AAEH,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAAE,OAAO;;AAGrB;;GAEG;AAEH,QAAS;EACP,QAAQ,EAAE,IAAI;;AAGhB;;;GAGG;AAEH,QAAS;EACP,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB;gFACgF;AAEhF;;GAEG;AAEH,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB;EACG;EACD,OAAO,EAAE,CAAC;;ACraZ;;;;;;;;EAQE;AAEF;;QAES;EACP,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC3B,eAAe,EAAE,UAAU;EACtB,UAAU,EAAE,UAAU;;AAGhC,+CAA+C;AAC/C,IAAK;EACH,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,SAAS,EAAC,KAAK;EAAE,+CAA+C;EAChE,MAAM,EAAC,MAAM;;AAGf,6BAA6B;AAC7B,4DAA4D;AAC5D,SAAU;EACR,WAAW,EAAE,QAAQ;EAAE,uCAAuC;EAC9D,YAAY,EAAE,QAAQ;EAAE,wCAAwC;EAChE,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,gBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAAE,qDAAqD;EACvE,KAAK,EAAC,IAAI;;AAGZ,kFAAkF;AAElF,6BAA8B;EAC5B,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGd,cAAc;AACd,yCAA0C;EACxC,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AAEb;gBACiB;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,GAAG;;AAGd,gBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,yBAAM;EACJ,KAAK,EAAE,eAAe;;AAGxB,2BAAO;EACL,KAAK,EAAE,gBAAgB;;AAGzB,2CAA2C;AAC3C,kBAAmB;EACjB,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC1B,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC1B,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACvC,aAAc;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC1B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE5B,2BAA2B;EAC3B,oBAAqB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EAChC,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACvC,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACvC,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACpD,oBAAqB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACvC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAErD,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC9B,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC9B,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC3C,kBAAmB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC9B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC/B,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC/B,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,kBAAmB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE7C,aAAc;IACZ,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,eAAgB;IACd,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,yDAAsB;IACpB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,4BAA6B;IAC3B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAEf,4CAA4C;AAC5C,wCAAyC;EACvC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE3B,qCAAqC;EACvC,qBAAsB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EACjC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAEtD,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE9C,cAAe;IACb,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,gBAAiB;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,2DAAuB;IACrB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,6BAA8B;IAC5B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAEf,iEAAiE;AAEjE,wCAAyC;EACvC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACxC,cAAe;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC3B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE7B,qCAAqC;EACrC,qBAAsB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EACjC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACrD,qBAAsB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACxC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAEtD,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC5C,mBAAoB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAC/B,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,mBAAoB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE9C,cAAe;IACb,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,gBAAiB;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,2DAAuB;IACrB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,6BAA8B;IAC5B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,yCAAyC;AACzC,aAAc;EAAE,OAAO,EAAE,IAAI;;AAC7B,wCAAyC;EACvC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC5B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC5B,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EACzC,eAAgB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EAC5B,gBAAiB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC1C,gBAAiB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC1C,gBAAiB;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EAE9B,qCAAqC;EACrC,sBAAuB;IAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;EAClC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACzC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACzC,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACtD,sBAAuB;IAAE,WAAW,EAAE,GAAG;;EACzC,uBAAwB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EACvD,uBAAwB;IAAE,WAAW,EAAE,gBAAgB;;EAEvD,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAChC,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC7C,oBAAqB;IAAE,IAAI,EAAE,GAAG;;EAChC,qBAAsB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,qBAAsB;IAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB;;EAE9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EACjC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EACjC,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC9C,oBAAqB;IAAE,KAAK,EAAE,GAAG;;EACjC,qBAAsB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAC/C,qBAAsB;IAAE,KAAK,EAAE,gBAAgB;;EAE/C,eAAgB;IACd,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAC,IAAI;IACjB,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,iBAAkB;IAChB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,KAAK,EAAC,eAAe;;EAEvB,6DAAwB;IACtB,KAAK,EAAC,gBAAgB;;EAGxB,8BAA+B;IAC7B,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,wCAAwC;EACpC,SAAU;IAAE,KAAK,EAAC,IAAI;AAG1B,2CAA2C;AAEzC,sDAAuD;EAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;AACjF,WAAY;EAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;;AAEzC,4CAA6C;EAC3C,MAAO;IAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;EACpB,WAAY;IAAE,OAAO,EAAC,eAAe;;EACrC,WAAY;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAGzC,kEAAmE;EACjE,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;EACvC,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAG1C,kEAAmE;EACjE,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;EACvC,YAAa;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAG1C,wCAAyC;EACvC,aAAc;IAAE,OAAO,EAAE,eAAe;;EACxC,aAAc;IAAE,OAAO,EAAE,gBAAgB;AAG3C,4BAA4B;AAC5B,eAAgB;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,SAAS,EAAE,IAAI;;AAEnB,qBAAqB;AAErB;;EAEE;AACF;;;;;;;;EAQE;ACraF,IAAK;EACL,gBAAgB,EAAC,OAAO;;AAExB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,IAAK;EACL,MAAM,EAAC,iBAAiB;;AAExB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,gBAAgB,EAAC,OAAO;EACxB,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,EAAG;EACH,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,WAAW,EAAC,IAAI;;AAEhB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;EACb,UAAU,EAAC,MAAM;;AAEjB,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;AAEb,GAAI;EACJ,KAAK,EAAC,OAAO;;ACnLT,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,MAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,UAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,YAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,WAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,UAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,aAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAbvC,MAAuB;EAAE,OAAQ,EAAS,oBAA8B;;AACxE,MAAuB;EAAE,WAAY,EAAK,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,aAAc,EAAG,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,cAAe,EAAE,eAAoB;;AAC9D,MAAuB;EAAE,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAG9D,MAAuB;EACrB,aAAc,EAAG,eAAoB;EACrC,YAAa,EAAI,eAAoB;;AAEvC,MAAuB;EACrB,WAAY,EAAK,eAAoB;EACrC,cAAe,EAAE,eAAoB;;AC/B3C,iBAAkB;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,MAAM;EAEhB;;;;yBAIM;IACJ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;;AAKb,uBAAwB;EACtB,cAAc,EAAE,MAAM;;AAIxB,sBAAuB;EACrB,cAAc,EAAE,GAAG;;ACzBb,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,OAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,cAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,IAAoB;EAPxB,MAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,UAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,aAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,WAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,GAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAOnC,KAAoB;EAPxB,YAAY,EAAE,IAAyB;;AAuB3C,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,OAAQ;EACN,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,aAAc;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;ANfpB,YAAY;AAEZ,CAAE;EOfA,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;EPgB3B,iBAAkB;IOlBlB,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;;APqB7B,IAAK;EACH,sBAAsB,EAAE,oBAAoB;;AAG9C,IAAK;EAED,WAAM,EA/BE,qBAAqB;EAgC7B,SAAI,EA7BS,IAAI;EAgCnB,KAAK,EArCU,OAAW;;AAwC5B,IAAK;EACH,SAAS,EAAE,KAAK;;AAGlB;;;;EAIG;EACD,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,0BAAO;IACL,aAAa,EAAE,CAAC;;AAIpB,YAAa;EACX,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;;AAOd,+CAAiB;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,QAAS;EACP,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,YAAY,EAAE,iBAAiB;EAC/B,OAAO,EAAE,eAAe;;AAG1B,qBAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;;AAGvB,YAAY;AAEZ,MAAO;EACL,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,SAAS;EACjB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,aAAa,EAAE,iBAAgB;EAE/B,SAAG;IACD,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,KAAK,EAAE,OAAO;EAGhB,QAAE;IACA,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EAGjB,gBAAU;IACR,UAAU,EAAE,KAAK;EAOnB,SAAG;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,KAAK;;AAIjB,UAAW;EACT,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,YAAY,EAAE,GAAG;;AAGnB,YAAY;AAEZ,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAmB;;AAGhC,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,MAAqB;EAChC,MAAM,EAAE,WAAW;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EO9HhB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,UAAU,EAAE,6GAA2I;EACvJ,eAAe,EAAE,6BAA6B;EAC9C,iBAAiB,EAAE,8BAA8B;EACjD,WAAW,EAAE,wLAA4Q;EACzR,qBAAqB,EAAE,aAA8B;EACrD,qBAAqB,EAAE,YAAY;EAEnC,aAAa;IACX,WAAW,EAAE,wLAAgQ;IAC7Q,UAAU,EAZqD,IAAI;EAcrE,kBAAkB;IAChB,WAAW,EAAE,wLAAgQ;IAC7Q,UAAU,EAhBqD,IAAI;EAkBrE,kDAAwC;IACtC,WAAW,EAAE,IAAI;EAEnB,UAAS;IACP,KAAK,EAAE,OAAO;;AP6GlB,EAAG;EACD,SAAS,EAAE,MAAqB;;AAIhC,4EAAuB;EACrB,WAAW,EA/IA,kBAAkB;EAgJ7B,WAAW,EAAE,IAAI;AAGnB,WAAG;EACD,MAAM,EAAE,SAAS;EAEjB,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,aAAa,EAAE,IAAI;;AAMzB,WAAW;AAEX,CAAE;EACA,MAAM,EAAE,aAAa;;AAGvB,CAAE;EACA,KAAK,EAzKM,OAAkB;EA2K7B,iBAAkB;IAChB,KAAK,EA3KQ,OAAW;;AAgL5B,QAAS;EACP,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,iBAAkB;EAC1B,OAAO,EAAE,OAAO;;AAGlB,GAAI;EAEA,WAAM,EApLE,iBAAiB;EAqLzB,SAAI,EAAE,KAAK;EACX,UAAK,EAAE,MAAM;EAGf,UAAU,EAAE,8BAA+B;EAC3C,cAAc,EAAE,OAAO;EACvB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,UAAU;EACrB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EOvMX,aAAa,EPyMU,GAAG;EOxM1B,kBAAkB,EPwMK,GAAG;EOvM1B,qBAAqB,EPuME,GAAG;EOtM1B,iBAAiB,EPsMM,GAAG;;AAG5B,EAAG;EACD,MAAM,EAAE,eAAe;EACvB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,UAAU,EAAE,yBAAyB;EO/MrC,aAAa,EPgNU,GAAG;EO/M1B,kBAAkB,EP+MK,GAAG;EO9M1B,qBAAqB,EP8ME,GAAG;EO7M1B,iBAAiB,EP6MM,GAAG;;AAI5B,aAAa;AAEb,eAAgB;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,qBAAM;IACJ,WAAW,EAAE,GAAG;;AAIpB,SAAU;EACR,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EApOM,OAAe;EAqO1B,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,UAAU,EAAE,iBAAuB;EAEnC,WAAE;IACA,KAAK,EAzOI,OAAe;IA0OxB,0DAA6B;MAC3B,KAAK,EA3OE,OAAe;;AAgP5B,YAAa;EACX,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,gBAAgB,EArPR,OAAO;EAsPf,OAAO,EAAE,OAAO;EOhPhB,aAAa,EPiPU,GAAG;EOhP1B,kBAAkB,EPgPK,GAAG;EO/O1B,qBAAqB,EP+OE,GAAG;EO9O1B,iBAAiB,EP8OM,GAAG;;AAG5B,aAAc;EACZ,OAAO,EAAE,MAAM;;AAGjB,yBAA0B;EACxB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,SAAU;;AAGpB,WAAY;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX,OAAQ;EACN,MAAM,EAAE,eAAe;;AAGzB,GAAI;EACF,eAAe,EAAE,IAAI;;AAGvB,2BAAO;EACL,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGd,yBAAM;EACJ,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,kBAAmB;EAEjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAGpB,mBAAoB;EAElB,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB,OAAQ;EACN,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,MAAM,EAAE,iBAA2B;EACnC,gBAAgB,EAAE,OAAiB;;AAGrC,OAAQ;EACN,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,OAAO,EAAE,GAAG;;AAGd,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EAEZ,KAAK,EAAE,KAAK;EAEZ,YAAM;IACJ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,MAAM;;AAKlB,UAAW;EACT,aAAa,EAAE,CAAC;;AAGlB,cAAc;AAGZ,aAAG;EACD,MAAM,EAAE,KAAK;EAEb,uCAAY;IACV,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAKf,uCAAe;EACb,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,YAAa;EAEX,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,iBAAK;IACH,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,YAAY,EAAE,GAAG;IACjB,aAAa,EAAE,GAAG;;AAItB,eAAe;AAEf,WAAY;EACV,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,cAAG;IACC,OAAO,EAAE,YAAY;;AAI3B,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AACzC,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AACzC,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AACzC,QAAS;EAAE,SAAS,EAAE,IAAI;EAAE,MAAM,EAAE,KAAK;;AAEzC,gBAAgB;AAEhB,WAAY;EACV,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,QAAQ;;AAGlB,YAAY;AAEZ,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,kBAAkB;EAC9B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,SAAS,EAAE,KAAK;EAEhB,UAAI;IACF,OAAO,EAAE,YAAY;;AAIzB,aAAc;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,MAAM;EACvB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,OAAO,EAAE,CAAC;EAEV,iBAAI;IACF,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,YAAY;EAGvB,gBAAG;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,KAAK;;AAIjB,YAAY;AAEZ,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;;AAE3B,MAAO;EACL,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,OAAO,EAAE,OAAO;;AAElB,EAAG;EACD,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAEb,QAAS;EACP,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAE3B,uBAAwB;EACtB,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAG3B,cAAc;AAEd,cAAe;EACb,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AAGb,aAAc;EACZ,UAAU,EAAE,CAAC;;AAGf,aAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAGd,kBAAE;IACA,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,SAAS,EAAE,GAAG;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AAKjB,QAAS;EACP,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,YAAa;EACX,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,MAAM;EO/cd,aAAa,EPidU,KAAK;EOhd5B,kBAAkB,EPgdK,KAAK;EO/c5B,qBAAqB,EP+cE,KAAK;EO9c5B,iBAAiB,EP8cM,KAAK;EAE5B,UAAU,EAAE,0DAA0D;;AAGxE,iBAAkB;EAChB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,iBAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,cAAc;EAC1B,WAAW,EAAE,GAAG",
"sources": ["main.scss","_normalize.scss","_cutegrids.scss","pygment.scss","_spacers.scss","_responsive-embed.scss","_util.scss","_mixins.scss"],
"names": [],
"file": "main.css"
......
......@@ -394,11 +394,27 @@ footer {
}
}
.social-icons {
display: flex;
justify-content: center;
flex-direction: row;
margin: 1em 0;
padding: 0;
.social-item {
text-transform: lowercase;
}
svg {
height: 30px;
width: 30px;
display: inline-block;
}
li {
display: inline-block;
list-style-type: none;
flex: 0 0 auto;
padding: 0;
margin: 0 5px;
}
}
/* Tables */
......@@ -452,6 +468,7 @@ p:first-child {
div.headshot {
height: 240px;
width: 240px;
margin: 0 auto;
@include border-radius(120px);
......
......@@ -71,10 +71,10 @@ MARKDOWN = {
}
SOCIAL = (
('Gitlab', 'https://gitlab.com/abackstrom'),
('Twitter', 'https://twitter.com/abackstrom'),
('Mastodon', 'https://xoxo.zone/@annika'),
('Keybase', 'https://keybase.io/abackstrom'),
('Mastodon', 'https://xoxo.zone/@annika', 'mastodon.svg'),
('Twitter', 'https://twitter.com/abackstrom', 'twitter.svg'),
('Gitlab', 'https://gitlab.com/abackstrom', 'gitlab.svg'),
('Keybase', 'https://keybase.io/abackstrom', 'keybase.svg'),
)
DEFAULT_PAGINATION = 25
......
......@@ -10,9 +10,14 @@
<div class="headshot mb-3">
<h1>Annika Backstrom</h1>
</div>
<ul>
{% for title, url in SOCIAL %}
<li><a href="{{ url }}">{{ url|replace("http://", "")|replace("https://", "") }}</a></li>
<ul class="social-icons">
{% for title, url, svg in SOCIAL %}
<li>
<a href="{{ url }}">
{% set svg_file = 'svg/' + svg %}
{% include svg_file ignore missing without context %}
</a>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
......
<svg viewBox="0 0 494 455" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <!-- Generator: Sketch 3.2.2 (9983) - http://www.bohemiancoding.com/sketch --> <title>logo</title> <desc>Created with Sketch.</desc> <defs> <path id="path-1" d="M0,1173.3333 L1999.99995,1173.3333 L1999.99995,0 L0,0 L0,1173.3333 L0,1173.3333 Z"></path> </defs> <g id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd" sketch:type="MSPage"> <g id="gitlab_logo" sketch:type="MSLayerGroup" transform="translate(-359.000000, -360.000000)"> <g id="g10" transform="translate(999.999975, 587.666648) scale(1, -1) translate(-999.999975, -587.666648) translate(0.000000, 0.999996)"> <g id="g16"> <g id="g18-Clipped"> <mask id="mask-2" sketch:name="path22" fill="white"> <use xlink:href="#path-1"></use> </mask> <g id="path22"></g> <g id="g18" mask="url(#mask-2)"> <g transform="translate(358.666658, 358.666658)"> <g id="g44" transform="translate(0.532000, 0.774933)"> <path d="M491.999988,194.666662 L464.441322,279.481326 L409.82399,447.578655 C407.014656,456.226655 394.778657,456.226655 391.96799,447.578655 L337.349325,279.481326 L155.982663,279.481326 L101.362664,447.578655 C98.5533309,456.226655 86.3173312,456.226655 83.5066646,447.578655 L28.8893326,279.481326 L1.33199997,194.666662 C-1.18266664,186.930662 1.57199996,178.455996 8.1519998,173.674662 L246.665327,0.385333324 L485.179988,173.674662 C491.759988,178.455996 494.513321,186.930662 491.999988,194.666662" id="path46" fill="#FC6D26" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g48" transform="translate(155.197863, 1.160267)"> <path d="M91.9999977,0 L91.9999977,0 L182.683995,279.095993 L1.31599997,279.095993 L91.9999977,0 L91.9999977,0 Z" id="path50" fill="#E24329" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g52" transform="translate(247.197860, 1.160267)"> <g id="path54"></g> </g> <g id="g56" transform="translate(28.531199, 1.160800)"> <path d="M218.666661,0 L127.982663,279.09466 L0.890666644,279.09466 L218.666661,0 L218.666661,0 Z" id="path58" fill="#FC6D26" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g60" transform="translate(247.197860, 1.160800)"> <g id="path62"></g> </g> <g id="g64" transform="translate(0.088533, 0.255867)"> <path d="M29.3333326,279.999993 L29.3333326,279.999993 L1.77466662,195.185328 C-0.738666648,187.449329 2.01466662,178.974662 8.59599979,174.194662 L247.109327,0.905333311 L29.3333326,279.999993 L29.3333326,279.999993 Z" id="path66" fill="#FCA326" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g68" transform="translate(247.197860, 1.160267)"> <g id="path70"></g> </g> <g id="g72" transform="translate(29.421866, 280.255593)"> <path d="M0,0 L127.091997,0 L72.4733315,168.097329 C69.6626649,176.746662 57.4266652,176.746662 54.617332,168.097329 L0,0 L0,0 Z" id="path74" fill="#E24329" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g76" transform="translate(247.197860, 1.160800)"> <path d="M0,0 L90.6839977,279.09466 L217.775995,279.09466 L0,0 L0,0 Z" id="path78" fill="#FC6D26" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g80" transform="translate(246.307061, 0.255867)"> <path d="M218.666661,279.999993 L218.666661,279.999993 L246.225327,195.185328 C248.73866,187.449329 245.985327,178.974662 239.403994,174.194662 L0.890666644,0.905333311 L218.666661,279.999993 L218.666661,279.999993 Z" id="path82" fill="#FCA326" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> <g id="g84" transform="translate(336.973725, 280.255593)"> <path d="M127.999997,0 L0.907999977,0 L55.5266653,168.097329 C58.3373319,176.746662 70.5733316,176.746662 73.3826648,168.097329 L127.999997,0 L127.999997,0 Z" id="path86" fill="#E24329" sketch:type="MSShapeGroup"></path> </g> </g> </g> </g> </g> </g> </g> </g> </svg>
<svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 223.33333 204.89906" height="204.89906" width="223.33333" xml:space="preserve" id="svg4504" version="1.1"><metadata id="metadata4510"><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><defs id="defs4508"><clipPath id="clipPath4520" clipPathUnits="userSpaceOnUse"><path id="path4518" d="M 0,600 H 600 V 0 H 0 Z"/></clipPath></defs><g transform="matrix(1.3333333,0,0,-1.3333333,-288.33333,502.44932)" id="g4512"><g id="g4514"><g clip-path="url(#clipPath4520)" id="g4516"><g transform="translate(300,362.4287)" id="g4522"><path id="path4524" style="fill:#33a0ff;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -44.183,0 -80,-35.817 -80,-80 0,-15.254 4.271,-29.509 11.679,-41.639 l 20.9,22.191 105.783,-0.661 -0.766,-35.407 C 71.467,-121.129 80,-101.562 80,-80 80,-35.817 44.183,0 0,0"/></g><g transform="translate(263.8363,339.6274)" id="g4526"><path id="path4528" style="fill:#3dcc8e;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -3.899,0.239 -6.887,3.608 -6.66,7.511 l 0.529,8.547 c 0.232,3.739 3.35,6.669 7.097,6.669 0.14,0 0.281,-0.004 0.422,-0.013 L 9.93,22.185 c 1.89,-0.115 3.627,-0.962 4.885,-2.386 1.26,-1.424 1.888,-3.256 1.767,-5.156 L 16.058,6.129 C 16.027,5.637 15.928,5.247 15.867,5.034 L 15.563,3.547 9.942,-0.615 Z"/></g><g transform="translate(264.8025,366.6468)" id="g4530"><path id="path4532" style="fill:#282828;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -6.01,0 -11.009,-4.698 -11.381,-10.696 l -0.529,-8.532 -10e-4,-0.016 -0.001,-0.015 c -0.364,-6.259 4.43,-11.662 10.686,-12.045 l 8.375,-0.518 3.123,-0.193 2.515,1.862 3.042,2.251 2.643,1.957 0.607,2.967 c 0.12,0.455 0.25,1.068 0.297,1.818 l 0.524,8.522 c 0.192,3.045 -0.817,5.98 -2.839,8.266 -2.013,2.278 -4.8,3.638 -7.843,3.823 L 0.7,-0.021 H 0.688 L 0.675,-0.02 C 0.451,-0.007 0.224,0 0,0 m 6.378,-18.621 0.314,5.075 -5.076,0.314 -0.315,-5.076 5.077,-0.313 M 0,-8.585 c 0.056,0 0.113,-0.002 0.17,-0.005 l 8.528,-0.529 c 0.747,-0.045 1.436,-0.38 1.933,-0.943 0.5,-0.565 0.749,-1.29 0.701,-2.041 l -0.525,-8.524 c -0.008,-0.132 -0.061,-0.248 -0.086,-0.374 l -3.042,-2.252 -8.38,0.518 c -1.546,0.095 -2.73,1.43 -2.64,2.977 l 0.529,8.531 c 0.092,1.489 1.327,2.642 2.812,2.642"/></g><g transform="translate(300,320.9623)" id="g4534"><path id="path4536" style="fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -33.402,0 -60.48,-27.078 -60.48,-60.48 0,-12.421 3.746,-23.965 10.167,-33.569 H 52.742 c 5.424,9.907 7.738,21.637 7.738,33.569 C 60.48,-29.566 33.402,0 0,0"/></g><g transform="translate(299.9999,325.255)" id="g4538"><path id="path4540" style="fill:#282827;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -35.716,0 -64.773,-29.057 -64.773,-64.773 0,-12.28 3.436,-23.774 9.396,-33.569 h 10.347 c -7.005,9.372 -11.157,20.995 -11.157,33.569 0,30.982 25.205,56.188 56.187,56.188 14.716,0 28.811,-6.161 39.688,-17.348 10.486,-10.783 16.5,-24.94 16.5,-38.84 0,-9.517 -1.572,-22.45 -8.405,-33.569 h 9.799 c 4.729,9.519 7.191,20.9 7.191,33.569 0,16.116 -6.899,32.454 -18.929,44.826 C 33.336,-7.084 17.055,0 0,0"/></g><g transform="translate(287.7891,242.9254)" id="g4542"><path id="path4544" style="fill:#282827;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c 0,-3.207 -2.599,-5.806 -5.806,-5.806 -3.207,0 -5.806,2.599 -5.806,5.806 0,3.207 2.599,5.806 5.806,5.806 C -2.599,5.806 0,3.207 0,0"/></g><g transform="translate(323.8228,242.9254)" id="g4546"><path id="path4548" style="fill:#282827;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c 0,-3.207 -2.599,-5.806 -5.806,-5.806 -3.207,0 -5.806,2.599 -5.806,5.806 0,3.207 2.599,5.806 5.806,5.806 C -2.599,5.806 0,3.207 0,0"/></g><g transform="translate(234.0117,245.2287)" id="g4550"><path id="path4552" style="fill:#ff6f21;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="M 0,0 32.228,34.18 24.471,9.861 c 25.161,18.31 51.575,15.415 70.174,9.953 19.741,-5.796 33.562,11.639 20.032,30.238 C 108.248,58.891 99.429,66.23 89.412,70.681 63.139,82.352 36.724,75.547 18.905,57.547 0.029,38.479 0,17.33 0,0"/></g><g transform="translate(296.9716,317.3886)" id="g4554"><path id="path4556" style="fill:#282827;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -3.741,0 -7.456,-0.373 -11.107,-1.124 -11.135,-2.29 -21.473,-7.999 -29.897,-16.509 -13.993,-14.135 -16.901,-29.306 -17.505,-43.549 l 37.603,39.881 -9.955,-31.208 c 18.708,9.781 40.099,11.228 63.755,4.282 7.528,-2.21 14.351,-0.535 17.808,4.371 3.551,5.041 2.633,12.227 -2.456,19.223 -6.081,8.36 -14.44,15.189 -23.537,19.231 C 16.641,-1.818 8.259,0 0,0 m -67.252,-82.97 v 10.81 c 0,17.917 0,40.215 20.146,60.567 9.62,9.717 21.47,16.245 34.269,18.878 13.474,2.772 27.662,1.098 41.032,-4.841 10.453,-4.644 20.04,-12.467 26.994,-22.026 7.243,-9.958 8.213,-21.154 2.531,-29.218 -5.555,-7.885 -16.247,-10.892 -27.245,-7.664 -25.364,7.448 -47.718,4.317 -66.438,-9.306 l -10.6,-7.713 6.005,18.825 z"/></g><g transform="translate(315.4395,324.1835)" id="g4558"><path id="path4560" style="fill:#ff6f21;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -3.821,-9.956 -14.901,-15.515 -25.167,-12.625 -11.566,3.257 -17.673,12.552 -16.207,24.342 1.459,11.725 9.382,22.005 18.515,34.677 -7.502,-15.969 -1.129,-17.465 0.887,-17.385 1.992,0.079 4.9,-0.261 9.039,-1.634 C -1.656,23.632 4.305,11.218 0,0"/></g><g transform="translate(285.8294,353.465)" id="g4562"><path id="path4564" style="fill:#282827;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -3.962,-6.212 -6.744,-11.986 -7.504,-18.094 -1.203,-9.673 3.698,-17.03 13.111,-19.68 8.172,-2.301 16.954,2.105 19.996,10.03 1.649,4.298 1.477,8.947 -0.484,13.091 -1.963,4.148 -5.441,7.228 -9.794,8.672 -3.82,1.268 -6.198,1.469 -7.516,1.419 C 4.85,-4.678 2.119,-3.3 0.509,-0.872 0.323,-0.592 0.153,-0.302 0,0 m 9.977,-46.963 c -2.226,0 -4.475,0.299 -6.697,0.925 -6.666,1.877 -11.993,5.587 -15.404,10.729 -3.401,5.126 -4.749,11.445 -3.9,18.275 1.5,12.057 8.931,22.329 17.535,34.223 0.58,0.802 1.166,1.612 1.758,2.433 l 7.367,-4.335 C 7,7.546 7.417,4.68 7.608,4.026 c 2.925,0.089 6.431,-0.534 10.421,-1.858 6.601,-2.191 11.875,-6.86 14.85,-13.149 2.974,-6.284 3.236,-13.33 0.739,-19.839 C 29.83,-40.689 20.172,-46.963 9.977,-46.963"/></g><g transform="translate(304.5916,286.1613)" id="g4566"><path id="path4568" style="fill:#3dcc8e;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -1.503,0 -2.911,0.668 -3.861,1.832 l -2.888,3.537 c -1.674,2.05 -1.434,5.049 0.501,6.811 -0.625,0.306 -1.184,0.747 -1.638,1.303 l -0.659,0.807 c -1.734,2.123 -1.417,5.26 0.705,6.993 l 0.415,0.339 -4.23,5.192 c -1.881,2.304 -1.536,5.713 0.77,7.597 0.967,0.788 2.179,1.219 3.417,1.219 1.626,0 3.151,-0.722 4.182,-1.982 L 14.757,11.441 C 16.635,9.14 16.29,5.731 13.984,3.847 13.348,3.327 12.586,2.953 11.784,2.768 11.386,2.676 10.976,2.63 10.567,2.63 v 0 C 9.161,2.63 7.832,3.169 6.831,4.128 L 3.15,1.123 C 2.263,0.399 1.144,0 0,0"/></g><g transform="translate(304.0229,322.0345)" id="g4570"><path id="path4572" style="fill:#282828;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none" d="m 0,0 c -1.701,2.078 -4.216,3.269 -6.899,3.269 -2.044,0 -4.044,-0.712 -5.631,-2.004 -3.814,-3.116 -4.382,-8.741 -1.275,-12.547 l 2.35,-2.885 c -1.726,-2.968 -1.539,-6.824 0.758,-9.637 l 0.442,-0.542 c -1.039,-2.741 -0.63,-5.95 1.354,-8.379 l 2.888,-3.538 c 1.619,-1.984 4.018,-3.122 6.581,-3.122 1.952,0 3.86,0.679 5.372,1.914 l 1.73,1.412 c 1.082,-0.455 2.257,-0.697 3.466,-0.697 0.674,0 1.349,0.077 2.006,0.229 1.324,0.305 2.58,0.921 3.633,1.781 3.805,3.109 4.373,8.734 1.267,12.54 L 0.017,-0.021 Z m -6.899,-3.755 c 0.547,0 1.09,-0.238 1.464,-0.696 L 12.6,-26.647 c 0.66,-0.809 0.539,-1.999 -0.269,-2.659 -0.233,-0.19 -0.496,-0.314 -0.769,-0.377 -0.14,-0.033 -0.283,-0.049 -0.426,-0.049 -0.548,0 -1.091,0.237 -1.465,0.695 l -1.796,2.213 -6.377,-5.205 c -0.273,-0.224 -0.602,-0.332 -0.93,-0.332 -0.426,0 -0.849,0.185 -1.14,0.541 l -2.888,3.537 c -0.508,0.622 -0.415,1.538 0.207,2.046 l 6.408,5.231 -2.618,3.228 -3.17,-2.59 c -0.26,-0.211 -0.572,-0.314 -0.882,-0.314 -0.404,0 -0.805,0.175 -1.081,0.512 l -0.66,0.809 c -0.509,0.623 -0.417,1.541 0.206,2.05 l 3.133,2.558 -6.447,7.913 c -0.66,0.808 -0.539,1.998 0.269,2.658 0.353,0.287 0.776,0.427 1.196,0.427"/></g></g></g></g></svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 216.41507 232.00976"><path d="M211.80683 139.0875c-3.1825 16.36625-28.4925 34.2775-57.5625 37.74875-15.16 1.80875-30.0825 3.47125-45.99875 2.74125-26.0275-1.1925-46.565-6.2125-46.565-6.2125 0 2.53375.15625 4.94625.46875 7.2025 3.38375 25.68625 25.47 27.225 46.3925 27.9425 21.115.7225 39.91625-5.20625 39.91625-5.20625l.86875 19.09s-14.77 7.93125-41.08125 9.39c-14.50875.7975-32.52375-.365-53.50625-5.91875C9.23183 213.82 1.40558 165.31125.20808 116.09125c-.36375-14.61375-.14-28.39375-.14-39.91875 0-50.33 32.97625-65.0825 32.97625-65.0825C49.67058 3.45375 78.20308.2425 107.86433 0h.72875c29.66125.2425 58.21125 3.45375 74.8375 11.09 0 0 32.97625 14.7525 32.97625 65.0825 0 0 .4125 37.13375-4.6 62.915" fill="#3088d4"/><path d="M65.68743 96.45938c0 9.01375-7.3075 16.32125-16.3225 16.32125-9.01375 0-16.32-7.3075-16.32-16.32125 0-9.01375 7.30625-16.3225 16.32-16.3225 9.015 0 16.3225 7.30875 16.3225 16.3225M124.52893 96.45938c0 9.01375-7.30875 16.32125-16.3225 16.32125-9.01375 0-16.32125-7.3075-16.32125-16.32125 0-9.01375 7.3075-16.3225 16.32125-16.3225 9.01375 0 16.3225 7.30875 16.3225 16.3225M183.36933 96.45938c0 9.01375-7.3075 16.32125-16.32125 16.32125-9.01375 0-16.32125-7.3075-16.32125-16.32125 0-9.01375 7.3075-16.3225 16.32125-16.3225 9.01375 0 16.32125 7.30875 16.32125 16.3225" fill="#fff"/></svg>
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 400 400" style="enable-background:new 0 0 400 400;" xml:space="preserve"> <style type="text/css"> .st0{fill:#1DA1F2;} .st1{fill:#FFFFFF;} </style> <g id="Dark_Blue"> <circle class="st0" cx="200" cy="200" r="200"/> </g> <g id="Logo__x2014__FIXED"> <path class="st1" d="M163.4,305.5c88.7,0,137.2-73.5,137.2-137.2c0-2.1,0-4.2-0.1-6.2c9.4-6.8,17.6-15.3,24.1-25 c-8.6,3.8-17.9,6.4-27.7,7.6c10-6,17.6-15.4,21.2-26.7c-9.3,5.5-19.6,9.5-30.6,11.7c-8.8-9.4-21.3-15.2-35.2-15.2 c-26.6,0-48.2,21.6-48.2,48.2c0,3.8,0.4,7.5,1.3,11c-40.1-2-75.6-21.2-99.4-50.4c-4.1,7.1-6.5,15.4-6.5,24.2 c0,16.7,8.5,31.5,21.5,40.1c-7.9-0.2-15.3-2.4-21.8-6c0,0.2,0,0.4,0,0.6c0,23.4,16.6,42.8,38.7,47.3c-4,1.1-8.3,1.7-12.7,1.7 c-3.1,0-6.1-0.3-9.1-0.9c6.1,19.2,23.9,33.1,45,33.5c-16.5,12.9-37.3,20.6-59.9,20.6c-3.9,0-7.7-0.2-11.5-0.7 C110.8,297.5,136.2,305.5,163.4,305.5"/> </g> </svg>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment