Commit b3753158 authored by Martin Kozub's avatar Martin Kozub
Browse files

Ubuntu 21.04 vydání

parent 5f35c28a
......@@ -52,17 +52,17 @@ layout: default
<section class="p-strip--light">
<div class="row">
<div class="col-6">
<h2>Ubuntu 20.10</h2>
<h2>Ubuntu 21.04</h2>
<p>
Zatímco na jaře bylo vydáno Ubuntu 20.04 LTS, tedy systém s dlouhodobou podporou, mají uživatelé možnost přejít také na nové Ubuntu 20.10, které patří mezi standardní vydání s kratší podporou. Pokud preferujete cestu častějších aktualizací, menších postupných změn a horkých novinek, včetně optimalizace výkonu a nových ovladačů, pak je nová verze určena právě pro vás.
Nové Ubuntu spadá mezi standardní vydání s kratší podporou. Pokud preferujete cestu častějších aktualizací, menších postupných změn a horkých novinek, včetně optimalizace výkonu a nových ovladačů, pak je nová verze určena právě pro vás.
</p>
<h3>Co je nového?</h3>
<p>
Nejnovější Ubuntu přináší desktopové prostředí GNOME 3.38, které s sebou nese vylepšení v oblasti lepšího rozvržení oken na obrazovce či vylepšené podpoře čteček otisků prstů. Instalátor systému nyní přímo podporuje připojení do sítě Active Directory. K dispozici jsou i další nejaktuálnější verze použitého softwaru, stejně jako jádro Linux ve verzi 5.8 s vylepšenou podporou souborového systému ZFS, ...
Nejnovější Ubuntu přináší vylepšené funkce jako například lepší práci s plochou. Obnovena byla podpora přetahování souborů z a na plochu. Byla přidána podpora přihlašování se s čipovými kartami (Smart Card). V nastavení systému je nově možné volit mezi třemi různými režimy napájení. Ve výchozím stavu je rovněž na většině konfigurací nově povolen Wayland jakožto moderní grafická nadstavba namísto staršího X.org. Výjimku tvoří uživatelé využívající grafické ovladače NVIDIA, jež na Wayland zatím mohou přepnout ručně.
</p>
</div>
<div class="col-6">
<iframe style="width: 560px; height: 315px; border: 0;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/r1cHQ9uMbDY" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<iframe style="width: 560px; height: 315px; border: 0;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/wtPI0ueioxk" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<p>
Video je v angličtině, zdroj: <a href="https://www.omgubuntu.co.uk/" class="p-link--external" target="_blank">OMG! Ubuntu!</a>
</p>
......
......@@ -9,12 +9,12 @@ redirect_from:
- /produkty/cojeubuntu
layout: default
---
<section class="p-strip--image is-shallow is-dark" style="background-image: url('{{ 'images/wallpaper-20.10.jpg' | relative_url }}'); background-size: cover; background-position: top 25% center;">
<section class="p-strip--image is-shallow is-dark" style="background-image: url('{{ 'images/wallpaper-21.04.jpg' | relative_url }}'); background-size: cover; background-position: top 25% center;">
<div class="row">
<div class="col-6">
<h1>Ubuntu {{ site.data.ubuntu_releases.latest.release.version }}{% if site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version == site.data.ubuntu_releases.latest.release.version %} LTS{% endif %}</h1>
<p>
Nové Ubuntu je tady a přináší vylepšené uživatelské rozhraní GNOME 3.38 s mnstvím nových funkcí a možností přizpůsobení.
Nové Ubuntu je tady a přináší vylepšené funkce jako například lepší práci s plochou či možnost přihlašování se pomocí čipových karet. K dispozici je nyní rovněž možnost zvolit si režim napájení v nastavení systému. Zobrazovací server Wayland pak ve výchozím režimu nahradil starší X.org.
</p>
<p>
<a href="{% link _pages/ziskat-ubuntu/stahnout-desktop/index.html %}#{% if site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version == site.data.ubuntu_releases.latest.release.version %}lts{% else %}standard{% endif %}" class="p-button--positive">Stáhnout Ubuntu {{ site.data.ubuntu_releases.latest.release.version }}{% if site.data.ubuntu_releases.latest.lts.version == site.data.ubuntu_releases.latest.release.version %} LTS{% endif %} pro počítač</a>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment