slideLayout9.xml.rels 311 Bytes
Newer Older
1 2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/slideMaster" Target="../slideMasters/slideMaster1.xml"/></Relationships>