Commit d65fdd0b authored by Tomáš Hübelbauer's avatar Tomáš Hübelbauer

Add DS, ISDS and DIS to glossary

parent a8a654e3
......@@ -33,13 +33,18 @@ Dojde k:
- Mesicne platit zalohy na socialni (duchodove a nemocenske) pojisteni (k 8. dni nasledujiciho mesice)
- Mesicne platit zalohy na zdravotni pojisteni (k 8. dni nasledujiciho mesice)
- Uhradit zalohu na dan z prijmu k TODO
- Uhradit zalohu na dan z prijmu k polovine brezna
- Podat danove priznani k 04/01
- Podat prehled prijmu na spravu socialniho zabezpeceni k 05/01
- Podat prehled prijmu na zdravotni pojistovnu k 05/01
- Uhradit zalohu na dan z prijmu k polovine cervna
- Uhradit zalohu na dan z prijmu k polovine zari
- Uhradit zalohu na dan z prijmu k polovine prosince
[Vice info o prehledech](http://www.jakpodnikat.cz/prehled-pojisteni.php)
[Vice info o zaloze na dan z prijmu](http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/podnikatel-osvc#zalohy)
## Zalohy na zdravotni pojisteni
Pro jistotu poslat `3 000 CZK` kazdy mesic.
......@@ -369,3 +374,15 @@ Online aplikace od OSSZ.
### EPO
Online aplikace pro podani souhrnneho hlaseni.
### DS
> Datova schranka
### ISDS
> Integrovany system datovych schranek
### DIS
> Danova informacni schranka
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment