EDFlib-Python

EDFlib-Python

Python library to read/write EDF+ and BDF+ files. European Data Format