pl.po 18.4 KB
Newer Older
Tails developers's avatar
Tails developers committed
1 2 3 4 5
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
6
# hoek <hoek@hoek.pl>, 2014
Tails developers's avatar
Tails developers committed
7
# phla47 <phla47@gmail.com>, 2013
8
# sebx, 2013-2014
Tails developers's avatar
Tails developers committed
9 10 11 12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
13
"POT-Creation-Date: 2014-01-29 15:05+0100\n"
14 15
"PO-Revision-Date: 2014-01-14 14:29+0000\n"
"Last-Translator: sebx\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
16 17 18 19 20 21 22 23 24
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
25
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:31
26
msgid "Tor is ready"
27
msgstr "Tor jest gotowy"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
28

Tails developers's avatar
Tails developers committed
29
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:32
30
msgid "You can now access the Internet."
31
msgstr "Teraz możesz uzyskać dostęp do Internetu."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
32

Tails developers's avatar
Tails developers committed
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
"communication.</p>\n"
"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
"Internet and mailbox providers?</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Pomóż naprawić nam błąd z który napotkałeś!</h1>\n"
"<p>Przeczytaj <a href=\"%s\">instrukcje jak zgłaszać błędy</a>.</p>\n"
"<p><strong>Nie ujawniaj więcej informacji o sobie niż to \n"
"konieczne!</strong></p>\n"
"<h2>Jeżeli chcesz podać swój adres email</h2>\n"
"<p>Jeżeli zgadzasz się na częściowe ujawnienie swojej tożsamości \n"
"deweloperom Tails, możesz podać swój adres email \n"
"żebyśmy mogli zadać Ci dodatkowe pytania dotyczące błędu z którym się "
"spotkałeś. \n"
"Ponadto, jeżeli podasz\n"
"klucz publiczny PGP umożliwisz nam szyfrowanie tego typu \n"
"komunikacji.</p>\n"
"<p>Każdy kto zobaczy tą odpowiedź domyśli się, że jesteś\n"
"użytkownikiem Tails. Czas aby się zastanowić jak bardzo ufasz swoim "
"dostawcom\n"
"internetu i poczty.</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "Aplikacja szyfrowania OpenPGP"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
msgid "Exit"
msgstr "Wyjście"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
msgid "About"
msgstr "O programie"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Szyfruj schowek _Hasłem"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Zapisz/Szyfruj schowek przy pomocy Kluczy_Publicznych"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Odszyfruj/Weryfikuj schowek"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Zarządzanie Kluczami"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schowek nie zawiera ważnych danych wejściowych."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Nieznane Zaufanie"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Krańcowe Zaufanie"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
msgid "Full Trust"
msgstr "Pełne Zaufanie"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Najwyższe Zaufanie"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
msgid "Key ID"
msgstr "Klucz ID:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
msgid "Status"
msgstr "Stan"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Mapowanie (fingerprint):"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID użytkownika:"
msgstr[1] "Użytkownika IDs:"
msgstr[2] "Użytkownika IDs:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Żaden (nie podpisuj)"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
msgid "Select recipients:"
msgstr "Wybierz odbiorców:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
msgid "Hide recipients"
msgstr "Ukryj odbiorców"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Ukryj IDs wszystkich odbiorców zaszyfrowanej wiadomości. W przeciwnym razie "
"każdy kto będzie widział zaszyfrowaną wiadomość będzie także widział jej "
"odbiorców."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpisz wiadomość jako:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
msgid "Choose keys"
msgstr "Wybierz klucze"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Czy ufasz tym kluczom?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
176 177 178
msgstr[0] "Wybrany klucz nie jest do końca zaufany:"
msgstr[1] "Wybrany klucz nie jest do końca zaufany:"
msgstr[2] "Wybrane klucze nie są do końca zaufane:"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Czy wystarczająco temu kluczowi, aby z niego korzystać?"
msgstr[1] "Czy wystarczająco ufasz tym kluczom, aby z nich korzystać?"
msgstr[2] "Czy wystarczająco ufasz tym kluczom, aby z nich korzystać?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
msgid "No keys selected"
msgstr "Nie wybrano kluczy"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Musisz wybrać klucz prywatny aby podpisać wiadomość, lub klucz publiczny aby "
"zaszyfrować wiadomość, lub oba."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
msgid "No keys available"
msgstr "Brak kluczy"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrzebujesz klucza prywatnego aby podpisać wiadomość albo klucza "
"publicznego aby zaszyfrować wiadomość."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
msgid "GnuPG error"
msgstr "Błąd GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "W związku z tym operacja nie może być wykonana."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
msgid "GnuPG results"
msgstr "Rezultaty GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Wydajność GnuPG:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Inne wiadomości od GnuPG:"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
230 231
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:12
msgid "Tor is not ready"
232
msgstr "Tor nie jest gotowy"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
233 234 235

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:13
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
236
msgstr "Tor nie jest gotowy. Uruchomić Tor Browser?"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
237 238 239

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:14
msgid "Start Tor Browser"
240
msgstr "Start Tor Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
241 242 243

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:15
msgid "Cancel"
244
msgstr "Anuluj"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
245

Tails developers's avatar
Tails developers committed
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/shutdown_helper_applet:34
msgid "Shutdown Immediately"
msgstr "Wyłącz natychmiast"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/shutdown_helper_applet:35
msgid "Reboot Immediately"
msgstr "Zresetuj natychmiast"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/shutdown_helper_applet:72
msgid "Shutdown Helper"
msgstr "Pomocnik Wyłączania"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:13
msgid "not available"
msgstr "nie dostępne"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:17
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "The Amnesic Incognito Live System"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:18
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Informacja budowy:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:20
msgid "About Tails"
msgstr "O systemie Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:115
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:121
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "Your additional software"
msgstr "Twoje dodatkowe oprogramowanie"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:116
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:126
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Aktualizacja nieudana. Może być to spowodowane problemem z Twoją siecią. "
"Sprawdź swoje połączenie internetowe, spróbuj zrestartować Tails, lub "
"sprawdź logi systemowe aby lepiej zrozumieć problem."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:122
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Uaktualnienie powiodło się."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Synchronizacja zegara systemowego"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor wymaga dokładnego czasu aby działać poprawnie, szczególnie w przypadku "
"Ukrytych Serwisów. Proszę czekać..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Nie udało się zsynchronizować zegara!"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
321
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
Tails developers's avatar
Tails developers committed
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Ta wersja Tails ma błędy bezpieczeństwa:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:62
msgid "Starting I2P..."
msgstr "Trwa uruchamianie I2P..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:63
msgid "The I2P router console will be opened on start."
msgstr "Router console IP2 zostanie uruchomiony przy starcie."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:82
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:124
msgid "I2P failed to start"
msgstr "Nie udało uruchomić się IP2"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:83
msgid ""
"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P "
"again."
msgstr ""
"Upewnij się, że Twoje połączenie Internetowe jest włączone, następnie "
"ponownie spróbuj uruchomić IP2."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:125
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
"following directory for more information:"
msgstr ""
"Coś poszło nie tak podczas uruchamiania IP2. Zobacz logi w następującym "
"folderze, aby uzyskać więcej informacji:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Ostrzeżenie: wykryto wirtualną maszynę!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Zarówno system operacyjny hosta i oprogramowanie do wirtualizacji są w "
"stanie monitorować, co robisz w systemie Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
msgid ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
msgstr ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Czytaj więcej...</a>"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
msgid "error:"
msgstr "błąd:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
msgid "Error"
msgstr "Błąd"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:68
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Czy naprawde chcesz uruchomić Niebezpieczną Przeglądarkę?"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
386
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
Tails developers's avatar
Tails developers committed
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use "
"the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Aktywność w sieci w Niebezpiecznej Przeglądarce <b>nie jest anonimowe</ b>. "
"Należy używać Niebezpiecznej Przeglądarki tylko w razie potrzeby, na "
"przykład, jeśli musisz się zalogować lub zarejestrować, aby uaktywnić "
"połączenie z Internetem."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
397
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
Tails developers's avatar
Tails developers committed
398 399 400
msgid "_Launch"
msgstr "_Uruchom"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
401
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
Tails developers's avatar
Tails developers committed
402 403 404
msgid "_Exit"
msgstr "_Wyjście"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
405
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:82
Tails developers's avatar
Tails developers committed
406 407 408
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Uruchamianie Niebezpiecznej Przeglądarki..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
409
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:83
Tails developers's avatar
Tails developers committed
410 411 412
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "To może potrwać chwilę, prosimy o cierpliwość."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
413
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:101
Tails developers's avatar
Tails developers committed
414 415 416
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Nie udało się ustawić chroot."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
417
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:175
Tails developers's avatar
Tails developers committed
418 419 420 421
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Niebezpieczna Przeglądarka"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
422
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:215
Tails developers's avatar
Tails developers committed
423 424 425
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Wyłączanie Niebezpiecznej Przeglądarki..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
426
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:216
Tails developers's avatar
Tails developers committed
427 428 429 430 431 432 433
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"To może potrwać chwilę i tym samym możesz nie zrestartować Niebezpiecznej "
"Przeglądarki dopóki nie zostanie ona poprawnie wyłączona."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
434
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:228
Tails developers's avatar
Tails developers committed
435 436 437
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Nie udało zrestartować się Tor'a."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
438
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
Tails developers's avatar
Tails developers committed
439 440 441 442 443 444 445
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Już jedna Niebezpieczna Przeglądarka jest uruchomiona, lub jest obenie "
"czyszczona. Proszę spróbuj ponownie za chwilę."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
446
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
Tails developers's avatar
Tails developers committed
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Nie otrzymano żadnego serwera DNS używając DHCP lub ręcznej konfiguracji w "
"NetworkManager."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
msgstr "TrueCrypt wkrótce zostanie usunięty z systemu Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
msgid ""
"TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
"concerns."
msgstr ""
"TrueCrypt wkrótce będzie usunięty z systemu Tails z powodu licencji i obaw o "
"jego rozwój."

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Zgłóś błąd"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Tails_documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Dokumentacja Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network "
msgstr "Anonimowe nakrycie sieci"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:2
msgid "i2p"
msgstr "i2p"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:3
msgid "Anonymous overlay network"
msgstr "Anonimowe nakrycie sieci"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
msgid "Reboot"
msgstr "Reset"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
msgid "Immediately reboot computer"
msgstr "Natychmiastowo zrestartuj computer"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
msgid "Power Off"
msgstr "Wyłącz"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
msgid "Immediately shut down computer"
msgstr "Natychmiastowo wyłącz komputer"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Przeglądaj Internet bez anonimowości"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Niebezpieczna Przeglądarka"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Narzędzia Tails"